Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні

План

Призначення і мета створення системи

Структура АІС «страхування»

Склад і структура функціональної і збезпечувальної частини АІС «Страхування»

Призначення і мета створення системи

Страхування – сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих втрат, нанесених суб”єктам господарювання, або збитків у сімейних бюджетах у зв”язкі з наслідками страхових випадків, що сталися.

Тепер с тан ринку в Україні відображає суперечливі процеси, які притаманні нинішній економічній порлітиці та ситуації в нашій державі. Існує велика потребау стразових послугах, яку часто не можуть задовольнити страхові органи. Стразова система України діє на підставі закону «Про страхування». У колишньому СРСР страхування здійснював лише Держстрах. Нині поряд з НАСК «Оранта» було створено багато інших страхових компаній, їх відділень та філіалів.

З утворенням недержавних страхових компаній (СК) виникла система страхуваня. Страховик (страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам (страхувальникам). Якщо клієнтів задовольняють умови договору, то вони підписують його і вносять відповідні страхові внески. Договір називається полісом. У разі виникнення страхового випадку страховик за договором сплачує страховку.

Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснбє Комітет з нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання видів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію з діяльності страхових компаній на страховому ринку України; веде рейтинг страхових компаній.

Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових копаніях нині є створення автоматизованої інформаційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвненої мережі передавання даних. Нові можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що зорієнтованіна автоматизовану технологію розв”язування задач, значною мірою виявляються там, де цим процесом охоплено більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та аналітичної роботи, удосконалюються методи і способи ведення страхових операцій, форми обліку й звітності, прискорюється обробка різного роду звітних даних і, нарешті, підвищується обгрунтованість необхідних управлінських рішень.

З огляду на сказане осоновною метою створення АІС у страховій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльності компанії, за якого комплексно реалізуються такі завдання:

проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов”язаних із рухів договорів страхування;

автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування;

досягнення найвищих показників розвиткувсіх видів майнового та особистого страхування;

прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного фактичного прибутку.

Останнє положення найважливіше, оскільки страхові компанії є комерційними і функціонують на принципах повного господарського розрахунку.

Отже, рпизначення АІС « Страхування» полягає в забезпеченні збору, збнрігання, обробки і передавання інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв”язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, Державним комітетом України знагляду за страховою діяльністю.

Структура АІС «Страхування»

АІС «Страхування» створюється безпосередньо у страхових компаніях і охоплює автоматизоване ведення сіх страхових операцй. Склад і структкра АІС в різних страхових компаніях різні. Організаційно система являє собою сукупність Аіс адміністративно-територіальних ланок, об”єднаних загальною методологією задач, що вирішуються, єдиною інформаційною базою і технологією обробки документів. Водночас різноманітність функціональних задач, що вирішуються в районних інспекціях страхової компанії і центральних ланках ( обласних Дирекціях і головному Правлінні страхової компанії ), вимагає різного підходу до побудови в їхній структурі відповідних АІС. Щоб забезпечити відповідне виконання функцій АІС на різних рівнях страхової компанії, потрібно поділити цю систему на два підрівні – АІС обласного й центрального рівня та АІС районної інспекції. Мережну структуру АІС НАСК « Оранта» , яка нині має в Україні найбільш розгалужену структуру, що успадкована від колишнього Держстраху:

 

. . .

 

 

. . . . . .

Структура АІС страхової компанії

Функції та завдання, покладені на АІС « Страхування »

Тісно переплітаючись у таких питаннях, як поліпшення планових, звітно-статистичних і обліково-контрольних робіт, задачі АІС «Страхування» центрального і районного рівнів істотно різняться за формами і засобами реалізації на ЕОМ. Для АІС центрального рівня основними критеріями ефективності функціонування є розрахунки зі збільшення вартості та забезпечення обгруетованості і збалансованості планових завдань, підвищення їх точності, а також надання управлінському персоналу ширших можливостей щодо аналітичної роботи. А визначальний критерій ефективної роботи АІС районної інспекції полягає в підвищенні продуктивності праці страхових рпацівників ( агентів ) шляхом передачі на автоматизовану обробку більшості видів страхових операцій.

Зі створенням в середині 70-х років в системі Міністерства фінансів СРСР мережі обчислювальних центрів, на базі яких почалася розробка АСФР, роботи з проектування АСУ Держстраху СРСР були переорієнтовані на власні відомчі центри обробки інформації. У структурі останніх існували служби проектування, впровадження та промислової експлуатації типових проектів задач Автоматизованої системи управління державним страхуванням ( АСУДС ). Координацію робіт зі створення АСУДС було покладено на створений центр АСУ Держстрах при Головному управлінні Держстраху СРСР. Відповідні структуриреспубліканського рівня були і в Україні.

Склад і структура функціональної і забезпечувальної частини АІС «Страхування»

АІС «Страхування» структурно складається з функціональних і забезпечувальних підсистем. Функціональні підсистеми вирізняються спеціалізацією функцій і задач різних рівнів АІС «Страхування» ( центральних і районних ).

Структурний склад функціональних підсистем АІС «Страхування»

Легко побачити ( зіставляючи підсистеми 01-07 ), що переліки більшості підсистем АІС «Страхування» на різних рівнях подібні між собою, однак при цьому необхідно враховувати специфічні відмінності по складу задач, що входять до них. Функціональна частина АІС «Страхування» центрального та районного рівнів визначається згідно із завданнями управління, котрі характерні для того чи іншого рівня системи, та організаційною структурою, що склалася. Розглянемо стисло кожну підсистему.

Функціональна частина АІС «Страхування» центральних органів управління складається із таких підсистем.

Підсистема 01 «Планування» призначена для розробки переспективних і поточних планів прибутків і видатків за всіма видами страхування і планів надходження страхових платежів. У рамках підсистеми позробляються проекти контрольних цифр на перспективу, складаються проекти річних планів за основними видами надходження платежів щодо кожного виду страхування, що є обов”язковим в нашій державі, а також добровільного, особистого, інших видів страхування.

Підсистема 02 «Бухгалтерський облік і звітність» реалізує реалізує автоматизоване розв”язання задач з виконання операцій обліку грошових і поточних господарських операцій, укладання бухгалтерських звітів у цілому по страховій компанії, а також із формування зведених бухгалтерських балансів і аналітичних розробок до них.

Тут же автоматизовано виконуються функції контролю за правильністю укладання балансів у підзвітних рівнях страхової компанії. Для цього передбачається формування різних аналітичних таблиць, розшифрувань, інших дкіментів, отримання яких стає можливим завдяки створенню єдиної міжрівневої бази даних і АРМ спеціалістів із широким використанням ПК, що реалізують технологію розподіленої обробки даних і можливість отримання відповідей на регламентні та настандартні запити в запитувальному режимі функціонування.

Підсистема 03 «Праця і заробітня плата» призначена для розробки проектів кошторисів видатків і обліку видатків на утримання органів СК, складання звітів з праці та заробітньої плати, формування зведених звітів документів та аналітичних розробок до них.

Підсистема 04 «Статистичний облік і звітність» використовується для укладання зведених статзвітів за всіма видами страхування, фінансовими результатами страхових операцій за рік, визначення основних показників роботи СК, укладання аналітичних розробок за всіма видами звітності, організаційно-масової та контрольно-ревізійної роботи.

Підсистема 05 «Правове забезпечення» забезпечує облік, зберігання і пошук правових та інформаційних актів за всіма видами діяльності СК. Задачі цієї підсистеми, а також підсистеми 06 «Контроль виконання дркументів» і підсистеми 07 « Кадри» розв”язуються в рамках автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС). Використання ІПС дозволяє централізувати збір і контроль інформації, одержувати відповіді із законодовчих, правових, нормативних та інших питань всім користувачам системи за умов, що з нею одночасно працюють кілька користувачів.

У функціональному плані в підсистемі 06 розв”язуються задачі з обліку, зберігання та пошуку законодавчих, правових, інформаційних актів із страхування; у підсистемі 07 – з обліку та аналізу персонального складу СК, плпнуваня і прогнозування потреби в кадрах.

Підсистема 08 «Тарифи і нормативи» призначена для автоматизованого розв”язуваня задач з обчислення тарифних ставок за видами майнового й особистого страхування, резервами внесків зі страхування життя, розробки середніх цін на сільськогосподарські культури і т. ін. У підсистемі виконуються також розрахунки відомчих нормативів розподілу фонду економічного стимулювання.

Підсистема 09 «Автоматизована обробка інформації» викрнує розв”язування задач з організіції автоматизованої обробки страхової інформації у СК. У рамках підсистеми формуються зведені звіти про переведення страхової інформації тна обробку з допомогою ПК, витрати коштів на машинну обробку за типами ПК і адміністративними територіальними одиницями в розрахунку на один особовий рахунок.

Функціональна частина АІС «Страхування» низових ланок СК складається також із дев”яти підсистем, з яких перші 7 аналогічні за назвою та значною мірою і за змістом розрахунків, виконуваних з АІС «Страхування» центральних рівнів. Додатково ц структурі виокремлено дві підсистеми: 08 «Ведення операцій за договорами страхування», 09 «Контроль і аналіз діяльності інспекції». У першій автоматизуються розрахунки з ведення обліку об”єктів страхування і обчислення страхових платежів, розв”язуються задачі визначення збитків та виплат страхового відшкодування і страхових сум. У другій підсистемі визначаються основні показники роботи інспекцій, дільниць, бригат і агентів.

Кожна підсистема, у свою чергу, на всіх рівнях АІС «Страхування» структурно включає функціональні блоки, комплекси задач, задачі та функції.

Забезпечувальна частина АІС «Страхування» охоплює інформаційне, програмне, технічне, організаційне та інші види забезпечення. Вимоги, що їх висуває АФІС «Страхування» до забезпечувальних підсистем, такі або майже такі, як у АСФР та інших системах, що мають розгалужену структуру та кілька рівнів управління.

Віикористана література

Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.