Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент14

Реферат на тему:

Автомат Калашникова

Автомат Калашникова є основним видом автома-тичної стрілецької зброї. Створив його російський конс-труктор М.Т.Калашников. Автомат набув широкого виз-нання. Він простий за конструкцією і має високі бойові та експлуатаційні якості. На основі цього автомата ство-рені й прийняті на озброєння армії ручний кулемет Ка-лашникова (РКК) та інші зразки стрілецької зброї з ефективними бойовими властивостями.

ПРИЗНАЧЕННЯ, БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ

ТА ЗАГАЛЬНА БУДОВА АВТОМАТА

Автомат Калашникова калібру 5,45 мм або 7,62 мм є індивідуальною зброєю і призначений для знищення живої сили й ураження вогневих засобів противника. Для ураження противника у рукопашному бою до авто-мата прикріплюється штик-ніж. З автомата ведеться ав-томатичний або одиничний вогонь. Автоматичний вогонь е основним: він ведеться короткими (до 5 пострілів) і довгими (до 10 пострілів) чергами або безперервно.

Бойові властивості автомата характеризуються да-ними, наведеними в таблиці

8.АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

Таблиця

Характеристики | АКМ | АК-74

Калібр ствола, мм | 7,62 | 5,45

Прицільна дальність стрільби, м | 1000 | 1000

Найдієвіший вогонь, м | 400 | 500

Дальність прямого пострілу, м:

по нерухомій цілі | 350 | 440

по рухомій цілі | 525 | 625

Темп стрільби, пострілів/хв | до 600 | до 600

Бойова швидкострільність пострілів/хв:

Одиничними | 40 | 40

Чергами | 100 | 100

Вага із зарядженим магазином, кг | 3,6 | 3,6

Вага штика-ножа, г | 450 | 490

Місткість магазина, патронів | 30 | 30

Гранична дальність польоту кулі, м | 3000 | 3150

Убивча дальність кулі, м | 1500 | 1350

Початкова швидкість кулі, м/с | 715 | 900

Вага патрона, г | 16,2 | 10,2

Автомат складається з таких десяти основних частин (мал. 64): ствол із ствольною коробкою, прицільним пристроєм і пістолетною рукояткою; кришка ствольної коробки; затворна рама з газовим поршнем; затвор; по» воротний механізм; газова трубка зі ствольною наклад-кою; ударно-спусковий механізм; цівка; магазин; ком-пенсатор (в АКМ) або дуловий гальмо-компенсатор (в АК-74). У комплект автомата входять: штик-ніж, при-ладдя, ремінь, шомпол і сумка для магазинів.

Автоматична дія автомата базується на використанні порохових газів, що відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами.

ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА ЧАСТИН

І МЕХАНІЗМІВ АВТОМАТА

Ствол (мал. ) служить для спрямування польоту кулі. Всередині ствол має канал з чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору направо. Нарізи необхідні для надання

кулі обертового руху. Проміжки між нарізами називають-ся полями. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається калібром каналу ствола; в автома-тів він дорівнює 5,45 мм і 7,62 мм. У казенній частині ка-нал гладенький і зроблений за формою гільзи; ця частина каналу містить патрон і називається патронником.

Ствольна коробка (мал. 66) з'єднує частини і меха-нізми автомата, забезпечує закривання каналу ствола затвором і запирання затвора. У ствольній коробці роз-ташований ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою.

Прицільний пристрій (мал. ) необхідний для наве-дення автомата при стрільбі по цілях на різні відстані. Муш-ка загвинчена в полозок, який кріпиться в основі мушки.

Кришка ствольної коробки (мал. ) потрібна для за-побігання забрудненню частин і механізмів, розміщених у ствольній коробці. З правого боку вона має ступінчас-тий виріз для проходження відстріляних гільз назовні і для руху рукоятки затворної рами, а позаду — отвір для виступу напрямного стержня поворотного механізму. Кришка утримується на ствольній коробці за допомогою напівкруглого вирізу на колодці прицілу, поперечного паза ствольної коробки і виступу напрямного стержня поворотного механізму.

Приклад і пістолетна рукоятка забезпечують зруч-ність дії автомата при стрільбі. Приклад має антабку для ременя, гніздо для пенала з приладдям і затильник з

кришкою над гніздом. У гнізді приклада закріплено пру-жину для виштовхування пенала.

Затворна рама з газовим поршнем (мал. ) слу-жить для приведення в дію затвора та ударно-спускового механізму.

Затвор (мал. ) служить для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання кап-суля і викидання з патронника гільзи патрона.

Поворотний механізм (мал. ) необхідний для по-вернення затворної рами із затвором в попереднє по-ложення.

Газова трубка із ствольною накладкою (мал. ) призначена для спрямування газового поршня і для за-хисту рук від опіків при стрільбі.

Ударно-спусковий механізм (мал. ) призначений для спуску курка з бойового зводу або із зводу авто-спуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ве-дення автоматичного чи одиничного вогню, припинення

стрільби, для запобігання пострілів при незапертому зат-ворі і для постановки автомата на запобіжник.

Цівка служить для зручності дії з автома-том і захисту рук від опіків.

Магазин призначений для розміщення пат-ронів і подачі їх у ствольну коробку.

Штик-ніж прикріплюється до автомата перед атакою і призначений для ураження противника в руко-пашному бою, а також використовується як ніж, пилка (для розпилювання металу) і ножиці (для різання дроту).

Піхви складаються з підвіски з карабінчи-ками, пластмасового корпусу, упору, виступу-осі.

РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ АВТОМАТА

Розбирання автомата може бути повним і неповним. Повне розбирання автомата здійснюється для чищення його при значному забрудненні, після перебування його під дощем, у піску чи снігу, при переході на інше мас-тило і для ремонту. У всіх інших випадках виконується неповне розбирання.

Розбирається і складається автомат на столі або на чистій підстилці. Частини і механізми складають у по-рядку розбирання. Поводитися з ними слід обережно, не класти одну частину на іншу, не прикладати зайвих зу-силь, не робити різких ударів.

Неповне розбирання автомата виконується так:

1. Відокремити магазин (мал. ). Утримуючи автомат за шийку приклада чи цівку, правою рукою охо-пити магазин, великим пальцем натиснути на засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи не залишився патрон у патроннику, для чого перевести перевідник донизу, від-вести рукоятку затворної рами назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної рами і спустити курок з бойового зводу.

2. Вийняти пенал з приладдям (мал. ). Притиснути пальцем пра-вої руки кришку гнізда приклада так, щоб пенал під дією пружини вийшов з гнізда; розкрити пенал і вийняти з нього протирку, йоржик, викрутку, вибивач і шпильку. Якщо ав-томат зі складаним прик-ладом, то пенал знаходи-ться в кишені сумки для магазинів.

3. Відокремити шомпол (мал. ). Відтяг-нути кінець шомпола так, щоб його головка вийшла з-під упора на основі муш-ки, і витягти шомпол до-гори.

4. Відокремити дуловий гальмо-компенсатор.

5. Відокремити кришку ствольної ко-робки (мал. ). Лівою рукою охопити шийку при-клада, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного стерж-ня поворотного механізму; правою рукою підняти вго-ру задню частину кришки ствольної коробки і відо-кремити кришку.

6. Відокремити поворотний механізм (мал. ). Утримуючи ав-томат лівою рукою за ший-ку приклада, великим пальцем цієї ж руки натис-нути на виступ напрямно-го стержня поворотного механізму до виходу його п'ятки з повздовжнього паза ствольної коробки, підняти задній кінець на-прямного стержня і вий-няти поворотний меха-нізм з каналу затворної рами.

7. Відокремити затворну раму із зат-вором (мал. ). Продов-жуючи утримувати авто-мат лівою рукою, правою відвести раму назад до упора, підняти її разом із затвором і відокремити від ствольної коробки.

8. Відокремити затвор від затворної рами (мал. ). Взяти затворну раму у ліву руку затвором догори, правою рукою відвести затвор на-зад, прокрутити його так, щоб' головний виступ за-твора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і висунути затвор уперед.

9. Відокремити газову трубку зі ста-левою накладкою (мал.). Утримуючи ав-томат лівою рукою, пра-вою надіти пенал для приладдя прямокутним отвором на виступ зами-кача газової трубки, по-вернути замикач від себе до вертикального поло-ження і зняти газову труб-ку газової камери.

Послідовність неповного розбирання автомата повто-ріть за скороченою схемою (мал.).

Складання автомата здійснюється в зворотній послі-довності. Під час складання необхідно звіряти номери частин і механізмів автомата.