Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

на тему:

Військова дисципліна

ПЛАН

1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3. ЗАОХОЧЕННЯ СОЛДАТІВ (МАТРОСІВ)

4. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Військова дисципліна — це суворе й точне дотриман-ня всіма військовослужбовцями порядку і правил, уста-новлених законодавством України і статутами Збройних Сил України.

Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового обов'язку та особистої відповідальності за захист народу України, його свободи і незалежності.

У період розбудови Збройних Сил нашої Батьківщини військова дисципліна має особливе значення. Складна вій-ськова техніка також посилює вимоги до дисципліни кожного воїна. Без міцної військової дисципліни й організова-ності у мирний час неможливо вирішити такі важливі для становлення Збройних Сил завдання, як виховання висо-ких морально-бойових якостей у воїнів і формування у них умінь, знань, навичок, необхідних для захисту держави. Свідомий характер військової дисципліни робить її стій-кою, міцною, непохитною. Боротьба за зміцнення дисцип-ліни, проти розбіжностей у трактуванні вимог законів України, військових статутів — одне з найважливіших завдань командирів і начальників, а також самих військо-вослужбовців .

Наведемо приклад з минулого про свідомий характер військової дисципліни. В березні 1943 р. в районі залізнич-ного переїзду біля с.Таранівка, що на Харківщині, гітлерів-ці, підтягнувши резерви, вирішили відрізати підрозділи Радянської Армії. Шлях фашистам перегородила військова частина. Найвідповідальнішу ділянку фронту займав взвод лейтенанта П. Широтна (помер 30.06.1968 p.). Воїни рете-льно готували позиції до оборони. Ворог кинув на окопи пі-хоту і танки. Зав'язався нерівний бій. Протитанкову гарма-ту радянських бійців було виведено з ладу. Положення ста-ло критичним. Тоді старший сержант І. Вернигоренко (по-мер 26.01.1984 р.) кинувся з гранатами на ворожий танк, знищив його і, важко поранений, довго утримував позицію.

Якщо в підрозділі міцна дисципліна, то в ньому ефек-тивніше відбувається навчання солдатів (матросів); вони швидше оволодівають довіреною їм зброєю і технікою.

На заняттях у класі, на полігоні, танкодромі, в добово-му наряді й на вахті військовослужбовець повинен діяти від-повідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дотримання військової дисципліни обов'язкове для вій-ськовослужбовця в бою і в повсякденному житті, в строю і поза ним, в розташуванні військової частини і поза нею.

Військова дисципліна зобов'язує:

дотримуватися Конституції України і законів України;

неухильно виконувати вимоги Військової присяги, вій-ськових статутів, накази і розпорядження командирів (на-чальників);

стійко переносити труднощі військової служби, не шко-дувати своєї крові і самого життя при виконанні військового обов'язку;

бути пильним і суворо зберігати військову та державну таємницю;

бути чесним, правдивим; ретельно вивчати військову справу;

берегти довірену зброю, військову техніку, військове та громадське майно;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших; дотримуватися правші військової ввічливості і віддання честі;

не допускати самому й утримувати інших від порушень громадського порядку;

допомагати, командирові (начальникові) у встановленні військової дисципліни і порядку.

3. ЗАОХОЧЕННЯ СОЛДАТІВ (МАТРОСІВ)

Заохочення як форма визнання успіхів і заслуг е важ-ливим засобом виховання військовослужбовців і зміц-нення військової дисципліни. Командирам і начальни-кам Дисциплінарним статутом Збройних Сил України надаються великі права для заохочення воїнів за сумлінне й ретельне ставлення до військової служби, за ус-піхи в бойовому навчанні. Якщо командир (начальник) вважає, що надані йому права недостатні, він може клопотати про заохочення військовослужбовців, які відзначилися, владою старшого командира. За одну й ту саму заслугу військовослужбовцеві може бути оголо-шено лише одне заохочення. Визначаючи вид заохо-чення, враховують характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

Щодо солдатів (матросів) застосовуються такі зао-хочення: оголошення подяки; надання до-даткової відпустки на термін до 5 діб; дозвіл на одне додаткове звільнення із розташування військової части-ни чи з корабля на .берег поза чергою у дні та години, встановлені для цього командиром частини; нагородже-ння грамотою, дипломом, цінним подарунком або грошовою премією; повідомлення батькам або колек-тиву за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку й про отримані заохочення; нагородження особистою фотокарткою біля розгорнуто-го Бойового прапора військової частини; нагородження нагрудним знаком «Відмінний фахівець», а тих, хто

проходить службу за контрактом, — «Відмінний фахі-вець Збройних Сил України»; присвоєння військового звання «старший солдат» («старший матрос»); занесен-ня прізвища до Книги поішши військової частини (ко-рабля); скасування раніше накладеного дисциплінарно-го стягнення.

4. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Відомо, що в армійському і флотському середовищі є особи, які не дорожать військовою честю і порушують вимоги законів, Військової присяги і статутів. Такі воїни завдають великої шкоди справі підвищення бойової го-товності частин і кораблів. До солдатів і матросів, які виявляють недисциплінованість, застосовуються суворі заходи впливу.

Командирам (начальникам) надаються всі права для утримання міцного порядку в підрозділі (на кораблі). Ко-мандир не має права залишати без уваги жодної провини підлеглого. Накладати стягнення за порушення військової дисципліни — це обов'язок командира (начальника) згідно з Військовою присягою і військовими статутами.

На солдатів (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення: зауваження; догана; сувора догана; позбавлення чергового звільнення з розташуван-ня військової частини або з корабля на берег; призначен-

ня поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; позбав-лення нагрудного знака «Відмінний фахівець»; позбав-лення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); арешт з наглядом на гауптвахті до 10 діб.

На солдатів (матросів), які проходять службу за кон-трактом, монсе бути накладено таке стягнення: зауваже-ння; сувора догана; призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; арешт з наглядом на гауптвахті до 10 діб; позбавлення нагрудного знака «Відмінний фа-хівець Збройних Сил України»; позбавлення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); звільнен-ня з військової служби за службовою невідповідністю.

Солдати (матроси) за вчинені ними злочини несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законо-давством. З метою громадського осуду порушників військової дисципліни і громадського порядку проступ-ки військовослужбовців за рішенням командира (началь-ника) можна обговорювати на зборах особового складу (мал. 20). Рішення зборів є рекомендаційними для ко-мандирів (начальників).

Накладене на солдата (матроса) дисциплінарне стяг-нення за вчинений злочин не звільняє його від криміна-льної відповідальності.

При визначенні виду і міри стягнення враховуються ступінь провини, її характер, попередня поведінка винуватця, обставини, за яких провина була скоєна, а та-кож те, скільки часу перебуває солдат (матрос) на служ-бі і чи добре знає порядок служби.

Суворість дисциплінарного стягнення збільшується, якщо винний скоював провину неодноразово, або брав участь у груповому порушенні військової дисципліни і громадського порядку, або провина була скоєна при ви-конанні службових обов'язків, під час бойового чергува-ння, в нетверезому стані, або провина викликала значне порушення порядку.

Солдатам (матросам) стягнення оголошуються осо-бисто або перед строєм. Дисциплінарне стягнення вико-нується, як правило, негайно і тільки у виняткових ви-падках його можуть відкласти, при цьому не більш ніж на місяць.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Військова енциклопедія. – К., 1994.

Допризовна підготовка юнаків. – К., 1998.

Основи військової підготовки. – К., 2001.