Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Cоціологія релігії як наука

Мета даного курсу – вивчення релігії як соціального феномена, особливостей функціонування релігії в суспільстві, структури і елементів релігійного комплексу, типології релігійних організацій, суспільних функцій релігії, сучасної релігійної ситуації і тенденцій розвитку сучасних релігій, соціологічних теорій релігії.

У зв'язку з тим, що формулювання власних соціальних доктрин є однією з важливих сучасних тенденцій діяльності релігійних об'єднань, в рамках курсу розглядаються соціальні доктрини католицизму, російського православ'я, ісламу.

Надається увага аналізу соціально-релігійної ситуації в Україні, проблемі свободи совісті і толерантності, питанню про моделі державно-конфесійних відносин, законодавству України про свободу совісті і віросповідань.

Одна з принципових методологічних основ викладу матеріалу – позаконфесійність і нейтральність в суперечці між релігійним і безрелігійним світоглядом. Знання, отримані в результаті вивчення соціології релігії повинні сприяти самостійному вибору світоглядної позиції.

1. Предмет і задачі соціології релігії. Межі релігії як соціально-духовного явища.

Соціологія релігії як частина соціології. Соціологія релігії і інші релігійні дисципліни. Методологічна позаконфесійністьі нейтральність в суперечці між релігією і атеїзмом як принципові позиції світської соціології релігії. Особливості соціологічного вивчення релігії як соціального і культурного феномена. Методи і інструментарій соціології релігії.

Виникнення і розвиток соціології релігії як наукової дисципліни, класики соціології релігії (О.Конт, Е.Дюркгейм, М.Вебер і ін.).

Проблема визначення того, що відноситься до поняття "релігія" як актуальна тема соціології релігії. Особлива віра в надприродне, можливість контактів з ним, відповідна діяльність, відносини і організації як визначаючі риси релігії з погляду переважаючої у вітчизняному релігієзнавстві.

2. Єство релігії з погляду різних світоглядних підходів. Соціологічні теорії релігії.

Проблема світоглядних суперечностей в поглядах дослідників релігії; богословський, атеїстичний і агностичний підходи до релігії. Теологічні (конфесійні) пояснення єства релігії (Е. Трельч, Р. Отто, П. А. Флоренській, П. Л. Бергер, і др). Складність і умовність в класифікації нетеологічних соціологічних теорій релігії. Спрощені наступально-атеїстичні пояснення релігійного феномена. Різноманіття філософських і соціологічних інтерпретацій релігії (К.Маркс і Ф.Енгельс, Е.Дюркгейм, М.Вебер, М.Еліаде і ін.). Структурно-функціональний підхід до вивчення релігії (А.Радкліфф-Браун, Т. Парсонс, Р. До. Мертон). Біологизаторськіє і психологічні концепції релігії (У.Джеймс, Л.).

3. Соціальні детермінанти релігії.

Об'єктивність і постійний характер існування соціальних детермінант релігії.

Соціумні (детермінанти у відносинах суспільства і природи, чинники в області відносин людей один з одним), гносеологічні (проблема необмеженості і обмеженості пізнання, передумови на плотському і раціональному ступенях пізнання), психолого-антропологічні ("вічні антропологічні проблеми", суспільно-психологічні чинники, індивідуально-психологічні передумови), соціокультурні детермінанти.

4.Структура і елементи релігійного комплексу.

Релігійна свідомість, релігійні відносини, релігійна діяльність і релігійні організації як складові частини релігії. Особливості релігійної віри як інтеграційної межі релігійної свідомості. Рівні релігійної свідомості. Релігійна психологія і релігійна ідеологія. Особливості видів релігійної діяльності. Релігійний культ. Властивості і види релігійних відносин. Види і будова релігійних організацій. Типологія релігійних організацій (секта-деноминация-церква).

5.Социальні функції релігії.

Компенсаторна, світоглядна, регулятивна, комунікативна, інтеграційна-дезинтеграційна, культурнотранслдяційна, легитимируюча-роззлегитимітаційнв функції релігії. Принципи аналізу ролі релігії і релігійних організацій в суспільстві.

6. Релігійна ситуація в сучасному світі,. Тенденції розвитку сучасних релігій.

Конфесійна картина сучасного світу, особливості різних регіонів планети. Релігійний плюралізм як сутнісна межа сучасної релігійно-суспільної ситуації.

Продовження процесу виникнення нових релігій, феномен "нових релігійних культів", так званих "тоталітарних сект".

Проблема суспільного діалогу різних конфесій з соціальних питань, феномен екуменічного руху.

Релігія і проблема культурно-цивілізаційних відмінностей.

Традиціоналізм, модернізм і фундаменталізм як течії, присутні у всіх конфесіях. Проблема релігійного радикалізму і екстремізму.

Особливості розвитку релігійного життя в нашій країні в XX-XXI столітті. Проблема традиційних і нетрадиційних конфесій в Україні.

7. Релігія і політика. Соціальні переконання релігійних організацій.

Релігія як чинник виникнення тих або інших соціально-політичних відносин, легітимізації соціальних дій. Релігія і політичні інститути. Канали взаємодії релігії і політичної діяльності. Соціалізація, політизування і формулювання власних соціальних доктрин як тенденції розвитку сучасних релігій. Особливості соціально-політичних переконань і політичних дій релігійних об'єднань. Релігія і політика в сучасній Україні.

8. Соціальна доктрина католицизму: історія і сучасний стан.

Конфесійні особливості католицизму, що визначають специфіку соціальних поглядів Римсько-католицької Церкви. Католицизм в другій половині XIX століття, початок процесу еволюції соціально-політичних поглядів. Енцикліка "Rerum Novarum". Католицизм в першій половині XX століття, відношення до Муссоліні і Гітлеру, католицизм і Друга світова війна. "Аджорнаменто". Другий Ватиканський собор, його рішення, пастирська конституція "Радість і надія". Реалізація установок Другого Ватиканського собору, післясоборні соціальні енцикліки католицизму. Католицизм в XXI столітті.

Конфесійні особливості православ'я, що визначають специфіку православних соціальних поглядів. Ситуація в РПЦ в другій половині XIX століття, початок процесу соціалізації православ'я. Погляди слов'янофілів, Ф. Бухарева, церковних мислителів кінця XIX століття. Доктрина соборності як основне русло розвитку соціальних ідей православ'я. "Релігійно-філософські збори" 1901-1903 років. "Соборний рух" і церковна думка у зв'язку з подіями 1905-1907 років. Погляди про "християнську державу". Соціально-політичні погляди православ'я і Жовтнева революція 1917 року. Ідеї церковних "обновленців 1920-х років". Доктрина "комуністичного християнства". Соціальні погляди РПЦ після Великої Вітчизняної війни. Процеси в Церкви, пов'язані із змінами в країні кінця 1980-х - 1990-х років. "Основи соціальної концепції Російської Православної Церкви" прийняті на Ювілейному Архієрейському соборі 2000 року.

9. Соціальні погляди ісламу. особливості ісламу, визначаючі специфіку мусульманських соціальних доктрин. Модернізм і фундаменталізм ("салафийя") в ісламі. Ваххабізм як різновид ісламського фундаменталізму. Концепції

Конфесійні «ісламської держави», «ісламської економіки», «ісламського соціалізму». Іслам в сучасній Російській Федерації.

Література:

Гараджа В.И. Соціологія релігії. М., 1996

Релігія і суспільство. Хрестоматія по соціології релігії. Під загальною ред. В.І.Гараджі. М., 1994. Ч.I-II, 2-е изд. 1996

Соціологія релігії: класичні підходи / Научн. ред. і сост. М.П.Гапочка і Ю.А.Кимельова. М., 1994

Яблоков И.Н. Релігиоведеніє. М., 2000 і перевидання

Радугин А.А. Введення в религиоведение. М., 2001

Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Основи религиоведения. Робоча книга викладача і студента. М., 1998

Релігія: історія і сучасність. Під ред. проф. Ш.М.Мунчаєва. М., 1998

Тришин А.Ф. Світові релігії і релігійні пам'ятники. М.-Брянск, 1997

Нове законодавство Росії про свободу совісті і про релігійні об'єднання. Збірка нормативних актів. М., 1988

Релігійні об'єднання. Свобода совісті і віросповідання. (Нормативні акти. судова практика)/Сост. к.ю.н. А.В.Пчелінцев, В.В.Ряховській - М., 2001

Історія релігій в Росії. Підручник / Под.общ.ред. Н.А.Трофімчука. М., 2001