Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементрозвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:

а) високих темпах збільшення населення

б) щедрих виплатах безробітним

в) зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників

г) різкому зменшенні зайнятості у с/г секторі

39. За рахунок міжнародних економічних зв’язків неможливо

а) подолати вузькість національного ринку

б) уникнути обмеженості національної ресурсної бази

в) налагодити спеціалізацію виробництва, зробивши його ефективнішим

г) проводити ефективну антициклічну політику

40. Країна живе в борг за умови:

а) активного сальдо торгового балансу

б) пасивного сальдо торгового балансу

в) активного використання офіційних валютних резервів країни

г) пасивного сальдо торгового балансу та використання офіційних валютних резервів

41. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт?

а) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу

б) встановлення золотого вмісту грошової одиниці

в) вільне ввезення золота в країну та вивезення з неї

г) різкі коливання курсів валют

42. Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає то це означає, що:

а) пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться

б) ціна української гривні у валюті Росії знизиться

в) пропозиція російських рублів зменшилась

г) ціна російського рубля в українській валюті знизиться

43. Зміна цін на проїзд у приміських електричках може позначитися на величині попиту:

а) поїздок міжміським автобусним транспортом

б) поїздок у міському транспорті

в) авіаперевезень

г) правильна відповідь відсутня

44. Графік пропозиції побудовано за умови: Q =12+0.2p.Якою повинна бути ціна щоб забезпечити пропозицію на рівні 20 одиниць:

а) 20

б) 16

в) 8

г) 40

45. Які фактори не можуть обумовлювати зміни пропозиції м’яса на Центральному ринку Тернополя?

а) зміна цін на пасажирський міський транспорт

б) зміна цін на корми

в) зміна кількості продавців

г) цінові очікування виробників м’яса

46. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу кіоску, на якому зроблений рекламний напис: ”Наші пиріжки – завжди теплі” та роботу дискотеки з рекламою: ”У нашій дискотеці – найкрутіший рок!”

а) досконалої конкуренції

б) монополістичної конкуренції

в) олігополії

г) чистої конкуренції

47. Монопсонія – це

а) монополія продавця на ринку

б) монополія покупця на ринку

в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець

г) ринок , де приватній монополії протистоїть монополія держави

48. Закон Оукена виражає кількісну залежність між

а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття

б) рівнем безробіття і темпами інфляції

в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва

49. це:

а) дефлятор ВВП

б) загальний індекс інфляції

в) індекс споживчих цін

г) всі відповіді неправильні

50. ВВП у США становить 5 000 млрд. дол. Жителі країни отримують доходи на власні фактори виробництва, які знаходяться за кордоном, на суму 150 млрд. дол. Іноземці отримують зі США платежів на суму 90 млрд. дол. Якою буде величина ВНП?

а) 5150 млрд. дол.

б) 5060 млрд. дол.

в) 5090 млрд. дол.

г) 4760 млрд. дол.

51. ВНП становить 50 млрд. грн., амортизація - 2 млрд. грн., а непрямі податки - 1 млрд. грн. Обчисліть величину національного доходу:

а) 53

б) 47

в) 51

г) 49

52. Товари - це

а) Господарські блага, як і обертаються на ринку, незалежно від їх походження

б) Продукт праці, виготовлений для обміну

в) Продукти фабрично-заводського виробництва

г) Споживчі продукти

53. Що є основною причиною появи ринку?

а) Суспільний поділ праці

б) Гроші

в) Розвиток торгівлі

г) Розвиток транспорту

54. Ринок за своєю природою не може забезпечити:

а) Формування рівноважних цін

б) Міжгалузевого переливу капіталу

в) Стимулів до продуктивної праці

г) Обов'язкового задоволення спочатку більш важливих потреб, а потім менш важливих

55. Яке визначення попиту є правильним:

а) Попит – це потреба у якомусь товарі

б) Попит – це нужда

в) Попит – це взаємозв’язок між ціною та кількістю товару, яку споживачі вважають купувати за інших однакових умов протягом певного періоду часу

г) Попит – це те поєднання ціни і величини попиту на товар, яке зображається окремою точкою на кривій попиту

56. До фактору, що впливають на попит не належать:

а) Доходи споживачів

б) Смаки і вподобання

в) Пропозиція товару

г) Чисельність і структура споживачів

57. Усі наступні детермінанти є факторами , що впливають на пропозицію, за винятком

а) Цін на фактори виробництва

б) Цін товарів - замінників

в) Числа фірм, що виробляють конкретний товар

г) Чисельності населення та його структури

58. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо

а) Збільшенням ціни продажу цього товару

б) Зменшенням ціни продажу цього товару

в) Збільшенням пропозиції товару А

г) Збільшенням ринкової ціни товару Б, який є товаром - замінником для товару А

59. Якщо дійсна ціна нижче рівноважної, то

а) Виникає нестача товару

б) з'являється надлишок товару

в) Зростають ціни факторів виробництва

г) Дійсна ціна виявляє тенденцію до зниження

60. Якщо дійсна ціна вище рівноважної

а) з'являється нестача товару

б) Виникає надлишок товару

в) Зменшуються ціни факторів виробництва

г) Дійсна ціна виявляє тенденцію до зростання

2.6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УКЛАДАЧ: КУЗІВ О.М.

1. Які правові режими застосовуються до суб’єктів ЗЕД за законодавством України?

а) національний режим

б) режим найбільшого сприяння

в) спеціальний правовий режим

г) усі перелічені

2. Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні?

а) режим найбільшого сприяння

б) національний режим

в) спеціальний режим

г)

3. Постійне місце проживання фізичної особи за законодавством України - це:

а) проживання на території держави не менше одного року за певних умов

б) проживання на території України в цілому не менше 183 днів у році з певною метою

в) якщо особа не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території певної держави протягом необмеженого терміну без конкретної мети

г) усі перелічені умови

4. З якого моменту виникає право на здійснення ЗЕД за чинним законодавством України?

а) у фізичних осіб-з моменту набуття ними цивільної дієздатності і реєстрації їх як підприємців

б) у юридичних осіб-відповідно до їх статутних документів, з моменту набуття ними статусу юридичної особи

в) реєстрації суб’єктів ЗЕД у митних органах

г) усі перелічені умови

5. Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за чинним законодавством України?

а) шляхом подання відповідної інформації до Державної податкової адміністрації

б) шляхом реєстрації їх у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України, а також в уповноважених ним органах

в) шляхом подання певної інформації до органів Державної митної служби

г)

6. Які правові наслідки невиконання вимог щодо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?

а) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій

б) позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД

в) застосування фінансових санкцій стосовно окремих контрактів за певних умов

г) усі перелічені наслідки

7. Які дії є недобросовісною конкуренцією у ЗЕД за чинним законодавством України?

а) здійснення демпінгового імпорту

б) здійснення субсидованого імпорту

в) здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовісною конкуренцією

г) усі перелічені дії

8. Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного договору (контракту) про створення спільного підприємства?

а) право країни, на території якої спільне підприємство створюється й реєструється

б) право країни, в якій буде здійснюватись основна діяльність СП

в) право країни за погодженням сторін

г)

9. З якого моменту договір міжнародної купівлі-продажу вважається укладеним відповідно до Віденської конвенції ООН 1980 р.?

а) коли акцепт оферти вступає в силу, тобто момент одержання його оферентом

б) коли акцепт відправлено оференту

в) з моменту підписання договору

г)

10. Які дії є вираженням акцепту оферти відповідно до Віденської конвенції ООН про договори купівлі-продажу

товару?

а) заява або інша поведінка адресата оферти, що виражає згоду з офертою

б) мовчання адресата оферти

в) зустрічна оферта

г)

11. За наявності якої з наведених підстав потерпіла сторона може заявити про розірвання договору міжнародної купівлі-продажу товарів?

а) невиконання будь-якої умови договору

б) невиконання зобов’язання, що становить суттєве порушення договору

в) порушення продавцем вимог щодо якості товарів

г) у зв’язку з фінансовими ускладненнями у покупця

12. Який із засобів правового захисту може використати покупець у разі невиконання продавцем його зобов’язань за договором купівлі-продажу товару?

а) вимагати відшкодування завданих збитків

б) заявити про розірвання договору за наявності певних умов

в) здійснити права стосовно реального виконання зобов’язання продавцем

г) усі перелічені засоби

13. Право якої країни застосовується до договору міжнародної купівлі-продажу за відсутності угоди сторін щодо нього?

а) за місцезнаходженням покупця

б) де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка є продавцем

в) за законом країни, де вирішується спір

г)

14. Право якої країни застосовується до договору міжнародного перевезення вантажу за відсутності угоди сторін щодо нього?

а) де знаходиться відправник вантажу

б) де знаходиться одержувач товару

в) де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка є перевізником

г)

15. Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного договору комісії (консигнації) за відсутності угоди сторін щодо нього?

а) де знаходиться комісіонер (консигнатор)

б) де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка є комітентом (консигнатором)

в) де вирішується спір

г)

16. Як чинне законодавство України визначає загальне правило щодо права країни, застосовуваного до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за відсутності угоди сторін?

а) де заснована чи має місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого контракту, що має вирішальне значення для його змісту

б) де знаходиться сторона, яка приймає виконання за контрактом

в) де вирішується спір

г)

17. Як законодавство України визначає операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах?

а) операції, у яких сировина замовника становить не менше 20% від загальної вартості готової продукції

б) якщо сировина замовника є основним матеріалом

в) поставка сировини замовника повинна передувати виготовленню продукції

г) усі перелічені ознаки

18. У які терміни товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України?

а) у терміни, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів від дати митного оформлення товарів, що фактично експортовані за бартерним договором

б) не пізніше 150 календарних днів за певних умов

в) не пізніше 60 календарних днів стосовно певних товарів

г) усі перелічені терміни

19. Який термін позовної встановлено Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк,1974р.)?

а) чотири роки

б) один рік

в) три роки

г) два року

20. Яке загальне обмеження терміну позовної давності передбачає Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк, 1974р.)?

а) тридцять років

б) п’ять років

в) десять років

г) дванадцять років

21. Які з перелічених видів юридичної відповідальності застосовуються у ЗЕД?

а) майнова

б) адміністративна

в) кримінальна

г) усі перелічені види

22. Спеціальні санкції у сфері ЗЕД - це:

а) позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД

б) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій

в) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

г) усі вірні

23. Які органи розглядають спори між суб’єктами ЗЕД, іноземними суб’єктами господарської діяльності?

а) суди загальної юрисдикції

б) господарські суди

в) арбітражні (третейські) суди

г) усі перелічені органи

24. Що таке арбітражна угода за чинним законодавством України?

а) угода про врегулювання конкретного спору

б) угода сторін про визначення арбітрів

в) угода сторін про передачу до арбітражу усіх або певних спорів

г)

25. Визначити суди України, які компетентні розглядати справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду:

а) Верховний Суд України

б) Вищий Господарський Суд України

в) апеляційні суди

г)

26. Визначити процесуальний документ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду:

а) клопотання

б) прохання

в) заява

г)

27. Який термін встановлено для пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання?

а) шість місяців

б) три роки

в) два роки

г) п’ять років

28. На виробничих підприємствах, що приймають участь у ЗЕД, зовнішньоекономічний апарат існує у таких формах:

а) відділ зовнішньоекономічних зв’язків в рамках діючого апарату управління (ВЗЕЗ)

б) зовнішньоторгові фірми (ЗТФ)

в) ВЗЕЗ та ЗТФ

г)

29. Обов’язкова умова угоди при здійсненні зовнішньоекономічних операцій:

а) перерахунок авансових коштів на рахунок продавця

б) підписання угоди з іноземним партнером

в) страхування ризиків

г)

30. Зміст зовнішньоекономічного контракту:

а) визначений Європейською економічною комісією ООН

б) визначається сторонами угоди

в) є типовим і єдиним для всіх учасників ЗЕД

г)

31. Вищим Законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є:

а) Кабінет Міністрів України

б) Верховна Рада України

в) Міністерство економіки України та з питань Європейської інтеграції

г)

32. Митні тарифи можуть бути:

а) мінімальними

б) простими

в) простими і складними

г)

33. Встановлення валютного курсу здійснюється:

а) тільки прямим котируванням

б) тільки непрямим котируванням

в) прямим і непрямим котируванням

г)

34. Ціна товару в міжнародній торгівлі фіксується:

а) за узгодженням сторін

б) в національній валюті

в) у вільноконвертованій валюті

г)

35. До нетарифних заходів регулювання ЗЕД відносяться:

а) заборона експорту та імпорту

б) “добровільні” обмеження експорту

в) антидемпінгові заходи, тарифні бар’єри

г) всі відповіді вірні

36. Вибір партнера на світовому ринку визначається:

а) характером зовнішньої угоди

б) предметом угоди (купівля-продаж, надання послуг)

в) характером предмету угоди (сировина, готова продукція, товари)

г) усі відповіді вірні

37. Переваги оплати проти документарного активу полягають у наступному:

а) відсутній огляд товару перед оплатою

б) експортер отримує гроші негайно і не несе ризику

в) експортер отримує платіжну обіцянку банку імпортера

г) документи знаходяться в банку імпортера

38. Особливості відкритої форми розрахунків полягають у наступному:

а) передбачає ведення контрагентами великого обсягу роботи

б) товаросупроводжуючі документи надходять прямо до імпортера і мимо банку

в) рух товару передує руху валютних коштів

г) усі відповіді вірні

39. В ринковій економіці підприємство є:

а) об’єктом управління ЗЕД

б) суб’єктом управління ЗЕД

в) об’єктом і суб’єктом управління ЗЕД

г)

40. Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є:

а) Закон “Про захист іноземних інвестицій”

б) Закон “Про іноземні інвестиції”

в) Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність”

г)

41. Митно-тарифне регулювання виконує такі функції:

а) протекціоністську

б) фіскальну

в) протекціоністську та фіскальну

г)

42. Прямий продаж передбачає наступне:

а) виробник продає продукцію через посередницьку фірму

б) виробник продає продукцію безпосередньо на іноземному ринку

в) виробник продає продукцію через іншу фірму в країні базування

г)

43. Величина митних ставок, як правило зростає:

а) з підвищенням ступеня обробки сировини

б) із зниженням ступеня обробки сировини

в) не залежить від ступеня обробки сировини

г)

44. Імпорт можна обмежувати:

а) через митні тарифи

б) нетарифні обмеження

в) митними тарифами та нетарифними обмеженнями

г)

45. Аванс може бути наданий:

а) лише в грошовій формі

б) як в грошовій, так і в товарній формі

в) по перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця

г)

46. Стаття “Умови платежу” зовнішньоекономічного контракту включає:

а) валюту і термін платежу

б) спосіб і форми розрахунку платежу

в) базис та спосіб фіксації ціни

г) варіанти а і б

47. Плануючи відправлення вантажу і вибір транспорту необхідно враховувати такі обставини:

а) вид вантажу та вартість перевезення

б) фактор часу та безпеку перевезень

в) страхування ризиків при перевезенні

г) варіанти а і б

48. Форми міжнародної торгівлі:

а) торгівля готовою продукцією та продукцією в розібраному вигляді

б) зустрічні поставки та постачання комплектного обладнання

в) торгівля ліцензіями, подорожі та туризм

г) усі відповіді вірні

49. Остання редакція “Інкотермс 2000” поділяє умови поставки на наступні групи. Перелічіть їх:

а) 13 груп

б) 4 групи

в) 6 груп

г) 2 групи

50. Нетарифні обмеження являються заходами:

а) прихованого протекціонізму

б) вільної торгівлі

в) протекціонізму та вільної торгівлі

г)

51. Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємстві оправдано, якщо:

а) частка експорту велика в загальному обсязі

б) частка імпортної сировини більша за частку вітчизняної

в) високий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку

г)

52. Головним документом в морських перевезеннях є:

а) рахунок-фактура

б) коносамент

в) транспортна накладна

г)

53. Валютні умови нараховують такі позиції:

а) валюта ціни

б) валюта платежу

в) валюта ціни та валюта платежу

г)

54. Банківський переказ є:

а) безоплатною операцією банку

б) платною комісійною операцією банку

в) не є операцією банку

г)

55. Основними операціями купівлі-продажу товарів являються:

а) експортні та імпортні

б) реекспортні та реімпортні

в) експортні, імпортні, реекспортні та реімпортні

г)

56. Авансовий платіж:

а) не відіграє жодної ролі у відносинах експортера та імпортера

б) відіграє позитивну роль тільки для експортера

в) відіграє позитивну роль тільки для імпортера

г)

57. На формування організаційної структури управління ЗЕД значний вплив здійснюють такі фактори:

а) кваліфікація працівників відділу ЗЕЗ

б) розмір фірми

в) ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається

г) усі відповіді вірні

58. Ставки в митному тарифі розділяються на:

а) максимальні - діють для країн, з якими відсутні торгівельні угоди

б) мінімальні - встановлюються по відношенню до країн, яким надається режим найбільшого сприяння

в) префенційні - встановлюються по відношенню до ввозу окремих товарів з окремих країн

г) всі попередні відповіді вірні

59. Акцепт - це:

а) згода платника на оплату

б) банківська розрахункова операція

в) грошова сума, чи майнова цінність

г) зобов’язання банку одержати кошти за дорученням

60. Вибір партнерів на світовому ринку визначається:

а) характером зовнішньоторгової угоди(експортна, імпортна)

б) предметом угоди(купівля-продаж товару, надання послуг)

в) політична й економічна стабільність

г) всі відповіді вірні

61. Завданням розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни є:

а) об’єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину функціонуючу систему

б) розширення ринку збуту продукції

в) підвищення конкурентоздатності підприємств

г) участь в різних формах міжнародного підприємництва

62. Основні мотиви розвитку ЗЕД на рівні підприємства:

а) участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки

б) залучення іноземних інвестицій з метою зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових ринках

в) закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання

г) усі відповіді вірні

63. Регулювання ЗЕД в Україні здійснюється з врахуванням наступної мети:

а) організація системи управління ЗЕД на підприємстві

б) створення сприятливих умов для входження економіки України в систему міжнародного розподілу праці

в) здійснення зовнішньоторгової політики

г) всі відповіді вірні

64. Втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність, введення різних обмежень по відношенню до зарубіжних товарів з метою підтримки національного виробника має назву

а) вільна торгівля

б) фритредерство

в) протекціонізм

г) ліквідація монополії

65. Державне регулювання ЗЕД забезпечує:

а) захист економічних інтересів України і законних інтересів суб’єктів ЗЕД

б) створення рівних можливостей для суб’єктів ЗЕД з метою розвитку всіх видів підприємницької діяльності

в) розвиток конкуренції і ліквідацію монополії

г) всі відповіді вірні

66. Квота, яка встановлюється для товарів без визначенння конкретних країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається

а) груповою

б) глобальною

в) індивідуальною

г) одноразовою

67. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням групи країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається

а) груповою

б) глобальною

в) індивідуальною

г) одноразовою

68. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням конкретної країни, куди вони можуть експортуватися чи з якої вони можуть імпортуватися називається

а) груповою

б) глобальною

в) індивідуальною

г) одноразовою

69. Обмеження у вигляді одержання права чи дозволу від уповноважених державних органів на ввіз (вивіз) певного об’єму товарів має назву

а) ліцензування

б) квотування

в) “добровільні” обмеження експорту

г) тарифне регулювання

70. До основних зовнішньоторгових операцій не відносяться операції:

а) по обміну товарами в матеріально-речовій формі

б) транспортно-експедиторські

в) арендні, в тому числі лізингові

г) по міжнародному туризму

71. До допоміжних зовнішньоторгових операцій не відносяться операції:

а) по міжнародних перевезеннях

б) по страхуванню вантажів

в) по міжнародних розрахунках

г) по обміну науково-технічними знаннями в формі торгівлі патентами, ліцензіями

72. Продаж і вивезення із країни раніше ввезеного до неї товару без якого-небудь перероблення називається

а) експортною операцією

б) імпортною операцією

в) реекспортною операцією

г) реімпортною операцією

73. Закупівля і ввіз іноземних товарів для дальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни чи використання підприємством-імпортером називається

а) експортною операцією

б) імпортною операцією

в) реекспортною операцією

г) реімпортною операцією

74. Експортні угоди, що не відбулися, тобто ввіз в країну раніше вивезеного товару, який там не перероблявся називається

а) експортною операцією

б) імпортною операцією

в) реекспортною операцією

г) реімпортною операцією

75. Продаж і вивіз товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту називається

а) експортною операцією

б) імпортною операцією

в) реекспортною операцією

г) реімпортною операцією

76. ЗЕД в Україні регулюють за допомогою:

а) Законів України

б) економічних методів оперативного регулювання в межах законів України

в) договорів, укладених суб’єктами ЗЕД, які не суперечать законам України

г) усі відповіді вірні

77. Органом державного регулювання ЗЕД є:

а) Верховна Рада України

б) Кабінет Міністрів України

в) Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України

г) усі відповіді вірні

78. В залежності від способів фіксації ціни розрізняють такі види цін:

а) тверда

б) гнучка

в) з наступною фіксацією

г) усі відповіді вірні

79. До форс-мажорних обставин не відносяться:

а) стихійні лиха

б) невідповідність якості товару

в) політичні дії

г) торгово-політичні дії

80. Операції по обміну узгодженої кількості одного товару на інший без використання грошових форм розрахунків відносяться до:

а) бартерних угод

б) угод “офсет”

в) паралельних угод

г) угод “switch”

81. Які угоди оформляються трьома контрактами:

а) угоди “про розподіл продукції”

б) паралельні угоди

в) угоди “офсет”

г) бартерні угоди

82. До торгово-посередницьких операцій не відносяться:

а) агентські

б) брокерські

в) авансові закупки

г) комісійні

83. Договором про посередництво є:

а) договір комісії

б) договір консигнації

в) агентський договір

г) усі відповіді вірні

84. Формою міжнародних розрахунків є:

а) авансовий платіж

б) інкасо

в) акредитив

г) усі відповіді вірні

85. Форма міжнародних розрахунків, за якої грошова сума чи майнова цінність, передана покупцем продавцю до відвантаження товару в рахунок виконання зобов’язань по контракту

а) інкасова форма розрахунків

б) відкритий рахунок

в) акредитив

г) вірна відповідь відсутня

86. До кількісних економічних показників належить:

а) обсяги зовнішньоекономічних операцій

б) ефективність операцій

в) віддача інвестицій в основний капітал

г) швидкість оберту оборотних засобів у зовнішньоекономічних операціях

87. Залежно від змісту економічні показники поділяють на:

а) натуральні і вартісні

б) кількісні і якісні

в) абсолютні і відносні

г) усі відповіді вірні

88. До якісних економічних показників належать:

а) віддача інвестицій в основний капітал

б) кількісні зміни в зовнішній торгівлі

в) обсяги зовнішньоекономічних операцій

г) обсяги імпорту

89. До макроекономічних показників ефективності зовнішньої торгівлі відносять:

а) ефективність зовнішньоторгового товарообміну

б) бюджетна ефективність експорту/імпорту

в) ефект державного бюджету від зовнішньоторгового товарообміну

г) усі відповіді вірні

90. Показниками стабільності зовнішнього ринку є:

а) політичний ризик

б) показник зовнішньої заборгованості

в) економічні перспективи

г) усі відповіді вірні

91. До основних показників аналізу ефективності експортної діяльності підприємства не відносять:

а) ефективність придбання та використання імпортного обладнання

б) ефективність реалізації експортних товарів на внутрішньому ринку

в) абсолютна (економічна) ефективність експорту

г) валютна ефективність експорту

92. Показниками аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства є:

а) абсолютні показники

б) відносні показники

в) показники ефективності (ефекту)

г) усі відповіді вірні

93. Зовнішньоторговий товарообмін буде ефективним, якщо:

а) торгове сальдо пасивне

б) торгове сальдо активне

в) торгове сальдо дорівнює нулю

г) вірна відповідь відсутня

94. Аналізу зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємств підлягають:

а) ефективність зовнішньоекономічної діяльності

б) виконання контрактних зобов’язань

в) динаміка зовнішньоекономічної діяльності

г) усі відповіді вірні

95. Залежно від часу проведення аналіз зовнішньоекономічної діяльності поділяється на:

а) поточний аналіз

б) комплексний аналіз

в) тематичний аналіз

г) локальній аналіз

96. Залежно від ступеня охоплення діяльності аналіз зовнішньоекономічної діяльності поділяється на:

а) попередній аналіз

б) подальший аналіз

в) комплексний аналіз

г) поточний аналіз

97. Основні прийоми аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

а) графічні

б) балансові

в) економіко-математичні

г) усі відповіді вірні

98. Основні задачі аналізу зовнішньоекономічної діяльності:

а) оцінка ефективності та структури зовнішніх зв’язків країни з іншими країнами

б) оцінка раціональності використання коштів і засобів при здійсненні ЗЕД

в) виявлення резервів і розробка заходів щодо покращання зовнішньоекономічної діяльності

г) усі відповіді вірні

99. У ході аналізу виконання зобов’язань за торговими угодами з’ясовується:

а) кількість і загальна сума укладених торгових угод

б) кількість і сума виконаних торгових угод

в) кількість, види і сума прострочених контрактів

г) усі відповіді вірні

100. Питома вага окремих груп товарів (послуг) у загальному обсязі експорту (імпорту) - це показник:

а) структури експорту (імпорту) товарів (послуг)

б) індекс концентрації експорту

в) індекс динаміки

г) індекс “умов торгівлі”

 

2.7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

УКЛАДАЧ: МОСІЙ О.Б.

1. Президент фірми "САМ" є:

а) суб’єктом управління

б) об’єктом управління

в) ланкою управління

г) рівнем управління

2. Управління – це:

а) процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання

б) послідовність дій менеджера

в) конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації

г) цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку в зв’язку із зміною обставин

3. Термін "менеджмент" застосовується до управління:

а) живою і неживою природою

б) технологічними процесами

в) соціально-економічними процесами на рівні підприємства, яке функціонує в умовах ринку

г) 2, 3

4. Термін “менеджмент” походить від англійського to manage і означає:

а) контролювати

б) “заробляти гроші”

в) керувати

г) працювати

5. Кінцевою метою менеджменту є:

а) забезпечення прибутковості діяльності фірми

б) задоволення споживачів

в) збільшення обсягів реалізації

г) ведення чесної конкурентної боротьби

6. Чи відрізняються категорії «управління» і «менеджмент»?

а) так, кардинально відрізняються

б) ні, вони тотожні

в) управління – це складова менеджменту

г) менеджмент – це складова управління

7. Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і:

а) менеджер

б) людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи

в) начальник відділу в універмазі

г) 1, 2

8. Начальник відділу внутрішнього туризму в фірмі "Робінзон" відноситься до:

а) нижчого рівня управління

б) середнього рівня управління

в) вищого рівня управління

г) технічного рівня управління

9. Керівники низової ланки управління:

а) координують і контролюють роботу молодших начальників

б) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань

в) займаються перспективним плануванням

г) готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки

10. Менеджери середньої ланки управління:

а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем

б) забезпечують надходження оперативної інформації для керівників вищих ланок

в) відповідальні за використання виділених ресурсів, персоналу, сировини, обладнання

г)

11. Менеджери вищої ланки управління:

а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем

б) узгоджують різноманітні форми діяльності і зусилля різних підрозділів організації

в) приймають рішення щодо напрямів діяльності організації та вироблення стратегії фірми

г) 1, 2, 3

12. За організаційно-правовою формою бізнесу в Україні є організації:

а) приватні, колективні, державні

б) приватні, державні

в) одноосібне володіння, товариство, корпорація

г) малі, середні, крупні

13. Товариство з обмеженою відповідальністю – це:

а) товариство закритого типу, акції якого розподіляються серед засновників та працівників

б) товариство учасники якого несуть відповідальність за борги фірми у межах своїх вкладів

в) товариство учасники якого не відповідають за борги фірми

г) товариство, яке разом з учасниками, що несуть відповідальність за зобов’язання товариства всім своїм майном, включає також учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства

14. Найважливішими елементами організації є:

а) працівники фірми

б) мета і завдання організації

в) фінансові ресурси фірми

г) культура і імідж фірми

15. Планування – це:

а) процес визначення майбутнього організації

б) використання адміністративних важелів на основі тактики, політики, процедури та правил

в) загальне керівництво для дій та прийняття рішень

г) методи досягнення мети організації

16. Які види планування виділяють у менеджменті?

а) стратегічне планування і планування реалізації стратегії

б) стратегічне і довгострокове планування

в) тактичне планування і планування реалізації стратегії

г)

17. Стратегія – це:

а) дії, які треба виконувати в конкретній ситуації

б) система показників, на основі яких здійснюється контроль результатів

в) всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації та досягнення її цілей

г) основний вид діяльності, яким буде займатись організація

18. Стратегічне планування відповідає на наступні запитання:

а) де ми знаходимось в даний час? куди ми хочемо рухатись?

б) яким чином досягнути цілей організації? хто буде виконувати функції управління?

в) в якому становищі знаходиться організація? що слід застосувати для досягнення поставлених цілей?

г) де ми знаходимось в даний час? куди ми хочемо рухатись? як це потрібно робити?

19. Метод розподілу ресурсів, що характеризується кількісно:

а) місія організації

б) рента

в) відсоток

г) бюджет

20. Процес передачі завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання має назву:

а) делегування

б) делегування повноважень

в) делегування відповідальності

г) відхилення повноважень

21. Повноваження – це:

а) зобов’язання виконувати поставлені завдання

б) обмежене, делеговане посаді право використовувати ресурси організації

в) обмежене, делеговане особі право використовувати ресурси організації

г)

22. Організаційна структура – це:

а) відокремлений орган, наділений функцією управління

б) сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії управління

в) сукупність підрозділів та зв’язків між ними, яка дає змогу управляти організацією

г) склад самостійних структурних підрозділів

23. Вимоги, яким повинна відповідати оргструктура:

а) простота

б) економічність

в) адаптивність

г) 1, 2, 3

24. Горизонтальний поділ праці – це:

а) комплекс функцій управління

б) поділ праці на завдання

в) поділ праці за рівнями управління

г) правильна відповідь відсутня

25. Характеристика не властива бюрократичній структурі:

а) прийом на роботу за діловими якостями та практичними навиками

б) велика кількість інструкцій, постанов

в) чітке розмежування функціональних обов’язків працівників

г) не гнучкий режим роботи

26. У централізованій структурі керівник:

а) залишає за собою право ухвалювати більшість рішень

б) надає перевагу самоконтролю працівників

в) менеджер керує творчим колективом

г) відрізняється демократичністю своїх поглядів

27. Управління виробничою діяльністю в організації здійснюють

а) начальник механічного цеху

б) працівник відділу реклами

в) заступник директора з виробництва

г) відділ економічного аналізу

28. Лінійний тип організаційної структури характеризується:

а) функціональною замкнутістю структурних підрозділів та конкретизацією сфери діяльності кожної керуючої ланки

б) здатністю пристосовувати до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі

в) концентрацією комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління

г) відповідність структури до стратегії

29. Недоліками функціонального типу організаційної структури є:

а) подвійне підпорядкування

б) збільшення кількості рівнів управління

в) перевантаження інформацією

г) узгодженість дій виконавців

30. Матрична організаційна структура:

а) не відповідає принципу адаптивності

б) не має недоліків

в) використовується організаціями, які реалізують одночасно декілька проектів

г) такої структури не існує

31. Якого типу організаційної структури не існує:

а) лінійно-функціональної

б) лінійно-штабної

в) функціонально-штабної

г) територіальної

32. Мотивація – це:

а) сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, які стимулюють людину до діяльності

б) відчуття потреби в будь-чому

в) процес впливу на людину


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7