Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

Масонство в Україні

- З Європи в Україну через Росію і Польщу наприкінці XVIII ст. прийшло масонство.

- Масонство — один з різновидів суспільного руху, що мав багатовікову істо-рію.

- Масони - члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», що за-родилися в Західній Європі в період Середньовіччя. Дуже поширилися в зв'язку з французькою революцією кінця XVIII ст,

Головна ідея масонів: «Увесь світ - це одна велика республіка, де всі народи - одна сім'я».

Основне гасло масонів: «Свобода, Рівність, Братерство».

Цілі масонських організацій:*

Вдосконалення людини, її внутрішнього світу як способу вдосконалення су-спільства і позбавлення її від недоліків своєю високоморальною поведінкою. Один з основних принципів - невтручання в політику.*

Об'єднання всіх народів світу на основі братства, рівності, взаємодопомоги в розумне суспільство, «кожний член якого робить свій внесок, щоб воно бу-ло корисним і приємним для всіх».

Особливості діяльності масонських організацій в Україні:*

Політичний характер масонських організацій - лож (від французького ~ «lцge» - місце зборів).*

Хоч масонство заперечувало національні межі, але дух вільнодумства в умовах України формував протест проти національного гноблення.*

Тому серед українських масонів поширювалися ідеї слов'янської федерації, в якій українці були б рівними серед рівних, а також ідея державності України.

Члени масонських організацій (лож): лікарі, архітектори, літератори, купці.

В Україні - багато представників старшинсько-шляхетських родин.

Центр масонського руху в Україні: в останній чверті XVIII ст. центром став Київ.

Найвідоміші організації (ложі) масонів в Україні

1817 р. м. Одеса «Понт Евксінський» *

Засновник - генерал-губернатор, граф Олександр Ланжерон, який залучив до масонства Івана Котляревського - ав-тора вже надрукованої поеми «Енеїда», який служив у війську.*

Відомий член ложі Іван Орлай - видат-ний український просвітитель» колишній, директор Ніжинського ліцею, директор Ришельєвського ліцею в Одесі.*

У складі ложі було більше 70 чоловік різних національностей.

1817 p м. Одеса «Трьох царств природи» (надр, рослинного і тваринного світу) .*

Склад членів багатонаціональний: росіяни, українці, поляки, французи, греки, євреї, італійці, німці,*

Членами ложі були онуки останнього українського гетьмана Кирило і Петро Розумовські, яких переслідувала царська влада: першого, оголосивши божевіль-ним, замкнули в Суздальському монас-тирі, а потім «змилостивилися» заслан-ням обох в Одесу під нагляд міської адміністрації.

Підсумок. Обидві одеські ложі змушені бу-ли припинити свою діяльність через доноси на адресу царської влади про «політичні де-бати» на засіданнях. Хоч ці дебати і не мали яскраво вираженого антиурядового характеру.

1818 - м. Полтава «Любов до істини» *

Заснована українськими чиновниками 1819рр. і поміщиками. Склад ложі налічував 23 (20) чоловіки. Серед них: І.Котляревський, В.Лукашевич, С.Кочубій, С.Петровський, Г.Вогаєвський, Г.Тарновський.*

Очолив ложу Михайло Новиков, управи-тель губернської канцелярії.*

Основний упор в своїй діяльності ложа робила на національні проблеми України. Найбільший інтерес виявляли до історичного минулого, хоча чіткої програми облаштування майбутнього України не виробили.*

У підсумку зосередилися на турботах про підвищення загальної політичної свідо-мості українського дворянства.*

Ложа відігравала велику роль в масонсь-кому русі. Чутка про неї дійшла до Пе-тербурга.*

В 1819 р. закрита за особистим указом російського царя Олександра І.

1818-1822 pp. м. Київ Ложа «Об'єднання слов'ян» *

Засновники: В.Роснишевський, П.Харлинський, П.Олизар та ін.*

В останній рік свого існування ложа на-лічувала більше 80 чоловік за такими національностями: українці, поляки, ро-сіяни; за професією і родом занять: дер-жавні службовці, вчителі, лікарі, війсь-кові.*

Головний напрям її діяльності виражав символічний знак: хрест із написом «Єд-ність слов'янська».*

Поступово багато учасників масонських організацій розчарувалися в пасивній ді-яльності; дійшли висновку про необхід-ність чіткіше визначити своє ставлення до історичної долі України в минулому, зайняти більш дієву позицію, при цьому дотримуючись конспірації. Так, на базі Полтавської ложі була створена наступна організація, що використовувала досвід масонських організацій.

182- 1822 pp. Київ, Полтава, Чернігів та інші міста. «Малоросійське таємне товариство». Засновник - Василь Лукашевич, предводитель дворянства Переяславського повіту. До складу організації входили: С.Кочубій, В.Тарновський, П.Капніст, О.Величко, І. Котляревський, брати Алексеєви, К.Шаполипський та ін.

Програмний документ - «Катехізис автоно-міста».

Цілі товариства:

1. Вести пропагандистську роботу в масах, щоб сприяти підйому культосвітнього і полі-тичного рівня свідомості.

2. Об'єднати маси навколо ідеї ліквідації кріпосництва та обмеження влади царського самодержавства.

3. Домогтися незалежності України і відме-жування від Польщі.

1826 р. - члени Малоросійського товариства були заарештовані. Під час слідства в Пе-тербурзі В.Лукашевич заперечував існуван-ня організації. Він був ув'язнений в Петро-павловську фортецю. Після нетривалого ув'язнення члени таємного товариства були звільнені.

Значення діяльності товариства:

1. Це була одна з перших суспільно-політичних організацій в Україні, що свід-чило про зародження організованої політич-ної опозиції самодержавству.

2. Хоч товариство й не Ало чіткої програми дій, однак його існування свідчило про активізацію національного руху в Україні.

1822 р. Почалося переслідування масонських лож. За указом царя діяльність масонських організацій заборонялася на всій території Російської імперії.