Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементпроведення різноманітних інтегрованих уроків.

Вони створювали на уроках різні ситуації, які допомагають дітям зрозуміти, що без знань, наполегливої розумової праці в житті обійтися не можна, а міцні знання і навички формуються лише за активної діяльності. Щоб довести це дітям, проводили різноманітні інтегровані уроки, зокрема: інтегрований урок з читання, української мови, природознавства, художньої праці на тем «Осінь щедра осінь золотава», урок, на якому інтегруються знання з читання і художньої праці на тему: «Виготовлення виробів з тканини. Мішечок для насіння (за готовою викройкою)», у цікавій формі проведено інтегрований урок вивчення правил дорожнього руху (з елементами читання, рідної мови, розвитку усного мовлення, малювання), досить активно діти працювали на уроці художньої праці (музика, хореографія) під час теми «Розучування пісні В. Кравчука «Свято зими», вивчення рухів до неї. Виготовлення аплікації «Сніговик».

Вчителі намагалися не давати учням знань в готовому вигляді, а за допомогою запитань, постановки пізнавальних завдань спонукали їх брати активну участь у здобуванні знань. Так наприклад, проведено інтегрований урок, на якому з інтегровано види діяльності з таких предметів, які вивчаються за програмою як самостійні:

рідна мова й мовлення;

образотворче мистецтво;

природознавство;

читання;

складання діалогів;

музика;

елементи фізкультури та хореографії.

Цей урок містить різноманітні прийоми збагачення чуттєвого досвіду, активізації це все та управління словесною творчістю способи організації спостережень за весняними квітами та побудова евристичної бесіди за враженнями від духовного спілкування з природою.

Щоб не перевтомлювати учнів одноманітністю, ми поєднували на уроці спостереження зі словесною творчістю. Дітям пропонується групова діяльність – скласти діалог і виразні розповісти їх з елементами сценічного мистецтва.

Готуючись до уроку, повинні старанно продумували зміст навчальних завдань і використання різних прийомів подачі їх, щоб забезпечити кожному учневі радість першого відкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї особистості школяра. Інтегровані уроки читання мають великі можливості для розвитку творчої особистості. Потрібно проводити різні інтегровані уроки читання, а саме урок читання і художньої праці, інтегрування читання з рідною мовою, природознавством. Такі уроки забезпечують розвиток у дітей творчого мислення, формують науковий світогляд, розвивають пізнавальний інтерес, бажання до самостійного здобуття знань. Учні на уроках оживають, активно включаються у діяльність, стають співробітниками вчителя, беруть участь у розв’язанні нових для них пізнавальних і практичних задач. Таким чином , у них формується співдружність, почуття колективу, співпереживання, взаємодопомоги.

Така робота переконливо доводить, що інтеграція навчальних предметів дає змогу кожному учневі розвивати свої здібності, опановувати програму в доступному йому темпі.

Педагоги проводили дослідження, яке показало, що інтегровані уроки, подібно до традиційних, можна класифікувати за такими ознаками:

І. За дидактичною метою:

інтегровані уроки засвоєння нових знань;

інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок;

інтегровані уроки узагальнення і систематизації знань;

інтегровані контрольні уроки;

ІІ. За етапами навчальної діяльності:

вступні інтегровані уроки;

інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом;

інтегровані уроки формування понять, вивчення законів і правил;

інтегровані уроки застосування знань на практиці;

інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок;

інтегровані уроки повторення і узагальнення матеріалу.

Вважаємо що друга класифікація більш підходить до інтегрованих уроків.

Вивчаючи технологію (структуру) кожного типу уроку вчитель повинен враховувати тему і зміст, предметів, які інтегруються на одному уроці, найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні умови, в яких проводитиметься урок, рівень підготовки учнів.

Майже в усіх типах інтегрованих уроків наявні такі структурні елементи: вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закріплення уроку.

Вступні інтегровані уроки передбачають повідомлення учням теми, мети і завдань уроку, мотивацію навчання школярів, сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу.

Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом включають, головним чином, сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.

Інтегровані уроки формування понять передбачають вивчення нового матеріалу, виведення законів і правил, тобто осмислення всього вивченого на основі формування понять.

На інтегрованих уроках формування практичних умінь і навичок головна увага звертається на виконання вправ під час вивчення нового матеріалу (вступні мотиваційні та пізнавальні вправи), первинне застосування нових знань (пробні вправи;самостійні застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням), творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

На інтегрованих уроках застосування знань на практиці передбачається осмислення змісту послідовності застосування, способів виконання дій, самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя; звіт учнів про роботу й теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

На інтегрованих уроках повторення і узагальнення матеріалу найбільша кількість часу відводилась на відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення і систематизацію основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.

 

ВИСНОВКИ

Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога . Інтегрований урок стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів, такий урок дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки. Тому наша мета була розробити вимоги до проведення уроків у початковій школі.

З метою покращення якості проведення уроку, підвищення рівня знань учнів пропонуємо вимоги до проведення інтегрованих уроків.

Серед загальних вимог, яким повинен відповідати якісний інтегрований урок, виділяють наступні:

Використання нових досягнень науки, передової педагогічної практики, побудови уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.

Інформація на уроці оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил.

Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з врахуванням їх інтересів здібностей і потреб.

Зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів.

Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.

Логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної діяльності.

Ефективність використання педагогічних засобів.

Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.

Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності.

Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати об’єм знань.

Ретельна діяльність, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок, направлений на досягнення триєдиної мети. З урахуванням цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.

До дидактичних (навчальних) вимог відносяться:

чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;

раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб;

раціональне поєднання різноманітних форм і методів;

творчий підхід до формування структури уроку;

забезпечення оперативного зворотного зв’язку.

Виховні вимоги до інтегрованого уроку включають:

визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок;

постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей і змісту навчальної роботи;

формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності, самостійності, уважності, чесності, колективізму та ін;

увага і гуманне відношення до учнів, до тримання вимог педагогічного такту, співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах.

До розвивальних вимог відносяться:

формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і активності;

вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;

проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні, стимулювання нових якісних змін у розвитку.

Таким чином, ми переконалися, що внаслідок врахування класифікації, дотримання технології проведення інтегрованих уроків забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Акімова Т.А. Попередній розподіл навчальних посібників ІІ Рідна школа. – 1991 - №11

Баженова Н.А. Педагогічний пошук –м. Просвіта, 1989. – 300с.

Балютіна К.О. Педагогічні проблеми гуманізації початкової освіти та шляхи їх вирішення ІІ Початкова школа. – 1999 - №10с.46 – 49.

Баранов С.П. Педагогіка. –К,: Либідь. 1991 – 350с.

Бахарева Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведческой основе, М. -1992 -151с.

Боровой В.О. и не только игра ІІ народное образование. -1994 - №2. – с. 12 – 16.

Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та мовлення ІІ Початкова школа – 1996. - №6. – с.11- 14

Василюк А.М. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті ІІ Рідна школа – 1999. - №3. – с.78 – 79.

Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з рідної мови й читання. ІІ Початкова школа – 1994. - №6 –с.8 – 11.

Вахтеров В.О. Психологія мистецтва. – К., 1998 – 315с.

Бап’юк Г.В. Нестандартні завдання з математики ІІ Початкова школа. – 1991 №12. – с.34 – 36.

Державна національна програма «Освіта» (України ХХІ століття): Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993р. №196 – к.: Райдуга. 1994 – 61с.

Доренська Л.І. Нестандартні заняття з трудового навчання школа. – 1992. - №1. – с.29 – 33.

Дубинчук О.С. Орієнтуймося на нові тенденції математичної освіти ІІ Рідна школа. – 1998. - №9. – с. 9 – 12

Закон України «Про освіту» Підписаний президентом України 23 березня 1996року. – К. Генеза. 1996. – 37с.

Зінзура А.М. Нові підходи в навчально виховній роботі. ІІ Початкова школа. 1995. -. №10 - 11. – с. 23-24.

Ільченко В.Р. Мислення учнів школи майбутнього ІІ Постметодика. – 1996. №2. – с. 22.

Єфремов С. Українознавство. К.: 1920 - с.3.

Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу в школі ІІ Рідна школа. – 1999. - №3. – с.54 – 67.

Каменський Я.Л. Учителю о псиихологии детей шестилетнего возраста. – м. Просвещение. 1988. – 250с.

Калягін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання ІІ Початкова школа.- 1990. - №9 – с. 28 – 31.

Комар О.А., Лобановська О.М., Лаптєва Л.Ф. Проводимо інтегровані уроки ІІ Початкова школа – 1996. - №1. – с. 16 – 18.

Каменський Я.А. Велика дидактика. – К.: Радуга. 1955 – 420с.

Кондратюк А.П. Педагогіка. – К.: Вища школа. 1986. – 200с.

КононенкоП.Т. Костенко Т.П.Матеріал до основних проблем базового змісту навчання інтегрованого курсу. «Українознавство» ІІ Початкова школа – 1995. - №1- с. 37 – 41.

Константинов М.О. Смирнов Б.З. Історія педагогіки. К; «Радянська школа», 1970 – 260 с.

Кузин Л.А. Методика преподавания изобразительного искуства в школе – М., 1994. – 160с.

Кузин Л.А. Психология искуства. М., 2000., 230с.

Лактай Л.К. Нестандартний урок ІІ Початкова школа. -1992. №3. – с. 31

Лисенко Г. Інтегрований урок вивчення правил дорожнього руху ІІ Початкова школа. – 1999 №2 – с. 14 – 17.

Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв’язків на заняттях ІІ Початкова школа. – 1998. - №10 – с. 14 – 17.

Пастушенко Р. Загальна історична освіта: необхідні якісні зміни ІІ Рідна школа. 1999 - №3. – с.8 – 11.

Побірченнко Н. Інтеграція економічних знань у початковій школі ІІ Початкова школа. 1999. - №7 – с. 22 – 24

Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки ІІ Рідна школа – 1997. - №8. с. 27 – 32

Савченко О.Я. вимоги до якості педагогічної освіти ІІ Початкова школа. – 1995 - №1 – с. 4 – 7.

Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків ІІ Початкова школа. – 1992. - №1 с. 2 – 9.

Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – Х. : Освіта. 1993. – 225с.

Светловичная Н.К. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении ІІ Народное образование. – 1985г. №7 с. 7 – 11

Титароенко Н. Уроки творчості серед природи. ІІ Початкова школа. – 1998. №6 с. 40 – 42.

Скрипненко Н.Ф. Концепсія літературна Освіта. К. 1993. – с. 7

Шпак В.Ю. Митник О.А. Народження нестандартного уроку ІІ Початкова школа. – 1997. - №2 – с. 8 – 13.

Юсипчук С.В. Нова методика уроку ІІПочаткова школа. – 1995. - №1. – с. 59 – 60.

Якилянск В.Ф. Інтеграція математичної та природознавчої освіти. ІІ Рідна школа. – 1999. - №3. с. 55 – 56.

 

 

 

 


Сторінки: 1 2 3