Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

На тему:

Індекси фондового ринку

Для аналізу загального руху курсів цінних паперів у динаміці застосовуються біржові індикатори та індекси. Індикатор — це середньоарифметичний показник курсів репрезентативної групи акцій в даний момент; індекс вимірює поточну динаміку курсів репрезентативної групи акцій порівняно з базовою величиною, що розраховувалася в певний момент у минулому. Інвестори часто порівнюють середні індикатори або індекси певних дат, щоб визначити відносну силу або слабкість ринку.

Найвідоміший індикатор — це середня Доу Джонса для промислових акцій (Dow Jones Industrial Average — DJIA). Він часто називається промисловим індексом Доу Джонса, який складається з курсів 30 випусків акцій. Вони відібрані внаслідок того, що високо оцінені ринком і розповсюджені серед широкого кола власників. Ця група складається з першокласних промислових акцій.

Три інших середніх Доу Джонса — це індикатори курсів акцій компаній транспорту, електроенергетики та комунального господарства, а також інтегральний середній.

Транспортний індекс Доу Джонса (Dow Jones Transportation Average — DJTA) — це середній показник, який характеризує рух цін на акції 20 транспортних корпорацій (авіакомпаній, автомобільних і залізничних компаній).

Комунальний індекс Доу Джонса (Dow Jones Utility Average — DJUA) — середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються газо- та енергопостачанням.

Dow Jones Composite — це агрегатний показник, який розраховується на основі промислового, транспортного й комунального індексів. Ще він відомий під назвою «Індекс–65».

Індекс Доу Джонса розраховується так:

,

де п — кількість компаній у базі індексу (залежно від виду індексу п може дорівнювати 15; 20; 30 або 65);

Аі — ціна акції і-тої компанії;

k — коригувальний коефіцієнт, який змінюється зі зміною переліку корпорацій або за дроблення акцій. Коригувальний коефіцієнт залишається незмінним доти, доки акції не дробляться або одні акції не замінюються іншими.

Ще один великий видавець фінансових новин — корпорація «Стандарт енд пур’з» (S&P) — публікує п’ять індексів простих акцій. Хоча середні індикатори Доу Джонса користуються найбільшою популярністю, багато професійних інвесторів віддає перевагу індексам «Стандарт енд пур’з», вважаючи, що вони точніше відображають загальну динаміку курсів на фондовому ринку.

У промисловий індекс S&P включаються курси акцій 400 про-мислових фірм; у транспортний — 20 транспортних компаній; у фінансовий — 40 фінансових інститутів; індекс для електроенергетики та комунального господарства складається з курсів акцій 40 відповідних компаній; і, нарешті, у зведеному представлено курси всіх 500 компаній. Базове значення розраховане для періоду 1941—1943 рр., значення якого дорівнює 10. Для розрахунку індексу використовується така формула:

,

де Рі — ціна акції і-корпорації; Qі — кількість акцій корпорації; n — кількість корпорацій.

Крім індексів Доу Джонса й «Стандарт енд пур’з», у США публікуються індекси, що характеризують курси акцій на фондових біржах Нью-Йорка, Американській та регіональних біржах, а також індекс автоматизованого котирування Національної асоціації дилерів цінних паперів (NASDAQ).

Індекси NASDAQ відображають обіг цінних паперів на позабіржовому ринку. Вони обчислюються подібно до названих індексів, але за базу, що дорівнює 100, береться вартість акцій на 5 лютого 1971 р.

На відміну від США, в інших країнах розраховується менше фондових індексів. Найчастіше діє один фондовий індекс. В Англії це індекс «Рейтер», у Німеччині — «Франкфурте Альгемайне Цайтунг», у Франції — «Каркоран», в Японії — «Ніккей».

В Україні інформацію про значення індексів можна знайти в тижневику «Бізнес», щоденних інформаційних матеріалах «Фондовий ринок та інвестиції», що розповсюджуються в електрон-ному вигляді компанією «Інтерфакс-Україна».

Основні параметри найбільш відомих індексів українського фондового ринку наведено в табл. .1.

На вітчизняному ринку з 1997 р. розраховуються дві модифікації фондового індексу КАС 20 — простий і зважений. Методика його обчислення відповідає світовим стандартам і базується на зміні ринкової капіталізації компаній, які входять до бази індексу.

,

де та — сума котирувань на купівлю та продаж кожного підприємства, які входять до бази індексу;

— котирування на дату складання поточного індексу; —

котирування на початкову дату складання індексу відповідно.

Початкове значення індексу — 1000.

Індекс КАС-20 (w) зважений показує динаміку розвитку фондового ринку України, його зростання або спад. Він розраховується за такою формулою:

де та — сума ринкової капіталізації компаній, що входять до бази індексу на поточну й базову дати відповідно.

Початкове значення індексу — 1216.

Компанія «Альфа-капітал» розраховує індекси для металургійної, хімічної, енергетичної, нафтогазової, машинобудівної галузей відповідно.

Галузевий КАС-індекс = ,

де та — сума ринкової капіталізації компаній, що входять до бази відповідного індексу на поточну та базову дату відповідно.

Початкове значення — 1000.

Спеціалістами інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс» розраховується ще один індекс українського фондового ринку — РroU-50.

В основу його розрахунку покладено стандартну методику капіталізованих індексів. Капіталізація кожного емітента визначається множенням загальної кількості акцій даного емітента на ціну, розраховану як середньозважена ціна попиту учасників рин-ку, які котирують дані акції.

ProU-50 = ,

де Cп та Cб — відповідно поточна й базова середні ринкові ціни акцій кожної з компаній, включених у базу розрахунку індексу;

Q — загальна кількість акцій емітента.

Початкове значення індексу — 100.

Для розрахунку ціни акцій використовуються котирування різ-них торговельних майданчиків: ПФТС, фондових бірж, «телефонного ринку», що дає змогу зробити індекс ProU-50 об’єктив-нішим і представницьким.

Індекс IPI-U розраховується спільно агентством «Інтерфакс-Украї-на» та компанією «Полар-інвест». Він почав похвилинно визначатися з 1 січня 1999 р. До його бази входять найбільш ліквідні акції,
а зміни лістингу проводяться щомісяця. Особливістю цього індек-су є те, що він обчислюється відповідно до доларових цін акцій.

IPI-U = IPI MСАР / MСАР(0),

де IPI(0) — минуле значення індексу;

МСАР, МСАР(0) — сумарна поточна та минула ринкова капіталізація підприємств, що входять до індексу.

,

де Рі — ціна і-тої акції;

Ki — кількість акцій і-того емітента, що перебувають в обігу;

n — кількість емітентів у лістингу індексу.

Базове значення індексу — 1000.

Індекс ПФТС — це середнє для найбільш ліквідних українських акцій, які мають найбільшу ринкову капіталізацію. Він розраховується щотижня в гривнях і доларах на основі реальних угод і твердих котирувань у ПФТС.

Частка акцій компаній, що включається до індексу та обертається на ринку, має перевищувати 10% від їхньої загальної кількості. Компоненти індексу зважуються на основі ринкової капіталізації, однак частка держави та стратегічного інвестора, як правило, не враховується. Склад індексу переглядається на відповідність вказаним критеріям щомісяця, а за необхідності вносяться певні зміни.

,

де і — сума ринкової капіталізації компаній, що входять до бази індексу, у поточний та базовий періоди відповідно.

Ринкова капіталізація визначається як добуток ціни на кількість емітованих акцій. Ціна ж, у свою чергу, визначається як ціна останньої угоди в поточний період, що потрапляє в коридор: найкраща ціна покупки — найліпша ціна продажу в момент закриття торгової сесії. Якщо ж такої угоди немає, то за ціну акції береться значення середини цього коридору. Початкове значення індексу — 100.

Література

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-ІІІ.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 берез. 2001 р. № ІІІ.

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 груд. 1997 р. № 710/97—ВР.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 черв. 1991 р. № 1201-ХІІ.

Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України. Указ Президента України від 26 берез. 2001 р. № 198/2001.

Банківські операції: Підручник А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пухов-кіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф., А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.

Биржевое дело: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 304 с.

Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. — СПб.: Питер, 2000. — 160 с.