Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю

Існує відомий вислів: «Хто володіє інформацією — той володіє світом». Питанням теорії інформації всерйоз зайнялись наприкінці 40-х років минулого сторіччя. За даними А. Д. Урсула [387, с. —26], учені розглядали інформацію в різних аспектах. Розглянемо деякі з них (за його наведеними даними) та назвемо основних науковців — авторів і послідовників цих напрямів:

кількісний аспект інформації (К. Е. Шенон, І. А. Акчурін, І. І. Гришкін, А. М. Колмогоров, У. Р. Ешбі);

якісний аспект інформації (М. М. Амосов, Л. Б. Баженов, М. І. Жу-ков, С. Г. Іванов, В. А. Полушкін, І. С. Нарський, Е. К. Войшвілло, Ю. А. Шрейдер);

обсяг і зміст поняття інформації (Д. І. Дубровський, М. І. Жуков, А. М. Коршунов, В. В. Мантатов, Д. Н. Меницький, Л. М. Плющ, І. А. Акчурін, М. М. Амосов, Л. Б. Баженов, Б. В. Бірюков, А. Д. Урсул, І. Н. Бродський, В. М. Глушков, Д. А. Гущін, І. Земан, К. Е. Морозов, І. Б. Новік, В. А. Полушкін, Е. А. Седов);

основне питання філософії та поняття інформації (М. І. Жуков, І. Н. Бродський);

відображення і інформація (І. Б. Новік, Н. Вінер, Б. С. Українцев, Д. І. Юргеленас, В. С. Тюхтін, Б. В. Ахлібінінський, К. Е. Морозов);

інформація і мислення (І. Б. Новік, В. М. Глушков, М. М. Амосов, Т. Д. Павлов, Л. Б. Баженов, Л. Бріллюен, Е. К. Войшвілло, А. Д. Урсул, І. Земан);

інформація і розвиток (І. Земан, А. Д. Урсул, Е. А. Седов, Д. А. Гу-щін, М. М. Жуков-Вережніков);

причинність та інформація (Г. Клаус, І. Н. Бродський, І. В. Куз-нецов, А. А. Марков, Б. С. Українцев);

система й інформація (У. Р. Ешбі, І. Земан, Л. А. Петрушенко, Л. Бріллюен, А. Д. Урсул, Б. В. Бірюков, В. С. Тюхтін);

ентропія та інформація (Л. Бріллюен, Л. Б. Баженов, А. І. Би-ховський, І. Земан, Л. А. Петрушенко, І. Б. Новік, Е. А. Седов);

проблеми соціальної інформації (В. Г. Афанасьєв, В. І. Чер-ниш, А. Д. Урсул);

інформаційний підхід до вивчення науки (Г. М. Добров, С. Е. Зло-чевський, А. В. Козенко, В. В. Косолапов, А. М. Половинчик, А. І. Ми-хайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гіляревський, В. В. Налімов, З. М. Муль-ченко).

Як бачимо, питання теорії інформації цікавило багатьох учених. Але теорія інформації — це розділ математики, який вивчає кількісні закономірності, пов’язані зі збиранням, передаванням, збереженням, перетворенням, обчисленням інформації.

Починаючи з 50-х років минулого сторіччя, теорію інформації почали застосовувати в економічній науці, зокрема при побудові і реалізації інформаційних моделей, які є складовою частиною автоматизованої системи управління, як на підприємстві, так і загалом у господарстві.

Управління підприємством (організацією, установою) полягає у цілеспрямованих діях суб’єктів на економічні об’єкти і здійснюється шляхом спрямування їх дій з метою отримання певних результатів.

Кожний керівник підприємства в процесі підготовки управлінського рішення виконує інформаційні функції, такі як:

збір інформації;

вивчення інформації;

опрацювання та трансформування інформації;

оцінювання інформації;

аналіз інформації;

розроблення варіантів рішення;

видача нової (вихідної) інформації.

Тобто для прийняття управлінського рішення необхідний певний обсяг даних. Така інформація має бути своєчасною, точною, короткою, максимально вичерпною та легкодоступною для сприй-няття. Інформація використовується на всіх ланках системи уп-равління.

Складовими системи управління є: вибір мети діяльності, програмування, прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз, нормування, координація, регулювання. Розглянемо складові управління з точки зору використання в них облікових даних.

Вибір мети діяльності. При виборі мети діяльності підприємства застосовують самостійні розрахунки щодо майбутньої діяльності та/або аналіз фактичних даних (бухгалтерську та статистичну звітність) подібного підприємства з метою визначення ефективності такого виду діяльності.

Слід зазначити, що як на цьому етапі роботи засновників (керівництва) підприємства, так і постійно в подальшому проводяться маркетингові дослідження.

Програмування. Розроблення плану дій, що спрямовані на досягнення мети діяльності підприємства. Здійснюється на основі маркетингових досліджень, власних розрахунків, аналізу звітності (аудиторських висновків, оприлюднених балансів) про результати діяльності свого та аналогічних підприємств.

Прогнозування. Визначається ймовірність майбутнього стану підприємства, його основних економічних показників, що характеризують цей стан (прибуток, рентабельність, ефективність, випуск продукції, збут тощо). Застосовується на попередніх стадіях планування на підставі розрахунків економічних показників, що виражаються в натуральних та грошових облікових вимірниках.

Планування. Воно полягає в розробленні планів, які визначатимуть майбутній стан підприємства, у тому числі й фінансовий. При плануванні застосовують як економіко-математичні методи, експертні оцінки, дослідження попиту, так і балансові методи, що безпосередньо пов’язані з обліком.

Організація діяльності. Сутність її полягає у створенні окремих підрозділів підприємства та координації їх дій. Відразу визначається: які саме підрозділи необхідні; кількість працівників у підрозділах; їх забезпечення приміщенням, обладнанням, устаткуванням тощо з метою раціонального функціонування. Тут також використовують облікові розрахунки власні та/або на основі аналізу даних про аналогічні підприємства: попередній розрахунок заробітної плати, орендної плати за приміщення, кількість та вартість необхідного виробничого та офісного обладнання тощо.

Облік. Найширше поняття — господарський облік: спосіб кількісного відображення та якісної характеристики господарської діяльності з метою управління нею. У свою чергу поділяється на статистичний, оперативний (оперативно-технічний) та бухгалтерський. Останній поділяють на управлінський (ведеться підприємствами для забезпечення власних потреб в інформації всіх рівнів управління) та фінансовий (ведеться всіма підприємствами і забезпечує повне та комплексне відображення господарської діяльності за відповідний звітний період, стан фінансової звітності).

Застосування ЕОМ, диференціація видів обліку (а ніяк не інтеграція) та врахування потреби в ньому різних елементів системи управління приведе в майбутньому до утворення нових видів обліку, наприклад, прогностичного (очікуваного), маркетингового тощо, як це відбулося у свій час з появою фінансового, управлінського, податкового.

Але виникнення якогось нового виду обліку (а не розмежування та відокремлення якоїсь його конкретної функції) має бути прогресом, досягненням наукової думки і, головне, щоб це не було фіктивне комбінування або інтерпретація вже існуючого, бо такі спроби в історії обліку вже були.

Контроль. У свою чергу поділяється на дві найпоширеніші форми: ревізію й аудит. Останній на зовнішній та внутрішній. Полягає в перевірці об’єктів, процесів з метою виявлення відповідності фактичного їх стану до очікуваного, необхідного, що передбачений планами, програмами, законодавчо-нормативними ак-тами тощо. Використовують дані поточного та звітного обліку.

Аналіз. На підставі облікових та звітних даних про стан, рух об’єктів обліку та процесів, що обліковуються, вивчаються окремі складові досліджуваного об’єкта: аналіз постачання, виробництва, збуту, запасів тощо.

Нормування. Установлення певних норм: праці, видатків, витрат, запасів, основних засобів, оборотних коштів тощо. Здійснюється на основі попередніх розрахунків; даних обліку, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності.

Координація. Упорядкування дій та взаємодії різних складових системи на основі вихідних даних усіх економічних підрозділів підприємства (у тому числі облікових даних і даних контролю та аналізу).

Регулювання. Здійснюється на підставі всіх економічних показників діяльності підприємства за певний період (виробництво, реалі-зація, запаси товарної продукції на складах) та врахування зовнішніх чинників (попит на товар, сезонність, ринок збуту, виставлені рекламації) шляхом їх порівняння (аналізу) з плановими і прогнозними для впорядкування діяльності з метою досягнення обраної мети.

Як бачимо, усі складові системи управління використовують дані господарського обліку для виконання своїх функцій. Сам же облік, для виконання своїх функцій, не використовує інформацію ні одного з елементів системи управління.

Нас цікавить саме економічна інформація — дані, що відображають процеси, явища, об’єкти тощо, пов’язані з міжнародною економічною діяльністю підприємств з метою використання в процесі управління.

Для побудови будь-якої автоматизованої системи необхідно визначити певні показники та параметри, що будуть застосовуватись. Основний параметр — кількість інформації. Це конкретний набір кількісних та якісних показників, необхідних для вирішення певного завдання оперативного обліку з метою подальшого прийняття управлінського рішення.

Отже, основою будь-якої автоматизованої системи є інформація. В. І. Ісаков та Р. С. Рожнов зазначали, що «інформацією називаються дані про що-небудь або про кого-небудь, які є об’єк-том зберігання, передачі або перетворення» [129, с. ].

Рис. 1.1. Класифікація економічної інформації за різними ознаками

З метою управління фінансово-господарською діяльністю ми завжди використовуємо економічну інформацію. Економічна інформація розрізняється за функціями, стадіями, насиченістю, стабільністю, за належністю до об’єкта регулювання, за формою подання величин, за ознакою обробки, з позиції істинності тощо. [129, с. —22].

Узагальнюючи варіанти розподілу економічної інформації, що наводяться в літературі, можна запропонувати таку її класифікацію за різними ознаками (рис. .1).

Сфера дії оперативного обліку (оперативно-технічного) та контролю постійно розширюється в процесі управління підприємством. Це пов’язано з тим, що в ринкових умовах господарювання збільшується конкуренція. А тому керівництву будь-якого підприємства необхідна достовірна оперативна інформація про фінансово-господарську діяльність для оперативного реагування (регулювання, втручання) на/в економічні процеси, явища та об’єкти.

Використання обчислювальної техніки та відповідного програмного забезпечення сприятиме досягненню цієї мети.

Література

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.

Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. — 159 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Юристъ, 1999. — 368 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Айламазян А. К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и связь, 1982. — 160 с.

Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.: Финансы, 1978. — 80 с.