Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементБухгалтерський облік реалізації цінностей

Oблік реалізації цінностей

і податкових зобов’язань з ПДВ

Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконаних робіт і наданих послуг ( далі - цінності) з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 на облік реалізації цінностей за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації цінностей та податкових зобов’язань з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки.

В статті розглядається облік реалізації цінностей, що оприбутковуються за фактичною собівартістю або за купівельними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 вересня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкових зобов’язань з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації цінностей та пов’язаних з нею податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується, відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дається в розумінні його автором.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації. Для покращення наглядності прикладів і бухгалтерських записів цифри в прикладах та їх рішеннях даються з округленням до цілих гривень

1. При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації цінностей та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пе-ріод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по-датку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) - є дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11).

Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включається до податкового зобов’язання наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999 р. ( ст. 11.8., п.3 ).

2. Бухгалтерський облік господарських операцій з реалізації цінностей і пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

1. Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48, введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.

2. Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того, до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів (журналів-ордерів, нагромаджувальних відомостей, машинограм і інших ), здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.

3. Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку, розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства недоцільне, бо жодної користі не дасть.

4. Автор переконаний, що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням цінностей і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 “Розрахунки по авансах”. На думку автора, цей рахунок був необхідний при обліку реалізації цінностей за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події, що відбулася раніше, та обліку реалізації цінностей за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями і замовниками безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.

Загальне схема обліку реалізації цінностей

3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації цінностей за відвантаженням ( способом нарахування ) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей (рис. 1)

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей

20, 40, 41 і інші | 46 | 62

1. 1/1. | 2. |

67-1

4. 44. | | 50,51

3.

68 | |

5. 555. |

80

80 |

6. | | 7.

4. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей:

1. Списання відвантажених (відпущених) цінностей із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю або обліковими купівельними цінами.

2. Відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених або відпущених покупцям і замовникам за безготівковим розрахунком, за відпускними (продажними) цінами, включаючи ПДВ.

3. Реалізація цінностей за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (замовника), п.п. 5, 7.

5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 6, 7, 9).

6. Списання прибутку за місяць.

7. Списання збитків за місяць.

Записи 1, 2, 4, 5, 6 і 7 застосовуються на підприємствах, що здійснюють виробничу, оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.

При поверненні покупцями (замовниками) відвантажених (відпущених) цінностей торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених цінностей за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених цінностей. При визначенні суми обороту з реалізації цінностей за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по креди-ту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну ( продажну) вартість повернених цінностей.

Облік відвантаження і реалізації цінностей на виробничих, оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують цінності за фактичною собівартістю (купівельними цінами), розглянемо на наступному прикладі.

5. Приклад 1. На відображення в обліку відвантаження цінностей зі складу після передоплати їх покупцем (замовником), що обліковуються за фактичною собівартістю або купівельними цінами.

1. Підприємство отримало передоплату за цінності, що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю (замовнику), в сумі 2400 грн.

2. Відвантажено цінності покупцю (замовнику). За товарним документом значиться:

Цінності за договірними відпускними цінами | 2000 грн.

Відпускна вартість за угодою | 2000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 2000 | 400 грн.

До оплати покупцем (замовником) | 2400 грн.

 

3. Цінності списуються із підзвіту матеріально відповідальної осо-би за фактичною собівартістю або за купівельними цінами в сумі 1700 грн.

3а даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках :

1. На суму передоплати цінностей, що надійшла від покупця (замовника), - 2400 грн.:

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 2400

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ – 400 грн. :

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" – 400 (п. 7).

2. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи відвантажені покупцю (замовнику) цінності за фактичною собівартістю (обліковими купівельними цінами) - 1700 грн.:

2.1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - 1700

2.2. Одночасно відображається в обліку реалізація відвантажених цінностей за договірними цінами, включаючи ПДВ, - 2400 грн.:

Дт 62 - Кт 46 - 2400

3. Списуються нараховані податкові забов’язання з податку на додану вартість – 400 грн. (оп. 1.2):

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 400

4. Відображається в обліку фінансовий результат від реалізації відвантажених цінностей ( Кт 46 - 2400 минус Дт 46 - 1700 + 400) - 300 грн. :

Дт 46 - Кт 80 - 300

Записи в обліку на виникнення і погашення податкових зобов’язань з ПДВ при відвантаженні цінностей після їх передоплати (Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 46 - Кт 67-1, оп.1.2 і 3) доцільно робити по підсумку облікових записів за місяць.

6. У тому разі, коли оплата цінностей здійснена покупцем (замовником) після їх відвантаження зі складу, за даними прикладу 1 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступними :

1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - 1700

2. Дт 62 - Кт 46 - 2400

3. Дт 46 - Кт 68 - 400

4. Дт 46 - Кт 80 - 300

5. Дт 51 - Кт 62 - 2400

  1. Згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про податок на дода-ну вартість" (п. 1), до 1 січня 1999 р. належна до сплати сума ПДВ за відвантаженими, але неоплаченими цінностями включається до податкових зобов’язань наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку, а за наявності від’ємної різниці сума податку зараховується рівними частинами у зменшення податкових зобов’язань таких платників податку у звітних періодах, що настають після 1.10.97 р. (ст.11.8, п.3).

До 1 січня 1999 р. виникнення податкових зобов’язань з ПДВ від сум передоплат, отриманих від покупців, відображається в обліку як показано в п. 5, а цінностей, відвантажених без передоплат, - як показано в п. 6. ПДВ від суми реалізованих, але не оплачених цінностей повинен відноситись на кредит рахунку 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" ( Дт 46 - Кт 68).

Облік податкових зобов’язань з ПДВ

8. У зв’язку з тим, що протягом місяця в обліку відображається реалізація відвантажених (відпущених) цінностей, передоплата яких покупцями (замовниками) здійснена і не здійснена, зобов’язання з податку на додану вартість від суми реалізації цінностей за звітний місяць складаються із трьох частин:

1. Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передоплат ( Дт 67-1 - Кт 68).

2. Сума податкових зобов’язань від вартості цінностей, відвантажених покупцям і замовникам з наступною оплатою, що в звітному місяці оплачені, розрахунковий період, яких настав ( Дт 46 - Кт 68).

3. Сума нарахованих податкових зобов’язань від вартості цінностей, відвантажених протягом звітного місяця з наступною оплатою, що в даному місяці покупцями і замовниками не оплачені, а тому розрахунковий період для них не настав (Дт 46 – Кт 68).

Інструкцією з бухгалтерського обліку ПДВ та іншими нормативними документами не встановлено, як повинні визначатись суми ПДВ, розрахунковий період якого настав і не настав, яка кореспонденція рахунків в цьому разі має бути.

9. Вважаємо, що найбільш доцільно всю суму ПДВ на цінності, відвантажені і оплачені та після їх відвантаження не оплачені, списувати по підсумку за місяць з рахунку 46 "Реалізація" двома бухгалтерськими проводками:

1. Дт 46 "Реалізація" - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передоплат за цінності від покупців і замовників ( п. п. 3, 4, 20).

2. Дт 46 "Реалізація" - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ на цінності, відвантажені протягом місяця без попередньої оплати, що в звітному місяці оплачені і не оплачені ( вся сума ПДВ з обороту по реалізації цінностей за вирахуванням сум ПДВ з передоплат: Дт 46 - Кт 67- 1.

Тільки після цих двох записів за даними облікових регістрів, що ведуться по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших банківських рахунків, необхідно визначити суму ПДВ на цінності, відвантажені (реалізовані) на умовах наступної оплати, що оплачені в звітному місяці, і скласти бухгалтерську проводку на обчислену суму ПДВ:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав"

Таким чином, зобов’язання з податку на додану вартість від суми відвантажених цінностей і покупцями та замовниками в звітному місяці не оплачених, залишиться як сальдо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав". В наступні звітні періоди ця сума ПДВ буде відображена в обліку після надходження платежів від покупців і замовників як податкове зобов’язяння з ПДВ по кредиту субрахунку "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" ( Дт 68 - Кт 68 ).

Очевидно, що в цьому разі в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок " і інших банківських рахунків повинні бути виділені суми оплат цінностей покупцями і замовниками, в тому числі ПДВ в двох частинах:

1. З оплати і передоплати цінностей, що підлягають відвантаженню покупцям і замовникам.

2. З оплати цінностй, відвантажених покупцям і замовникам на умовах наступної оплати.

10. Передбачений пунктом 12.9.1 Змін та доповнень до Інструкції додатковий запис Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" на суму податку на додану вартість від вартості відвантажених (реалізованих) цінностей без попередньої оплати, на наш погляд, методологічно недоцільний і з облікової точки зору недоречний. Далі в Інструкції вказується, що після оплати відвантажених цінностей рахунок 67-1 дебетується в кореспонденції з кредитом рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість", причому не уточняється, якого ПДВ, розрахунковий період якого настав чи не настав.

Тому при обліку податкових розрахунків з ПДВ слід мати на увазі наступне:

1. Вказаний вище запис (Дт 46 - Кт 67-1) відповідно до статті 11, п. 11.11 змін до Закону може бути складений лише в тому разі, коли до відвантаження цінностей підприємство отримало авансовий платіж (передоплату). Вважаємо, що п.12.9.1 Змін і доповнень до Інструкції суперечить пункту 2 Інструкції. І тому вказане доповнення слід було внести до пункту 2 Інструкції, встановивши, що ПДВ на цінності, відвантажені без попередньої оплати, відображається в обліку таким же записом ( Дт 46 - Кт 68), але кредитується субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав". Так було б зрозуміліше і, головне, відпала б необхідність робити додаткові внутрішні записи в синтетичному і аналітичному обліку по дебету і кредиту рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" за всіма операціями з відвантаження (реалізації) цінностей.

2. Виходячи із положень Закону та методології бухгалтерського обліку реалізації цінностей податок на додану вартість від суми цінностей, відвантажених у звітному місяці на умовах наступної оплати й оплачених покупцем (замовником) у звітному місяці, по підсумку за місяць повинен бути віднесений безпосередньо на рахунок 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" бухгалтерським записом:

Дт 46 - Кт 68 (п.15).

3. На суму ПДВ на відвантажені, але не оплачені у звітному місяці цінності по підсумку реалізації їх за звітний місяць повинен бути зроблений запис:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав".

4. Отже, додатковий внутрішній запис на субрахунку 67-1 " З податкових зобов’язань" ( Дт 67-1 - Кт 67-1) для відображення в обліку ПДВ з відвантажених у звітному місяці та оплачених і не оплачених в цьому місяці цінностей, застосовуватись не повинен би, бо згідно зі зміною до Закону (п. 1) в період до 1.01.99 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу цінностей, розрахунковий період яких настав, є дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок підприємства - платника податку.

Виходячи з викладеного вище, рахунок 67-1 "З податкових зобов’язань" мав би застосовуватись згідно із Законом тільки для відображення в обліку ПДВ на цінності, відвантажені покупцям і замовникам у звітному місяці в рахунок авансових платежів, отриманих підприємством у попередні звітні періоди ( записи: Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 46 - Кт 67-1). ПДВ на цінності, відвантажені і оплачені в звітному місяці відображається в обліку як показано вище (Дт 46 - Кт 68). І про це необхідно було чітко написати в змінах і доповненнях до Інструкції.

Крім того, застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" до всіх господарських операцій з відвантаження (реалізації) цінностей викликає масу додаткових записів в аналітичному обліку податкових розрахунків з ПДВ по дебету і кредиту рахунку 67-1. Інструкція цього питання не регламентує і вказівок з правильного і раціонального ведення цього обліку не дає.

11. Виходячи із вище викладеного, сума реалізації цінностей по підсумку за звітний місяць повинна бути розділена на три частини:

1. Реалізація цінностей, оплачених покупцями і замовниками в попередні звітні періоди авансовими платежами.

2. Реалізація цінностей, відвантажених ( відпущених) і оплачених у звітому місяці.

3. Реалізація цінностей, відвантажених і не оплачених у звітному місяці.

Відповідно до такого поділу обороту з реалізації цінностей і мають бути зроблені записи в обліку на списання з рахунку 46 "Реалізація" податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав і не настав (п.п. 3, 4, 9).

Зазначимо, що до податкових зобов’язань з ПДВ звітного місяця, розрахунковий період яких настав, відносяться також суми ПДВ, отримані в складі авансових платежів покупців і замовників, в рахунок яких цінності в даному місяці не відвантажені.

Якщо раніше хоч поверхові вказівки з обліку ПДВ, розрахунковий період якого настав і не настав, можна було знайти в Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, то після внесення до цієї Інструкціі змін від 17 листопада 1997 р. № 247 (п. 2.23) цих вказівок не стало, а посилання на Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ ясності в цьому питанні не додає.

12. Виходячи із логіки положень Інструкції, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше ( п. 1 ), нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість" (пункти 2 і З Інструкції).

Слід відмітити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на рахунку 67, надто багато нераціонального та незрозумілого й необхідний пошук раціональних шляхів удосконалення обліку на державному рівні. Достатньо лише підкреслити, що в даний час для бухгалтерського обліку ПДВ застосовується 6 субрахунків, кореспонденція яких Інструкцією в принципі не визначена.

Напрошується висновок, що до того часу, поки не буде чітко розмежовано бухгалтерський і податковий облік ПДВ, не буде характеристики рахунків 68 , субрахунок "З податку на додану вартість" і 67 "Податкові розрахунки" плутанини в бухгалтерському обліку податку на додану вартість та негативних її наслідків не уникнути.

Облік реалізації цінностей (крім товарів), відвантажених і оплачених

до 1 липня 1997 року

У зв’язку з неплатежами та змінами в законодавстві України про податок на прибуток підприємств та про податок на додану вартість питання правильного відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених покупцям і замовникам до 1.07.97 р., є вельми актуальним.

13. Згідно зі зміненим Порядком складання декларації про прибуток підприємства, затвердженим наказом ДПАУ від 21.01.98 р. № 37 відповідно до пункту 22.14 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" датою збільшення валових доходів платника податку для цінностей (робіт, послуг), відвантажених (виконаних, наданих) до набрання чинності цим Законом (з 1.07.97 р.), по яких не проведена оплата їх вартості покупцями і замовниками, є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких цінностей (робіт, послуг), крім платників податку, які застосовують порядок, за яким виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Очевидно, що необхідно враховувати вказані положення Закону в податковому обліку валових доходів. Що стосується бухгалтерського обліку реалізації і визначення суми реалізації цінностей на кредиті рахунку 46 "Реалізація", то повинен застосовуватись один порядок згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні - за відвантаженням цінностей (п.п.3, 4). Але підприємства, які не змінили порядок обліку реалізації цінностей, відвантажених (відпущених), але покупцями і замовниками до 1.07.97 р. не оплачених, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. (п. 3) надходження виручки за такі цінності повинні відображати в обліку як реалізацію цінностей за касовим способом:

Дт 51 і ін. - К т 46 "Реалізація"

Таким чином, в цьому разі реалізація цінностей буде відображатись в обліку двома способами - способом нарахування і касовим, чого в принципі не повинно бути.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.02.98 р. № 43 валові витрати, здійснені платником податку до 1.07.97 р., що рахуються за станом на 1.07.97 р. як сальдо рахунку 45 «Товари відвантажені, виконані роботи і послуги» або відповідно на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», включаються в валові витрати того звітного періоду, на який припадає оплата вартості відвантаженої продукції. Хоч це рішення стосується податкового обліку, в бухгалтерському обліку одночасно із записом Дт 51 і ін. - Кт 46 повинен бути зроблений запис на списання з рахунку 45 (62) сальдо заборгованості покупців і замовників за цінності з віднесенням на дебет рахунку 46 «Реалізація» фактичної собівартості або купівельної їх вартості за способом їх визначення й обліку, що застосовується на підприємстві. При цьому треба зробити запис на рахунках : Дт 46 - Кт 45 або Кт 62.

Як видно із викладених вище методології обліку реалізації цінностей та бухгалтерських записів, пов’язаних з відображенням в обліку податкових зобов’язань з ПДВ, бухгалтерський облік реалізації цінностей є надто складним для зрозуміння його до рівня правильного і раціонального практичного застосування. Це стосується і обліку реалізації цінностей, відвантажених до 1.07.97 р..

Раціональне вирішення в бухгалтерському обліку цього питання має важливе значення, бо і до цього часу на підприємствах рахуються значні суми цінностей, відвантажених до 1.10.97 р., але не оплачених покупцями і замовниками досі. Враховуючи вище викладене, облік відвантаження цінностей і оплату їх покупцем (замовником) розглянемо на прикладі.

 

Приклад 2. На відображення в обліку оплати і реалізації цінностей, відвантажених до 1.07.97 р. І не оплачених покупцями і замовниками.

  1. До 1.07.97 р. відвантажено покупцю (замовнику) цінності за договірними відпусними цінами, включаючи ПДВ, на суму 1400 грн.. в т.ч. ПДВ - 233 грн.
  2. Фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей - 1017 грн.
  3. Платіж (виручка) за відвантажені цінності надійшов від покупця (замовника) в серпні 1998 р. в сумі 1400 грн., в т.ч. ПДВ 233 грн.

Виходячи з положень Інструкції та методології обліку реалізації цінностей, за даними прикладу 2 треба зробити записи:

  1. Списані із підзвіту матеріально відповідальної особи цінності за обліковими цінами в сумі 1017 грн.:

Дт 62(45) - Кт 40 і ін. – на фактичну собівартість ( купівельну вартість) відвантажених цінностей - 1017

2. Відображається в обліку надходження платежу від покупця (замовника) за відвантажені цінності - 1400 грн., в тч. ПДВ – 233 грн.:

Дт 51 - Кт 46 - 1400

3. При оплаті вартості відвантажених цінностей після 1.07.97 р. на суму податку на додану вартість, що входить до суми платежу покупця (замовника) (Дт 51 - Кт 46), складають бухгалтерську проводку на відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ, термін сплати якого настав:

Дт 46 «Реалізація

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» - 233

4. Списується фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених і оплачених покупцем (замовником) цінностей в сумі 1017 грн.:

Дт 46 - Кт 62(45) - 1017

5. Списується з рахунку 46 «Реалізація» фінансовий результат від реалізації відвантажених і оплачених покупцем (замовником) цінностей (Кт 46 - 1400 - Дт 46 - 1017 + 233) в сумі 150 грн.:

Дт 46 - Кт 80 - 150

Якщо реалізація відвантажених до 1.07.97 р. цінностей була відображена в обліку способом нарахування, то на надходження платежу за даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку має бути зроблений запис:

Дт 51 - Кт 62(45) - 1400

В цьому разі в податковому обліку валовий дохід і валові витрати не враховуються (п. 13).

Отже, для правильного відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених покупцям і замовникам без передоплати до 1.10.97 р. і оплачених пізніше, необхідно в першу чергу вияснити яким способом (касовим чи способом нарахування) відображено в обліку відвантаження цінностей покупцю (замовнику), і чи не змінено запис касовим способом на спосіб нарахування після 1.08.97 р. згідно зі зміною, внесеною до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні (п. 3). Тільки після цього можна зробити відповідні записи на реалізацію відвантажених до 1.07.97 р. цінностей, враховуючи бухгалтерські проводки, наведені вище автором.

14. Згідно з листом ДПАУ № 3854(10)15-2217 від 7.04.98 р. по авансових платежах (передоплатах), отриманих і сплачених до 1.07.97 р., валові доходи і валові витрати відображаються в обліку за моментом відвантаження або оприбуткування цінностей. Хоч це


Сторінки: 1 2 3