Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Інтеграція обліку на підприємстві

Головне завдання господарського обліку полягає у своєчасному відображенні і контролі виконання програми економічного і соціального розвитку в цілому, у кожній його частині і за кожен відрізок часу. У зв’язку з цим облік повинен бути організований у взаємозв’язку з діючою системою розвитку економіки.

Облік об’єктивно відображає як досягнення, так і недоліки в роботі підприємства, допомагає розкривати наявні резерви в розширенні відтворення суспільно необхідного продукту. Порушення методології ведення обліку – приписки в документації невиконаних робіт, уникнення від оподаткування, окозамилювання й інші перекручування показників – невластиві обліку, тому винні в цих порушеннях притягуються до відповідальності.

Метою бухгалтерського обліку у суспільстві з ринковою економікою є сприяння раціональному викорис-танню засобів і предметів праці та самої праці у підприємницькій діяльності для одержання найбільшого прибутку, спрямованого на задоволення соціальних потреб працівників підприємства.

Завдання бухгалтерського обліку поділяють на окремі і загальні. Розв’язання окремих завдань передбачає облік окремих процесів господарської діяльності (використання сировини у виробництві, праці, енергетичних ресурсів, випуск продукції та її собівартості), а загальних – усієї господарської діяльності підприємства, з визначенням рентабельності, конкурентоспроможності продукції, прибутковості суб’єктів господарювання, тобто інформаційне задоволення потреб управлінських функцій.

При плануванні діяльності виробничого підприємства застосовуються різні вимірники його господарських операцій, процесів. Для правильної організації обліку господарських процесів необхідно застосовувати вимірники, прийняті при плануванні виробничо-фінансової діяльності. Обліковими вимірниками називаються одиниці виміру, що застосовуються в плані економічного і соціального розвитку й обліку.

Кожне підприємство здійснює свою виробничу і фінансову діяльність відповідно до бізнес-плану, складеного на господарський рік відповідно до нормативів і контрольних цифр бізнес-плану, що обумовлені власником. Основне завдання господарського обліку на підприємстві – систематичне спостереження за ходом виконання виробничої програми. Цьому підлеглі усі функції різних видів господарського обліку.

Залежно від характеру даних, методів їхнього одержання і способів групування господарський облік поділяється на управлінський (внутрішньогосподарський), бухгалтерський (фінансовий), податковий, і статистичний. Кожен вид обліку має своє визначене значення в керівництві господарською діяльністю, а також у контролі за виконанням планів економічного і соціального розвитку країни.

Управлінський облік застосовується на підприємствах для контролю господарських операцій у процесі їхнього виконання на основних ділянках з метою оперативного керівництва їхньою діяльністю і вводиться в тих випадках, коли необхідно установити контроль за такими показниками, що не знаходять відображення в бухгалтерському, податковому чи статистичному обліку. Сюди, наприклад, належить облік і контроль виконання змінних завдань випуску продукції у встановленій номенклатурі, договорів постачання продукції, а також оперативний облік явки на роботу робітників і службовців.

Показники управлінського обліку можуть бути використані не тільки для поточного керівництва і контролю за господарськими процесами на окремих ділянках, але і як підстава для розрахунків і записів у бухгалтерському обліку. Так, показники оперативного обліку явок на роботу працівників є підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати, а також використовуються статистикою для обліку використання трудових ресурсів на підприємстві.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік ведеться відповідно до запитів господарського механізму шляхом збору повної інформації для розв’язання локальних завдань оперативного управління операційною, інвестиційною та іншими видами діяльності.

Бухгалтерський облік за допомогою властивих йому методів і прийомів групує, аналізує і контролює матеріальні, грошові і трудові ресурси в узагальненому грошовому вимірнику. Однієї з найважливіших особливостей бухгалтерського обліку є контроль за процесами виробництва і розподілом суспільно необхідного продукту з метою активного впливу на ці процеси.

Бухгалтерський облік, так само як статистичний і управлінський, повинен служити інтересам виконання підприємствами бізнес-плану економічного і соціального розвитку. Оскільки бухгалтерський облік будується на суцільній первинній документації усіх виробничо-фінансових операцій і визначає результати виробничої діяльності в єдиних грошових показниках, то він узагальнює й уточнює дані всіх інших видів обліку.

До недавнього часу в Україні розвивався бухгалтерський облік, а з податкового – використовувалися лише окремі фрагменти – облік податку на прибуток, облік податку на додану вартість. Відмінність між фінансовим і податковим обліком зумовлена реальними потребами в інформації, що зберігається і генерується у різних видах обліку, ступенем її деталізації, особливістю відображення за об’єктами обліку. Однак найголовніша відмінність полягає у сфері використання такої інформації.

Бухгалтерський облік передбачає безперервне документально обґрунтоване відображення використання капіталу підприємства і процесів господарської діяльності на основі натуральних, трудових і грошових вимірників з метою контролю та активного впливу на них через систему управління. Бухгалтерський облік забезпечує контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, узагальнює інформацію на рахунках і в регістрах, використовує отримані дані для складання звітності, забезпечує інформацією зовнішніх і внутрішніх споживачів.

На відміну від бухгалтерського обліку, податковий облік забезпечує збір, обробку та узагальнення інформації за обсягами і структурою податків, обов’язкових платежів і зборів відповідно до вимог податкового законодавства.

Основним користувачем податкового обліку є держава в особі органів податкових служб. Податковий облік як систему інформаційного забезпечення необхідно спрямувати на задоволення потреб внутрішніх користувачів з метою отримання даних для оперативного керівництва, оптимізації та прогнозування податкових платежів.

Податковий облік здійснюється винятково для визначення податкоутворюючої бази з метою оподаткування господарських операцій відповідно до чинного законодавства. Платник зобов’язаний вести податковий облік, відносити доходи і витрати до тих звітних періодів, коли вони фактично були отримані чи понесені або коли визнаються такими. Ведення податкового обліку забезпечує для податкових органів можливість мати повну уяву про всі операції, пов’язані з діяльністю платника податків, і про його фінансовий стан.

Потреба у введенні податкового обліку викликана тим, що існуюча методологія ведення бухгалтерського обліку не дає можливості обчислення сум податку на прибуток та податку на додану вартість для цілей оподаткування. Нарахування інших податків, зборів здійснюється на підставі відповідних законів у системі бухгалтерського обліку і не потребує ведення окремого обліку. Згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів.

Внутрішньогосподарський облік не має централізованого державного регулювання з питань методології, організації і принципів його ведення, а використовується адміністрацією підприємства залежно від потреб управління. У вітчизняній практиці внутрішньогосподарський облік застосовується в управлінні як оперативний та оперативно-технічний облік. У зарубіжній практиці для оперативного керування господарською діяльністю він сформувався як управлінський облік. Бухгалтерський облік називається фінансовим.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Становлення управлінського обліку відбувається способом на базі калькулювання витрат, тому основним його змістом є облік витрат на виробництво, майбутніх і минулих періодів у різних класифікаційних аспектах.

Веденням управлінського обліку зайняті інженерно-технічні працівники, менеджери, маркетологи, які не володіють методами систематизації економічної інформації, що позначається на недостатній достовірності даних, великої трудомісткості їх отримання. При цьому відволікаються висококваліфіковані спеціалісти на виконання рутинних робіт. Крім того, дані управлінського обліку дублюються даними бухгалтерського обліку. Наприклад, виконання плану виробництва продукції відображається в управлінському і в бухгалтерському обліку, виконання договорів поставок та інші об’єкти внутрішньогосподарського обліку мають системне відображення у бухгалтерському обліку.

Статистичний облік на основі властивих йому методичних прийомів реєструє, групує і узагальнює масові суспільні явища за якісно однорідними ознаками, вивчає і аналізує кількісні та якісні їх зміни, а також виявляє закономірності і темпи суспільного розвитку.

Цей облік деякі економісти ототожнюють зі статистикою, що, звичайно, не є адекватним. Окремі елементи статистичних методів застосовуються у господарському обліку (разові переписи невстановленого обладнання, чисельність працівників за категоріями та фахом, кадровий потенціал, використання робочої сили, втрати робочого часу). Однак зазначені облікові процедури не настільки впливають на господарські процеси, щоб відособлювати їх в окремий вид господарського обліку – статистичний. Підтвердженням цього є те, що на підприємствах різних галузей економіки у структурі управління функціональних підрозділів немає статистики, а в штатних розписах – статистиків. Найрізноманітніші переписи ресурсів виконують працівники бухгалтерії, відділу кадрів, комерційного відділу та ін.

Дані статистичного обліку разом з даними бухгалтерського, внутрішньогосподарського, податкового обліку використовуються для складання статистичної звітності, яка подається регіональним державним статистичним органам суб’єктами підприємницької діяльності для узагальнення, групування і використання державною статистикою для інформаційного забезпечення управління економікою на макрорівні.

Законодавством України про оподаткування прибутків, справляння податку на додану вартість інших податкових платежів і зборів передбачено ведення податкового обліку. Податковий облік здійснюється з метою формування повної і достовірної інформації про об’єкти оподаткування платником податків протягом звітного періоду, а також забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків до бюджету. Ведення податкового обліку переслідує перш за все фіскальні інтереси, і оскільки господарюючі суб’єкти завжди прагнутимуть до мінімізації податкових платежів, держава в особі податкових органів обмежуватиме і контролюватиме цей процес. Але цей факт ще не означає необхідності введення відокремленої системи податкового обліку, що потребує значних трудових, часових затрат на обробку і систематизацію даних. За даними бухгалтерського обліку потрібна інформація групується у податковій звітності (деклараціях, розрахунках та ін.), тому податковий облік не можна розглядати як окремий вид обліку господарської діяльності.

Отже, ні внутрішньогосподарський, ні статистичний, ні податковий облік не можуть самостійно існувати в системі господарського обліку, який має сферу застосування на підприємствах. Подібним правом володіє лише бухгалтерський облік, який є основною інформаційною системою відображення господарських операцій підприємств із застосуванням комп’ютерних технологій. Разом з тим у сучасних умовах він не задовольняє всі вимоги, що пред’являються до системи господарського обліку. Інформація, яку видає бухгалтерський облік, не відповідає вимогам оперативного управління виробництвом, так як не вкладається у крок управління, що призводить до його морального старіння інформації.

Проведені дослідження різних видів господарського обліку дозволяють сфор-мулювати зміст інтегрованої системи господарського обліку.

Таким чином, усі показники господарського обліку взаємно погоджуються і перевіряються.

Облік є найважливішою частиною інформаційної системи управління, у своєму розвитку направлений на забезпечення інтенсифікації суспільного виробництва і підвищення його ефективності.

Виходячи з функцій господарського обліку й галузевих методичних матеріалів зі створенню АСУП, у табл. 1 подано класифікацію завдань господарського обліку, їхня характеристика і призначення в управлінні підприємством. Періодичність вирішення завдань господарського обліку і видачі вихідних машинограмм (відомостей) залежить від потреб інформаційного забезпечення господарського механізму підприємства. Вирішення цих завдань передбачається із використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Таблиця 1

Склад, характеристика і призначення завдань господарського обліку в управлінні підприємством

Найменування завдань | Характеристика завдань | Призначення завдань в управлінні підприємством

Облік грошових коштів на поточних рахунках в установах банків | Облік операцій, що здійснюються підприємством на поточних рахунках в установах банків | Забезпечення коштами процесів господарської діяльності

Облік поточних зобов’язань | Облік короткострокових позик за видами наданих коштів | Облік короткострокових позик за видами наданих коштів. Облік своєчасності погашення позик та їх використання

Облік касових операцій | Облік руху грошових коштів в касі підприємства | Контроль використання і збереження грошових коштів в касі підприємства, дотримання касової дисципліни

Облік розрахунків з постачальниками виробничих запасів | Облік розрахунків з постачальниками за отримані матеріальні цінності | Управління запасами, контроль за їх збереженням на складах, забезпечення матеріальної відповідальності за отримані цінності

Облік руху виробничих запасів | Аналітичний облік руху матеріалів у підзвіті матеріально відповідальних осіб | Управління запасами товарно-матеріальних цінностей, контроль їх збереження на складах, забезпечення матеріальної відповідальності за отримані цінності

Облік витрат виробництва | Облік використаних ресурсів на виробництво продукції | Контроль витрачання ресурсів за видами виробів. Облік і контроль витрат на виробництво

Зведений облік руху матеріалів | Облік запасів товарно-матеріальних цінностей по підприємству | Контроль матеріального забезпечення виробництва. Планування витрат матеріалів на виробництво продукції

Облік і аналіз розкрою матеріалів на виробництві | Облік витрати матеріалів за партіями продукції, що виготовляється | Визначення фактичних витрат матеріалів за напрямками виробничих затрат

Облік і аналіз використання основних матеріалів і сировини | Порівняння фактичних матеріальних затрат у відповідно до норм за структурними підрозділами за звітний період (цехах, ділянках за місяць) | Контроль витрачання матеріалів на виробництво продукції відповідно до норм. Аналіз відхилень за центрами витрат і місцями відповідальності

Облік відрядної праці та її оплати за структурними підрозділами | Розрахунок і нарахування відрядної оплати працівникам відповідно до кількості і якості виробленої продукції | Контроль обсягу випущеної продукції. Оплата праці працівників. Облік витрачання фонду заробітної плати

Облік і нарахування погодинної оплати і розрахунок доплат | Нарахування заробітної плати згідно з посадовими окладами, годинними тарифними ставками за фактично відпрацьований час за категоріями працівників і напрямками витрат | Контроль витрачання фонду заробітної плати. Своєчасність оплати праці працівників

Облік і нарахування заробітної плати працівникам | Розрахунки з працівниками по заробітній платі | Контроль своєчасності розрахунків з працівниками по заробітній платі

Облік утримань із заробітної плати | Утримання із заробітної плати, передбачені законодавством | Контроль розрахунків працівників за платежами, утриманими із заробітної плати згідно з діючим законодавством

Облік праці і розподіл заробітної плати за напрямами затрат | Облік виконання норм виробітку, розподіл заробітної плати за ділянками, цехами, підприємством за видами оплат, доплат, категоріями працюючих, напрямами | Складання звітності з праці. Контроль використання трудових ресурсів і витрачання фонду заробітної плати, продуктивності праці

Облік руху основних засобів | Облік наявності, надходження і вибуття об’єктів основних засобів | Контроль руху і збереження об’єктів основних засобів

Облік використання основних засобів | Облік використання об’єктів основних засобів за структурними підрозділами підприємства | Контроль використання основних засобів праці за ділянками, цехами, підприємством

Облік амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів | Нарахування амортизації основних засобів і віднесення її на затрати виробництва | Включення амортизаційних відрахувань у витрати виробництва. Визначення фізичного зносу об’єктів основних засобів

Облік капітальних інвестицій | Облік капітальних інвестицій, виготовлення об’єктів основних засобів | Контроль капітального будівництва, виготовлення об’єктів основних засобів відповідно до кошторисів

Облік руху інших необоротних матеріальних активів | Облік наявності, надходження і вибуття інших необоротних матеріальних активів (МШП, бібліотечні фонди, предмети прокату, інвентарна тара) | Контроль руху і збереження інших необоротних матеріальних активів

Облік руху нематеріальних активів | Облік наявності, надходження і вибуття нематеріальних активів | Контроль руху і збереження нематеріальних активів

Облік використання нематеріальних активів | Облік використання нематеріальних активів за структурними підрозділами підприємства | Контроль використання нематеріальних активів праці за ділянками, цехами, підприємством

Облік амортизаційних відрахувань нематеріальних активів | Нарахування амортизації нематеріальних активів | Включення амортизаційних відрахувань у витрати виробництва. Визначення фізичного і морального зносу об’єктів нематеріальних активів

Облік фінансових інвестицій | Облік фінансових інвестицій за видами. Облік фінансових втрат | Облік фінансових інвестицій за видами наданих позик. Облік погашення фінансових інвестицій. Контроль фінансових втрат

Облік собівартості реалізації | Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, страхових виплат |

Контроль собівартості реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, страхових виплат

Облік загальновиробничих витрат | Облік загальновиробничих витрат за видами | Контроль витрат управлінського характеру

Облік адміністративних витрат | Облік адміністративних витрат за видами | Контроль витрат адміністративного характеру

Калькуляції фактичної собівартості продукції, робіт, послуг | Калькулювання фактичної собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг | Контроль фактичної собівартості продукції, робіт, послуг порівняно з плановою або нормативною калькуляцією. Розробка заходів щодо використання резервів зниження витрат на виробництво

Облік готової продукції | Облік випуску готової продукції за номенклатурою виробів | Оцінка діяльності виробничих цехів за кінцевими результатами. Аналіз виконання договорів з випуску і поставки продукції за обсягами, структурою і якістю

Облік витрат за елементами | Облік витрат за елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати | Контроль витрат за елементами

Облік доходів і результатів діяльності | Облік доходів від операційної, фінансової і інвестиційної діяльності, надзвичайних подій | Контроль доходів від операційної, фінансової і інвестиційної діяльності, надзвичайних подій

Облік поточних зобов’язань | Облік поточних зобов’язань, погашення яких передбачається у ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців | Контроль за короткостроковими позиками, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками, підрядниками, бюджетом, за страхуванням

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань | Облік статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого капіталу | Аналіз результатів фінансової діяльності підприємства. Виявлення резервів підвищення рентабельності. Розробка системи економічного стимулювання працівників

Облік довгострокових зобов’язань | Облік довгострокових позик, векселів виданих, зобов’язань за облігаціями, зобов’язань з оренди, інших | Контроль за своєчасністю погашення довгострокових позик, векселів виданих, зобов’язань за облігаціями, зобов’язань з оренди, інших

Фінансова звітність підприємства | Комплекс форм періодичної і річної звітності про діяльність підприємства | Оцінка операційної, фінансової і інвестиційної діяльності підприємства та його структурних одиниць. Аналіз результатів діяльності за звітний період, виявлення резервів і розробка заходів щодо їх використання

Проведені дослідження різних видів господарського обліку дозволяють сформулювати зміст інтегрованої системи господарського обліку.

Інтегрована система господарського обліку є складною обліково-економічною інформаційною системою, функціонування якої ґрунтується на методологічній, організаційній і технічній єдності, забезпеченні комплексом технічних засобів на базі ПЕОМ.

Надаючи кібернетичну спрямованість системі господарського обліку, необхідно передбачити в її функціонуванні інтегративні властивості, поєднані з іншими функціями господарського механізму і передусім – економічного аналізу і фінансового контролю.

Інтегрована система господарського обліку базується на автоматизації обліково-аналітичного процесу обробки інформації на ПЕОМ, без якої не може раціонально функціонувати інформаційна система, що об’єднує автономно існуючі види обліку.

Усі системи господарювання, створюючи динамічну систему обліку, здійснюють певний комплекс процедур, що формують обліково-аналітичний процес.

Обліково-аналітичний процес – це сукупність процедур перетворення первинної інформації про господарські операції, які здійснюють підприємці з метою активного впливу на їх постійне удосконалення для підвищення ефективності.

Отже, інформаційна система підприємства може виконувати покладені на неї завдання за умови інтегрування внутрішньогосподарського (управлінського), бухгалтерського (фінансового), статистичного і податкового обліку на технічній базі ПЕОМ. Проведені дослідження різних видів господарського обліку дозволили сформулювати зміст інтегрованої системи господарського обліку.

Література:

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40, із наступними змінами і доповненнями.

3. Білуха М.Т. Бухгалтерський облік у системі економічних наук // Бухгалтерський облік і аудит. – 1998. – № 12. – С. 30–33.

3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

4. Білуха М.Т. Бухгалтерська наука України в ХХІ столітті // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 2. – С. 21–25.