Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія»

В-ВО, С/В, ГП

Необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової продукції на складі за серпень місяць і дати оцінку причин можливих розбіжностей.

Вихідні дані:

За даними складського обліку на складі готової продукції на початок серпня було 40 виробів, на початок вересня 55, що підтверджується актом інвентаризації готової продукції від 1.09. м. р. За даними відділу збуту покупцям відпущено за серпень місяць 357 виробів. За обліковими даними в серпні було вироблено і здано на склад 392 вироби.

Розв’язок:

Для перевірки відповідності даних бухгалтерського і складського обліку визначимо дані про рух готової продукції : початкове сальдо по рахунку 26 “Готова продукція” складає в натуральних одиницях виміру 40 виробів, оборот по дебету рахунку /продукція, що надійшла з виробництва / - 392 виробів, оборот по кредиту 26 рахунку /продукція, що відпущена зі складу в порядку реалізації покупцям/ - 357 виробів, відповідно сальдо на кінець серпня /станом на 1 .09 / складе 40 + 392 – 357 = 75 /виробів/. По даних проведеної інвентаризації по підприємству на складі готової продукції в наявності є 55 виробів.

75 – 55 = 20 виробів/ – невідповідність показників. Розбіжності, що виникли і виявлені в процесі контролю можуть бути результатом приписок до обсягу виробленої продукції шляхом оформлення безтоварних накладних на передачу готової продукції на склад по закінченні звітного місяця, з метою одержання премій за виконання і перевиконання планових показників випуску продукції. Для перевірки даної виробничої ситуації доцільно провести взаємний контроль документів : накладних на передачу готової продукції на склад, нарядів на відрядну роботу, виробничих звітів цехів про витрати виробничих запасів на виробництво продукції, даних про кількість пакувальних матеріалів чи тари під виготовлену продукцію. Шляхом порівняння взаємопов’язаних показників вказаних первинних документів можна встановити суть допущених порушень та винних в цьому посадових осіб.

2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Вихідні дані:

У результаті проведення інвентаризації на складі підприємства виявлено недостачу МШП на суму 300 грн.

Винним у недостачі визнаний комірник.

Згідно даних облікових регістрів на підприємстві врегулювання інвентаризаційних рішень проведено наступним чином:

Дт 947 – Кт22 -300 грн.;Дт 791 – Кт 947 -300 грн.;Дт 072 -300 грн.

Дт 375 – Кт 716 -300 грн.; Кт 072 -300 грн.;Дт 661—Кт 375 -300 грн.

Примітки: Вартість недостачі згідно з Порядком № 116 – 1080 грн.

Необхідно: Дати аналіз правильності відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів, вказати які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо виправлення виявлених порушень.

Розв’язок:

По даній практичній ситуації облікові записи щодо списання МШП виявлених під час інвентаризації в недостачі зроблено вірно. Порушенням є те що:

1) Не проведено корегування суми податкового кредиту на суму 60 грн. (300*20/100)

2) Відшкодування нестачі МШП з комірника проведено за обліковими цінами, а необхідно відшкодування здійснити в розмірі розрахованому згідно з порядком № 116 Рзб = (Бв – А) х Іінф + ПДВ х 2

3. РОЗРАХУНКИ

В процесі проведення ревізії виявлено, що підприємство занизило прибуток на 1120 грн. Перевірка показала , що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.

НЕОБХІДНО: За результатами проведеної перевірки провести донарахування суми податку на прибуток. Вказати, які санкції слід застосувати до підприємства і визначити розмір цих санкцій.

Підготувати запис для включення його в акт ревізії.

Розв’язок:

Сума недоїмки до бюджету по нарахуванню податку на прибуток складе :

1120 грн. х 30 % = 336 грн. До платників податків і зборів, за якими виявлено повторне порушення протягом року після перевірки аналогічного порушення, встановленого попередньою перевіркою застосовується штраф у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку чи іншого платежу. Фінансова санкція за результатами перевірки по даній ситуації буде становити

336 грн. х 2 = 672 грн.

Фінансові санкції застосовуються щодо податків, за якими встановлене обов’язкове подання органам державної податкової служби податкових декларацій. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається у строк не пізніше 10 днів з дня складання акту перевірки. Стягненню підлягають усі суми, нараховані за результатами ревізій чи перевірок, незалежно від фінансового стану підприємства.

4. В-ВО, С/В, ГП

Необхідно:

Перевірити правильність визначення фактичної собівартості готової продукції переданої з виробництва на склад.

Дані для виконання:

По даних обліку підприємства за ревізійний період списано фактичну собівартість готової продукції, переданої з основного виробництва на склад на суму 11405грн.

(2000+3200+135+2550+3520).

Незавершене виробництво у відповідності з технологічним процесом відсутнє.

За ревізійний період в обліку відображені наступні операції: (грн.)

Нарахована заробітна плата робітникам цеху основного виробництва за виготовлення продукції - 2000

Витрачено матеріали в цеху основного виробництва на виготовлення продукції - 3200

Списуються витрати від бракованої продукції, що підлягають утриманню з винних осіб-135

Списуються загально виробничі витрати на собівартість продукції – 2550

Списуються адміністративні витрати - 3520

Розв’язок:

Витрати під-ва за період, що ревізується слід відобразити наступними записами:

Дт23-Кт66 –2000;Дт23-Кт20- 3200; Дт375- Кт24-135; Дт23-Кт91-2550;Дт 79-Кт93- 3520. В результаті проведеного взаємного контролю встановлено факт неправильного розрахунку факт. виробничої с/в продукції переданої з в-ва на склад. Порушення полягає в наступних виявлених фактах: 1) в розрахунок факт. с/в включено суму втрат від браку, яка повинна бути відшкодована з винних осіб, які його допустили; 2) адміністративні витрати включені по даних під-ва до факт с/в продукції, а згідно П(С)БО16 “Витрати” їх списують на фінансові результати діяльності”.

5. В-ВО, С/В, ГП

Необхідно:

Перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

Операції за лютий місяць минулого року

Показники | За плановими цінами | За фактичною собівартістю

Залишок готової продукції на 1.02.2003 | 20000 | 14600

Надійшло з виробництва | 180000 | 175400

Розв’язок:

Показники | За плановими цінами | За фактичною собівартістю

Залишок готової продукції на 1.02.2003 | 20000 | 14600

Надійшло з виробництва | 180000 | 175400

РАЗОМ | 200000 | 190000

Процентне відношення | 190000/200000*100=95%

Відвантажено виробів | 120000 | 112000/за даними обліку | 114000/за даними перевірки

Залишок готової продукції на 1.03.2003 |

80000 | 78000/за даними обліку | 76000 /за даними перевірки

По результатах проведеного розрахунку виявлено помилки при визначені фактичної собівартості відвантаженої продукції(вона занижена на 2000 грн. /114000-112000/), що в свою чергу вплинуло на величину залишку готової продукції на складі станом на 1 березня 2003 р. Обліковим працівникам необхідно провести коригування записів по синтетичних рахунках 26 “Готова продукція” та 90 “Собівартість реалізації” з метою правильного визначення фінансових результатів діяльності підприємства та об’єктивного відображення звітних даних.

6. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Необхідно:

Проаналізувати наведену виробничу ситуацію, вказати виявлені порушення і сформулювати висновки.

Вихідні дані:

Ревізійна комісія проводить інвентаризацію. Для вирішення виниклих проблем був запрошений її керівник.

Перелік проблем:

частина готової продукції надійшла на склад в час проведення інвентаризації ;

існують запасні частини, які ніде не враховані, так як кладовщик відносить їх до відходів;

ревізори перевірили 20 одиниць готової продукції і порівняли результати з даними обліку, яких виявилось 8 од.

Кладовщик запропонував завершити інвентаризацію не в п’ятницю, а в понеділок рано;

На подвір’ї підприємства знаходиться велика кількість відходів (приблизно 9 т ). Вартість їх значна з точки зору мети контролю.

Розв’язок:

На дату проведення інвентаризації всі операції повинні бути припинені. В іншому випадку, продукція, що надійшла, помічається „до перевірки” і “після перевірки”. На кількість і вартість продукції, що надійшла “після перевірки” величина запасів повинна бути відкоректована.

Наявність будь-яких цінностей повинна бути вказана в інвентаризаційних відомостях. В даному випадку, запасні частини, які кладовщик рахував відходами повинні бути відображені як надлишок, виявлений в ході інвентаризації.

Наявність надлишку готової продукції свідчить про низький рівень внутрішнього контролю на під-ві. 12 одиниць, виявлених в ході інвентаризації, представляють не оприбутковану продукцію.

Перевірку слід завершити в п’ятницю, так як за два неробочих дні кладовщик може завезти невистачаючі матеріальні цінності, або, навпаки, вивезти можливі надлишки.

Якщо можливо зважити вибірково частину цінностей, екстраполювати результати на всю сукупність і звірити з обліковими даними. На виявлену вартість відходів скласти окремий акт, згідно якого бухгалтерія повинна буде їх оприбуткувати.

7. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

На підприємстві 17.06 м.р. замінено матеріально- відповідальну особу, в зв’язку з чим було проведено інвентаризацію ТМЦ. За результатами інвентаризації встановлено: недостачу матеріалів на 250 грн.(за обліковими цінами), з якої 100 грн. становить природний убуток, розрахований за відповідними нормами.

Після затвердження результатів інвентаризації були зроблені такі записи:

Дт 375 – Кт 20 – 250 грн.

Дт 947 – Кт 375 – 250 грн.

Необхідно :

Обґрунтувати правильність дій бухгалтера, вказати бухгалтерські записи, які слід було зробити на зазначені операції.

Розв’язок:

В даних обліку підприємства в проводці Дт 375–Кт20 –250 грн. відображено списання всієї суми недостачі на розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку, а записом Дт 947 – Кт 375- 250 грн. суми дебіторської заборгованості необґрунтовано закриваються, з наступним списанням на фінансові результати діяльності, що є порушенням.

При відображенні в обліку результатів інвентаризації, проведеної в результаті заміни матеріально- відповідальної особи , по даних обліку на підприємстві допущено помилки. А саме, недостачу ТМЦ , в межах норм природного убутку необхідно було відобразити записом Дт 91”Загальновиробничі витрати” – Кт 20 “Виробничі запаси” на суму 100 грн., оскільки недостачі ТМЦ в межах норм природного убутку відносяться на витрати діяльності підприємства.

На суму виявленої недостачі зверх норм природного убутку, необхідно було зробити наступні записи:

Списано облікову вартість запасних частин, яких не вистачає Дт 947 – Кт 201 – 150 грн.

Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі Дт 072- 150 грн.

Відображено виникнення дебіторської заборгованості й доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування Дт 375 – Кт 716 – 150 грн.

Списано з позабалансового обліку суму нестачі Кт 072 - 150 грн.

Відображено утримання суми відшкодування втрат із заробітної плати винної особи

Дт 661 – Кт 375 – 150 грн.

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат Дт 791 – Кт 947 – 150 грн.

ОЗ

Необхідно :

Розглянути ситуацію з обліку реалізації основних засобів , пояснити суть допущених помилок і вказати, які рекомендації повинен дати ревізор бухгалтеру, щодо правильності відображення ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.

Вихідні дані :

Підприємство реалізувало легковий автомобіль ,первісна вартість якого за даними обліку - 21 200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації - 2 000 грн., ціна реалізації включаючи ПДВ - 24 000 грн. Дана ситуація в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства ображена наступним чином :

Дт 377 – Кт 742 24000 грн.

Дт 131 – Кт 105 2000 грн.

Дт 311 – Кт 377 24000 грн.

Розв’язок:

По даній ситуації виявлені наступні помилки :

не відображено податкових зобов’язань з ПДВ : Дт 742 – Кт 641 4 000 грн. ( 24 000 *20 % / 120 % );

не списано залишкову вартість реалізованого автомобіля : Дт 972 – Кт 105 19 200 грн. ( 21 200 – 2 000);

не підраховано і не відображено фінансового результату від реалізації об’єкту основних засобів : Дт 742 – Кт 793 - 20 000; Дт 793 – Кт 972 -19 200; Дт 793 - Кт441 - 800грн.

ОЗ

Необхідно:

Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії. Вказати джерела контролю та коригуючі засоби по виправленню допущених помилок.

Дані для виконання:

Під час перевірки по даних первинних документів ревізором встановлено, що на підприємстві 22 липня 2003 року придбано і введено в експлуатацію 10 одиниць нового обладнання . Загальна початкова вартість якого 34,0 тис.грн.. станом на 1 листопада 2003 року та рахунку 10 “Основні засоби” обліковується лише 8 одиниць придбаного обладнання на суму 28,9тис.грн.

Розв’язання:

По даних умови завдання, підприємство придбало і ввело в експлуатацію 10 одиниць нового обладнання на суму 34,0 тис.грн., а по даних обліку оприбутковано лише 8 одиниць ОЗ на суму 28,9 тис.грн. По даній ситуації виявлено такі порушення:

1.Не оприбутковано 2 одиниці обладнання на суму 5,1 тис.грн.(34,0-28,9);

2.Оскільки обладнання не оприбутковувалось на підприємстві , то і відповідно не нараховувалась амортизація, що вплинуло на собівартість продукції в сторону її зменшення.

Джерела контролю:

1.Інвентарна картка ОЗ-6;

2.Акт прийому-передачі основних засобів ф.ОЗ-1;

3.Журнал №5 по включенню нарахованої амортизації (зносу ОЗ) у витрати виробництва. 4.П(с)БО 7 “Основні засоби”

ОЗ

Необхідно:

Перевірити правильність відображення в обліку операцій з основними засобами і пояснити їх законність або допущенні помилки.

Дані для виконання:

Підприємство ВАТ “Мрія” у листопаді поточного року придбало принтер і почало нараховувати амортизацію з грудня поточного року.

У грудні поточного року підприємство ВАТ “Мрія” придбало комп’ютер разом з мишкою і клавіатурою. Вартість комп’ютера при оприбуткуванні по даних обліку віднесли до складу основних засобів, а мишку і клавіатуру до інших необоротних активів.

Розв’язок:

- Підприємство-покупець правильно розпочало нарахування амортизації (з першого числа місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію.

- Помилки допущена при відображенні в обліку операцій пов’язаних з надходженням ОЗ: мишка і клавіатура є складовими персонального комп’ютера , тому їх вартість необхідно оприбуткувати разом з комп’ютером по рахунку 104 і віднести до складу ОЗ для нарахування амортизації

11. КАСА

За грудень 200_ року за даними касової книги залишок готівки становив:

02.12 – 137 грн.

03.12 – 3525 грн.65 коп.

04.12 – 2125 грн.

05.12 – 1842 грн.

08.12 – 532 грн.20 коп. | 09.12 – 65 грн.

10.12 –298 грн.

11.12 – 280 грн.

12.12 –150грн.

17.12 – 302 грн.20 коп.

18.12 – 4252 грн.25 коп. | 19.12 – 1525 грн.

22.12 – 925 грн.

23.12 – 102 грн.

24.12 – 230 грн.

25.12 – 280 грн.

Ліміт залишку готівки в касі, встановлений банком на 200_рік становить 290 грн. Терміни виплати заробітної плати погоджені з банком і встановлені 18 числа звітного місяця - аванс за першу половину місяця, 4 числа наступного місяця – зарплата за другу половину місяця.

НЕОБХІДНО:

Перевірити дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки в касі.

Визначити розмір фінансових санкцій за перевищення ліміту залишку готівки в касі.

Зробити запис для включення в акт ревізії.

Розв’язок:

Перевищення ліміту залишку готівки в касі в дні виплати заробітної плати не вважається порушенням. За умовою задачі ці дні припадають на такі дати 4, 5, 8 грудня 200_ року – по виплаті авансу за першу половину місяця та 18, 19 та 22 грудня 200_ року – по виплаті зарплати за другу половину місяця, оскільки згідно чинного законодавства для виплати заробітної плати визначено термін протягом трьох робочих днів. 6-7 грудня та 20-21 грудня в даному році були вихідними.

Отже, порушення порядку ведення касових операцій допущено касиром по даній ситуації 3, 10 та 17 грудня на загальну суму 3255 грн.

03.12 – (3525 грн.65 коп. - 290 грн.) = 3235 грн.

10.12 – (298 грн. - 290 грн.) = 8 грн.

17.12 – (302 грн.20 коп. - 290 грн.) = 12 грн.

Чинним законодавством за даний вид порушення передбачено штрафну санкцію в двохкратному розмірі суми перевищення встановленого банком ліміту залишку готівки в касі, тобто 6310 грн. (3255 грн. х 2).

12. КАСА

Згідно з випискою банку від 14.07.2003 р. з розрахункового рахунку було одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07.2003 р., частково виплачена 18.07.2003 р., решта суми – 19.07.2003 р.

Розв’язання:

У цьому випадку підприємство припустилося порушень касової дисципліни, зміст яких полягає в тому, що: гроші, отримані з розрахункового рахунку 14.07.2002 р., необхідно було в той самий день оприбуткувати в касу підприємства згідно за прибутковим касовим ордером;

згідно з п.9 Інструкції про порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженої Постановою правління НБУ від 13.10.1997 р. №334, підприємства мають право зберігати готівку в касах, одержану з банку, для виплати заробітної плати понад встановлений ліміт протягом 3 робочих днів. Після цих термінів суми грошей, не використані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного дня. У наведеному випадку кошти на виплату заробітної плати зберігалися понад 3 дні, тому на підприємстві починаючи з 17.07 по 18.07.2002 можливе перевищення ліміту каси.

13. КАСА

Необхідно:

Вказати які завдання програми контролю може вирішити ревізійна бригада скориставшись наступними джерелами інформації.

Вихідні дані:

1.Касова книга, звіт касира, касові прибуткові та видаткові ордера. Журнал 1р.І та відомість1.1. головна книга (рахунок №301 і 302). Ліміт банку по касовій наявності грошей на кінець дня.

2.Виписка банку по рахунках, які обліковуються на бухгалтерському рахунку №31 (Рахунки в банку). Банківські документи (доручення, акредитиви, платіжні вимоги, тощо). Головна книга по рахунках №311, 312, 313, 314. журнал 1 розд.2 та відомість 1.2 „Баланс”.

Розв’язок:

На основі вказаних джерел контролю ревізійна бригада може перевірити:

1). Дотримання касиром та головним бухгалтером правил ведення касової книги та касових документів. Відсутність (наявність) нестач грошей у касі. Дотримання цільового використання коштів. Відсутність (наявність) зловживань. Відповідність аналітичного і синтетичного обліку. Вияснити причини порушень (взяти пояснювальні записки).

2). Правильність ведення банківських операцій, відсутність (наявність) зловживань. Дотримання правил ведення банківських документів. Відповідність первинної хронологічної реєстрації банківських операцій та їх відображення в облікових регістрах.

14. КАСА

Необхідно:

Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність або допущені помилки.

Дані для виконання:

Касир організації виписує прибуткові та видаткові касові ордери в момент здійснення операцій і дані по них записує в касову книгу.

Організація веде касову книгу за встановленою формою.

Порядок ведення касової книги в організації відповідає встановленому Порядку ведення касових операцій.

Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту, встановленого банком по узгодженню з керівником організації ( за винятком грошей, призначених на оплату праці ), протягом 3-х днів, враховуючи день отримання грошей в банку

Розв’язок:

Згідно Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України порушення по наведених ситуаціях допущені в пункті1, оскільки прибуткові і видаткові касові ордери повинні виписуватись працівником бухгалтерії з обов’язковою реєстрацією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів ф.КО-3. Прибуткові ордери повинні бути підписані гол. бух , а видаткові керівником і гол. бух. підприємства, після чого ордери передаються в касу для виконання операцій.

Касові операції по пунктах 2,3,4 здійснюються з дотриманням діючого законодавства та нормативних актів і порушень не містять.

15. КАСА

Вказати які джерела інформації та методичні прийоми контролю необхідно застосувати ревізору для виконання завдання програми ревізії щодо перевірки ведення касової книги та відповідності даних аналітичного обліку готівкових грошових коштів даним синтетичного обліку.

Розв’язок:

Джерелами контролю для виконання вказаного завдання є: Касова книга, звіти касира, касові прибуткові та видаткові ордера, касовий залишок готівки на день ревізії ( згідно проміжкового акту), журнал 1 розд. І та відомість1.1., головна книга (рахунок №30), ліміт банку по залишку грошей в касі на кінець дня.

При перевірці правильності веденні касової книги необхідно звернути увагу на дотримання вимог Положення про порядок ведення касових операцій в народному господарстві України та скористатись документальними методичними прийомами, зокрема, методом арифметичної перевірки та методом взаємного контролю документів і, при необхідності провести опитування відповідальних посадових осіб. Арифметична перевірка використовується для визначення в документах правильності підрахунку і виявлення скритих за неправильними арифметичними діями зловживань

16. З/П

Необхідно:

Перевірити правильність нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, зробити висновок і вказати джерела ревізії.

Дані для виконання:

Робітник основного виробництва Петров В.П. хворів з 6 по 24 березня тобто 15 робочих днів. Стаж неперервної роботи 6 років. Сума нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності по даних підприємства – 225грн.

Середньоденна заробітна плата з розрахунку за шість місяців, що передують хворобі склала 15 грн.

Розв’язок:

Для перевірки правильності нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності ревізору необхідно перевірити правильність визначення середньоденної заробітної плати, виходячи із заробітної плати за шість місяців, що передували хворобі та кількості робочих днів відпрацьованих працівником за вказаний період. По умові задачі середньоденна зарплата для проведення перевірки становить 15 грн. Загальна сума лікарняних по даних наведеної ситуації складе

15 грн.* 15 роб.днів*80% /100%= 180 грн. По облікових даних під-ва лікарняні нараховані в сумі 225 грн. Причина допущеної помилки в тому, що при розрахунку не взято до уваги стаж працівника, який складає : років, а отже сума допомоги нараховується в розмірі 80%. Джерелами контролю по даній ситуації є: табель обліку використання робочого часу, листок непрацездатності, трудова книжка, особова картка працівника по зарплаті.

17.З/П

Необхідно:

Перевірити операції щодо оплати праці, пояснити їх законність або допущені нарушення.

Вихідні дані

1.Працівникові виробництва, який відпрацював увесь лютий 2004 р. при повній тривалості робочого дня нараховано зарплату згідно з трудовим договором в сумі 190 грн.

2.Окремим працівникам підприємства нарахована зарплата за час простою в зв’язку з проведенням страйку.

3.Працівнику ,якому за відпрацьований рік належить відпустка тривалістю 28 календарних днів; 10 днів замінено виплатою компенсації.

Розв’язок:

1. мінімальна зарплата встановлена в розмірі 237 грн. Це означає, що за відпрацьовану місячну норму праці зарплата з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат крім тих, що не враховуються до мінімальної зарплати не може бути нижчою за встановлений розмір і по даній ситуації необхідно провести донарахування зарплати до 205 грн.

2.Законність нарахування зарплати залежить від того чи дані працівники брали участь у страйку чи ні. За період страйку працівникам підприємства, які не брали участь у страйку ,але у зв’язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов’язки, зберігається зарплата не нижче від встановленої згідно законодавства або колективного договору.

3.В даній ситуації при наданні компенсації за частину невикористаної відпустки допущені порушення. За бажанням працівника лише 4 дні відпустки (28-24) можна замінити виплатою компенсації. У випадку коли працівнику за відпрацьований рік належить відпустка тривалістю 24 календарні дні, жоден день відпустки замінити виплатою компенсації не дозволяється.

18. З/П

Необхідно:

перевірити правильність нарахування зарплати і проведених з неї утримань, відкоректувати бухгалтерські записи, підготувати висновок до акту ревізії, вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

робітнику Козакевичу В.І. нараховано по наряду 400 грн.;

Утримано: прибутковий податок в сумі 52 грн., внески до пенсійного фонду 8,00 грн., внески до соцстрахування на випадок безробіття в сумі 2,00 грн., внески до соцстрахування на випадок тимчасової непрацездатності в сумі 2,00 грн. На загальну суму проведених утримань зроблено запис Дт 661–Кт 64 – 64.00грн.

Додаткові дані: робітник-відрядник Козакевич – шліфувальник, згідно наряду – 100 стелажів, розцінка за одиницю 4,00 грн.

Розв’язок:

Для перевірки правильності нарахування зарплати потрібно 100 шт.*4,00грн.= 400 грн.

Проведені утримання внесків до Пенсійного фонду, фонду зайнятості та Фонду соцстраху проведені вірно , відповідно в розмірах 2%, 0,5% та 0,5 %. Для перевірки правильності утримання прибуткового податку необхідно від суми нарахованої заробітної плати відняти утримані внески на соціальні заходи і відняти 61,50- соціальну пільгу і від одержаного результату розрахувати 13% (400-8,00-2,00-2,00-61,50)*13/100= 42,45 грн./ поданих підприємства утримано 52 грн./ Помилка допущена також в кореспонденції рахунків. Для виправлення помилок користуємося методом “червоного сторно”.

Дт 66 - Кт 64 - (64.00) грн. – неправильний запис слід сторнувати і зробити наступні проведення:

Дт 66 - Кт 64 -42.45грн.; Дт661 - Кт 651-8.00грн., Дт661 - Кт 652-2.00грн., Дт661 - Кт 653-2.00грн.

19.

 

Необхідно:

Перевірити правильність розрахунку суми втрат від браку у виробництві і вказати порядок запису операцій по даній виробничій ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання: (грн.)

Собівартість остаточно забракованих виробів...........................................................................1000

Заробітна плата робітників по виправленню частково забракованої продукції ....... 200

Відрахування на соціальне страхування..........................................................................................75

Оприбутковано відходів по ціні можливого використання (як допоміжні матеріали і як паливо).............................................................................................................................................................80

Собівартість витрачених матеріалів на виправлення браку..........................................................95

Утримано з заробітної плати робітників, які допустили брак.....................................................130

Загальна сума втрат від браку (по даних обліку підприємства), відображено в складі загальновиробничих витрат. в сумі ……………………… 1160

Розв’язок:

Для перевірки правильності розрахунку втрат від браку складемо бухгалтерські проводки :

Собівартість остаточно забракованих виробів....................Дт28-Кт23...............................1000

Заробітна плата по виправленню частково забракованої продукції ……. Дт28-Кт66.... 200

Відрахування на соціальне страхування...................................................... Дт28-Кт65..........75

Оприбутковано відходів по ціні можливого використання (як допоміжні матеріали і як паливо).........................Дт209-Кт28.............80

Собівартість витрачених матеріалів на виправлення браку…………….. Дт28-Кт201.............95

Утримано з заробітної плати робітників, які допустили брак……………. Дт66-Кт28……....130

Загальна сума втрат від браку (по даних обліку підприємства), відображено в складі загальновиробничих витрат. в сумі 1160;Загальна сума втрат від браку складе 1000+200+75-80+95-130=1160, отже розрахована вірно, але потрібно списати втрати від брату по прямій ознаці , тобто в Дт 23- в собівартість продукції по якій допущено бракДт23-Кт28-1160

№ 20. Каса

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисципліни. По результатах перевірки обґрунтувати виявлені недоліки і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

Під час ревізії каси, що була проведена 5 липня поточного року встановлено такі факти:

прибутковий ордер №118 від 3 травня на суму 14,50 грн. на оплату автотранспортних послуг;

прибутковий ордер №119 від 4 травня на суму 15,75 грн. на оплату вартості дров, відпущених робітникові (дані документи в касовій книзі не записані);

розписка начальника цеху Кучірка О.П. від 30 квітня про одержання позики з каси в сумі 20 грн. терміном до 30 травня.

остання інвентаризація каси була проведена станом на 1 січня поточного року головним бухгалтером.

Розв”язок:

При перевірці вказаних ситуацій виявлено наступні помилки:

несвоєчасне оприбуткування готівки в сумі 14,50+15,75=30,25 грн.( за допущення даного порушення передбачено штраф в 5-ти кратному розмірі суми не оприбуткованої готівки)

видача грошей під розписку, також є порушенням порядку ведення касових операцій, оскільки гроші з каси слід видавати по видаткових касових ордерах, які підписані керівником та гол. бух. під-ва є порушення і в стані інвентаризаційної роботи на під-ві, оскільки інвентаризацію каси слід проводити не рідше одного разу в квартал і в складі інвентар. Комісії повинно бути не менше З-х чол..

21 Каса

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисципліни на основі конкретних практичних ситуацій. Встановити суть допущених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

По видатковому касовому ордеру №359 від 15 жовтня поточного року, підписаного головним бухгалтером, виплаченого столяру Сорокіну І.П. 180грн. за виконану роботу. Підпис Сорокіна І.П. про одержання грошей нерозбірливий. Інших реквізитів немає. Сорокін І.П. не є штатним працівником підприємства.

По прибутковому ордеру №184 від 10 жовтня оприбутковано готівку в сумі 1000грн., одержану по чеку №3454467 з поточного рахунку. Згідно даних виписки банку по вказаному чеку видано готівкові гроші в сумі 1200грн.

Розв’язок:

При перевірці вказаних ситуацій виявлено наступні помилки:

Видавати гроші по видатковому ордеру можна тільки при наявності двох дозвільних підписів керівника та головного бухгалтера. В даному випадку допущено порушення, підпис директора відсутній. Крім того , оскільки Сорокін не є штатним працівником підприємства, в касовому ордері повинні бути записані дані документу, що підтверджують особу, та № договору згідно якого проводиться оплата роботи.

По наступній ситуації виявлено факт неповного оприбуткування готівки, за допущення порушення передбачено штраф в 5-ти кратному розмірі суми не оприбуткованої готівки.

22. Каса

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касових операцій. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

При ревізії касових документів було встановлено:

18 квітня 200__р. одержано по чеку №042465 для виплати заробітної плати робітникам і службовцям – 9800грн.

списано на основі розрахунково-платіжних відомостей на виплату зарплати по звітах касира:

за 18.04 – 1400 грн.

за 19.04 – 2600 грн. | за 20.04 – 2800 грн.

за 21.04 – 2000 грн.

здана в банк 25.04 невикористана сума, одержана для виплати зарплати – 800грн.

на титульній сторінці розрахунково-платіжної відомості жоден з реквізитів не заповнено.

Розв’язок:

По даній практичній ситуації допущено порушення щодо вимог дотримання касової дисципліни, а саме:

Порушено терміни виплати зарплати, оскільки для виплати з/пл. Надається


Сторінки: 1 2