Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики

ЗМІСТ

Вступ

Формування ринкової економіки, існування різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців та наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.

Основною метою облікової політики підприємства є забезпечити одержання достовірності інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації.

Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства.

В наказі про облікову політику підприємства обов’язково вказуються умови та строки проведення інвентаризації.

З вище наведених причин випливає надзвичайна актуальність такої теми, як „Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства”.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає вивчення проведення інвентаризації на підприємстві ВАТ „Агротех”, а також дослідження інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства.

Предметом дослідження даної курсової роботи є інвентаризація як складова частина облікової політики на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех”. Досліджуваний період – 2002 - 2004 роки.

Метою курсової роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення проведення інвентаризації та здійснення облікової політики на підприємстві ВАТ „Агротех” на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики облікового процесу.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути інвентаризацію, її значення і види;

проаналізувати організаційно-економічний стан торгівельного підприємства ВАТ „Агротех” на основі публічної фінансової звітності;

вивчити нормативні та законодавчі акти, що регламентують проведення інвентаризації на підприємстві та ведення облікової політики;

вивчення спеціальної літератури з питань здійснення облікової політики на підприємстві;

розглянути принципи та методи формування облікової політики на підприємстві ВАТ „Агротех”;

вивчити організацію облікового процесу на підприємстві;

розглянути методику та порядок проведення інвентаризації грошових коштів на підприємстві ВАТ „Агротех”;

розглянути методику та порядок проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві;

виявити порядок методику та порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ВАТ „Агротех”;

формування висновків та розробка пропозицій з удосконаленням проведення інвентаризації та здійснення облікової політики на торгівельному підприємстві ВАТ “Агротех”.

Методи дослідження. Дослідження провадилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану облікової політики. При цьому використовувались загальнонаукові методичні прийоми (аналіз, синтез, індукція та дедукція), емпіричні методичні прийоми досліджень (документалістики, розрахунково-аналітичні, звітного відображення господарської діяльності, інформатики) та емпіричні теоретичні прийоми (формалізація, гіпотетичний).

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Інвентаризація, її значення і види

Інвентаризація - це спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку.

Провадиться як правило інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, незавершеного виробництва та інших засобів і джерел.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996-XIV від 16 липня 1999 р. підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов'язані провадити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства розрізняють інвентаризацію повну і часткову.

Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства і стану розрахункових відносин. Часткова інвентаризація охоплює окремі види засобів (грошових коштів у касі, готової продукції на складах тощо). Повна інвентаризація проводиться, як правило, перед складанням річного звіту, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (при зміні матеріально відповідальних осіб, приватизації державних підприємств тощо). Вона дає найбільш повну інформацію, проте не завжди доцільна, оскільки трудомістка і відволікає значну кількість працівників від основної роботи. [21]

За характером інвентаризації-поділяють на планові і позапланові. Планова інвентаризація проводиться за завчасно складеним планом відповідно до розробленого графіка її проведення (наприклад, перед складанням річного звіту). Позапланова інвентаризація проводиться за розпорядженням керівника господарства (за вимогою перевіряючого органу, у випадках пожежі, стихійного лиха тощо). Найбільш ефективними є раптові часткові інвентаризації, оскільки вони підвищують відповідальність матеріально відповідальних осіб у своєчасному оприбуткуванні і списанні матеріальних цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням.

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

а) при передаванні майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства на акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

б) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не провадитися у випадку передачі підприємств та їх структурних підрозділів у межах одного органу, до сфери управління якого належать ці підприємства;

в) у випадку ліквідації підприємства.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Інвентаризація провадиться на підставі Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.98 р. Дана Інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації відповідних статей балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. [23]

Інвентаризація провадиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.
Основними завданнями інвентаризації є:

- виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків сурової звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках;

- виявлення не використовуваних матеріальних цінностей;

- дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

- перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі такої, термін позовної давності щодо якої минув, та інших статей балансу.

Установи зобов'язані провадити інвентаризацію:

1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів - не менше одного разу на три роки;

2) музейних цінностей - відповідно до строків, встановлених Міністерством культури України;

3) бібліотечних фондів - один раз на 5 років;

4) інших основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів: у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевих рад - не менше одного разу на два роки; в інших установах - не менше одного разу на рік. [32]

Інвентаризація основних засобів провадиться не раніше 1 жовтня:

- капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних ремонтів - не менше одного разу на рік, але не раніше 1 грудня;

- молодняку тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл — не менше одного разу на квартал;

- готових виробів, сировини, пального та інших матеріалів, кормів, фуражу - не менше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня;

- продуктів харчування і спирту - не менше одного разу на квартал;

- незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва - не раніше 1 жовтня звітного року, крім того, періодично у терміни, встановлені відповідними вищими органами;

- грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності - не менше одного разу на квартал;

- розрахунків платежів до бюджету - не менше одного разу на квартал; аналогічно з вищою організацією:

- розрахунків із дебіторами та кредиторами - не менше двох разів на рік, розрахунків у порядку планових платежів і з депонентами — не менше одного разу на місяць.

Для проведення інвентаризації створюються комісії на основі наказу керівника підприємства. До складу інвентаризаційної комісії входить головний бухгалтер організації, підприємства (або інший представник бухгалтерії) на правах заступника голови інвентаризаційної комісії.

Залежно від повноти охоплення засобів (коштів) інвентаризації поділяються на повні й часткові. Інвентаризація, що охоплює всі засоби, кошти і розрахунки підприємства, називається повною. Повні інвентаризації - річні. Часткова інвентаризація охоплює лише якийсь один вид засобів, коштів (матеріальних цінностей, основних засобів, господарського інвентарю, каси, незавершеного виробництва тощо). Часткові інвентаризації провадяться для забезпечення точності звітних даних, посилення боротьби з втратами і зміцнення фінансової дисципліни. У звітному році кількість інвентаризацій, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що підлягають інвентаризації, визначаються підприємством, установою, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. [21]

Обов'язковим проведення інвентаризації є:

- при передачі майна державного підприємства, установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

- перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого провадилася раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів може провадитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів — один раз на п'ять років;

- при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);

- при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за рішенням судово-слідчих органів;

- у разі пожежі або стихійного лиха.

На деяких підприємствах інвентаризації провадяться не як разові заходи, а як постійний процес. Керівники таких підприємств затверджують постійно діючу Інвентаризаційну комісію, яка щоденно (або за особливим графіком) відвідує місця зберігання матеріальних цінностей і провадить інвентаризацію лише окремих видів цінностей. Обирають для перевірки ті види матеріальних цінностей, по яких на момент перевірки в обліку є мінімальний залишок. Частіше в натурі цей вид матеріальних цінностей відсутній, а залишок по обліку являє собою природний убуток (наприклад, по зберіганню спирту), який і фіксується інвентаризаційною комісією. Такого типу інвентаризація називається перманентною. Організація перманентної інвентаризації не вимагає припинення прибутково-витратних операцій, забезпечує постійний контроль за роботою матеріально відповідальних осіб. [24]

Перманентні інвентаризації знижують трудомісткість і тривалість при їх проведенні.

До початку проведення обов'язкової або визначеної підприємством, установою інвентаризації в присутності комісії матеріально відповідальні особи складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у складському обліку і разом з описом документів під розписку здають до бухгалтерії. Матеріально відповідальні особи дають комісії розписку, в якій підтверджують, що всі прибуткові та витратні документи здані до бухгалтерії й всі матеріальні цінності, довірені їх зберіганню, знаходяться в приміщенні складу або інших місцях. Якщо підрозділ здійснює реалізацію матеріальних цінностей за готівку, то насамперед підраховується наявність готівки: реєструються показники лічильників касових апаратів, готівка звіряється з показниками касового апарата. Під час інвентаризації прибуткові й витратні операції з матеріальними цінностями як правило не здійснюються. Також до початку інвентаризації перевіряється стан ваговимірювального господарства - точність ваги, гир й іншої апаратури. [21]

Дані про наявність тих чи інших цінностей із зазначенням назви, відмітних ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру і кількості фактично виявлених натуральних одиниць, записуються до інвентаризаційного опису. Кожна сторінка опису підписується всіма членами комісії та матеріально відповідальними особами. Наприкінці кожної сторінки цифрами і словами записується загальна сума натуральних одиниць, відображених на даній сторінці. На останній сторінці інвентаризаційного опису матеріально відповідальні особи підтверджують, що всі матеріальні цінності облічені й відображені в інвентаризаційному опису правильно і повністю, жодних пропусків і не включених до опису предметів немає. Інвентаризаційні описи складаються в необхідній кількості примірників, один з яких вручається матеріально відповідальним особам.

Якщо інвентаризація триває понад один день, то інвентаризаційні описи залишаються в сховищі матеріальних цінностей до завершення інвентаризації. На час перерви в роботі інвентаризаційної комісії сховища зачиняються двома замками, ключі від одного з них зберігаються у матеріально відповідальних осіб, від другого - у голови інвентаризаційної комісії. Сховище запечатується відтиском печатки, яка зберігається у голови або одного із членів інвентаризаційної комісії. [32]

Одержані дані, що містяться в інвентаризаційному описі, зіставляються з обліковими даними про залишки тих же матеріальних цінностей. Таке зіставлення називають звірюванням фактичних та облікових залишків і записують до Звірювальних відомостей результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

У результаті зіставлення облікових даних з фактичними можуть бути виявлені такі факти:

а) фактичний і бухгалтерський залишки збігаються:

б) фактичний залишок менше облікового - нестача;

в) фактичний залишок більше бухгалтерського облікового - надлишок.

Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей та коштів з даними бухгалтерського обліку, встановлені під час інвентаризації та інших перевірок, регулюються підприємством, установою у такому порядку:

основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти та інше майно, що виявилося у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або збільшення фінансування з наступним встановленням причин виникнення надлишку і винних у цьому осіб;

убуток цінностей у межах затверджених норм списування за рішенням керівника підприємства, установи відповідно до витрат виробництва, обігу або на зменшення фінансування. Норми природного убутку можуть застосовуватися лише в разі виявлення фактичних нестач. За відсутності норм убуток розглядається як понаднормова нестача;

понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування цінностей відносяться на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестач, знищення та псування матеріальних цінностей;

понаднормові втрати і нестачі матеріальних цінностей, включаючи готову продукцію, в тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, зараховуються на збитки або зменшення фінансування. [26]

У документах, якими оформлюються списання втрат і понаднормові нестачі цінностей, мають бути зазначені вжиті заходи щодо запобігання таких нестач і втрат.

Матеріали інвентаризацій та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівником підприємства, установи з включенням результатів до звіту за той період, в якому закінчено інвентаризацію, а також і до річного звіту.

Отже, інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства. Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства (зважуванням, переліком, обміром тощо) і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в обліку.

1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ВАТ „Агротех”

Відкрите акціонерне товариство “Агротех” створено керуючись Господарським кодексом України, Законом України “Про господарські товариства” та іншим законодавством України, на підставі Установчого договору про створення та діяльність Відкритого акціонерного товариства “Агротех”. Місце знаходження і юридична адреса підприємства – 03022, м. Київ, вул. Огієнко, 53.

ВАТ „Агротех” є юридичною особою за законодавством України і здійснює на правах самостійно господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу не заборонену законодавством діяльність. Права юридичної особи підприємство набуває з моменту державної реєстрації. ВАТ “Агротех” для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати будь-які не заборонені чинним законодавством угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, а також виступати від свого імені в суді, арбітражному та третейському судах.

ВАТ „Агротех” має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, круглу печатку, штампи і фірмовий бланк зі своїм найменуванням, а також зареєстровані у встановленому порядку товарний знак і фірмову марку.

Метою діяльності ВАТ „Агротех” є:

  • посилання і покращення нових потенціалів для підвищення прибутковості і товарообігу;
  • поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією, виробленою в Україні;
  • підвищення рівня кваліфікації робітників, зайнятих в сфері торгівлі та їх навчання передовим технологіям;
  • насичення ринку продукцією, товарами та послугами;
  • одержання прибутку в інтересах Засновників та трудового колективу;

Предметом діяльності ВАТ „Агротех” є:

  • оптова та роздрібна торгівля, в тому числі з відкриттям магазинів, кіосків і тому подібних підрозділів;

ВАТ „Агротех” має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю у відповідності до діючого законодавства України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємство вступає у взаємовідносини з іноземними юридичними та фізичними особами у відповідності до мети своєї діяльності, користуючись при цьому повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, які надані діючим законодавством України.

На рис. 1.1 наведена організаційна структура ВАТ “Агротех”.

Рис. 1.1 Організаційна структура ВАТ “Агротех”

В табл. 1.1 – 1.4 наведені основні економічні показники ВАТ „Агротех”.

З табл. 1.1 бачимо, що валюта балансу в 2003 році в порівнянні з 2002 роком зменшилась на 77,40 тис грн., а в 2004 році в порівнянні з 2003 роком зменшення становить 59,40 тис. грн. Зменшення валюти балансу в 2003 році в порівнянні з 2004 р. Відбулось за рахунок значного зменшення грошових коштів (зменшились на 11,70 тис. грн.), а також зменшуються на 33,8 тис. грн. запаси. Дебіторська заборгованість в 2003 році в порівнянні з 2004 роком навпаки збільшується на 17,8 тис. грн. Тобто, як бачимо економічний стан підприємства за рік значно погіршився. В 2004 році в порівнянні з 2003 роком грошові кошти ще зменшуються на 0,8 тис. грн., але збільшуються запаси підприємства на 32,00 тис. грн. На 29,52 тис грн.. зменшується дебіторська, що свідчить про оплату покупцями за товар.

В 2003 році в порівнянні з 2002 роком на 499,70 тис. грн.. зменшується власний капітал, і відповідно збільшується на 422,30 тис. грн.. позиковий капітал, і на 397,60 тис. грн. довгострокове зобов’язання. Це є негативним явищем для підприємства, так як за цей період не збільшилась балансова вартість необоротних активів, а вартість запасів ще й зменшилась. Тобто підприємство використало позикові кошти не для свого розвитку. В 2004 році в порівнянні з 2003 роком власний капітал підприємства зменшився на 279,90 тис. грн., а позикові кошти та довгострокові зобов’язання продовжують збільшуватись відповідно на 397,60 тис. грн. та 522,90 тис. грн.

З табл. 1.2 видно, що в 2002 році власні обігові кошти становлять 219,70 тис. грн., в 2003-2004 рр. Власних обігових коштів підприємство не має. Питома вага власного оборотного капіталу в активах становить 17,45 %, це низьке значення показника, так як нормою вважається 30% від вартості активів. Коефіцієнт покриття матеріальних запасів на кінець періоду становить 4,95, це означає, що всі запаси куплені за рахунок власних обігових коштів. Коефіцієнт маневреності показує, що в 2002 році на 1 грн. ВОК припадає 7 коп. грошових коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що в 2002 році оборотні активи повністю покривають поточні зобов’язання.

Таблиця 1.1

Структура і динаміка активів підприємства та джерела його формування ВАТ “Агротех” за 2002-2004 роки

Назва показників | Джерело інформації баланс: № рядків | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | Абсолютне відхилення, тис. грн. | Відхилення за структурою, %

сума, тис. грн.. | питома вага, % | сума

тис. грн.. | питома вага, % | сума

тис. грн.. | питома вага, % | 2003 року від 2002 року. | 2004 року від 2003 року. | 2003 року від 2002 року. | 2004 року від 2003 року.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1.Необоротні активи | 080 | 984,00 | 78,16 | 934,30 | 79.07 | 873.50 | 77.84 | -49,70 | -60,80 | 0,91 | -1,23

1.1 Нематеріальні активи | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

1.2 Незавершене будівни-цтво | 020 | 196,20 | 15,58 | 196,20 | 16.60 | 196.20 | 17.49 | - | - | 1,02 | 0,89

1.3 Основні засоби | 030 | 787,80 | 62,57 | 738,10 | 62.47 | 677.30 | 60..35 | -49,70 | -60,80 | -0,10 | -2,12

1.4 Довгострокові фінанси-ві інвестиції | 040-045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

1.5 Інші необоротні активи | 050, 060, 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

2. Оборотні активи | 260 | 273,80 | 21,75 | 246,10 | 20.83 | 248.10 | 22.11 | -27,70 | 2,00 | -0,92 | 1,28

2.1 Товари | 140 | 121.60 | 9.66 | 87.80 | 7.43 | 119.80 | 10.68 | -33,80 | 32,00 | -2,23 | 3,25

2.2 Дебіторська забор-гованість | 150-120 | 137,40 | 10,91 | 155,20 | 13.13 | 125.70 | 11,.23 | 17,80 | -29,50 | 2,22 | -1,9

2.3 Грошові кошти та їх еквіваленти | 220-240 | 14,80 | 1,18 | 3,10 | 0.26 | 2.3 | 0.20 | -11,70 | -0,80 | -0,92 | -0,06

2.4 Інші оборотні активи | 250. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

3.Витрати майбутніх пер. | 270 | 1,20 | 0,09 | 1,20 | 0.10 | 0.6 | 0.05 | - | -0,60 | 0,01 | -0,05

Підсумок | 280, 640 | 1259,00 | - | 1181,60 | - | 1122.20 | - | -77,40 | -59,40 | - | -

4. Власний капітал | 380 | 1203,70 | 95,60 | 704,00 | 59,58 | 424,10 | 37,79 | -499,70 | -279,90 | -36,02 | -21,79

5. Запозичені кошти | 430,480,620 | 55,30 | 4,40 | 477,60 | 40,42 | 698,10 | 62,21 | 422,30 | 220,50 | 36,02 | 21,79

Закінчення табл. 1.1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

5.1 Забезпечення насту-пних виплат і платежів | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

5.2 Довгострокові зобо-в’язання | 480 | - | - | 397,60 | 33,65 | 522,90 | 46,60 | -397,60 | 125,30 | -33,65 | 12,95

5.3 Короткострокові кре-дити та позики | 500,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

5.4 Кредиторська забо-ргованість | 520-610 | 55,30 | 4,40 | 80,00 | 6,77 | 175,20 | 15,61 | 24,70 | 95,20 | 2,37 | 8,84

5.5 Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Підсумок | 280, 640 | 1259,00 | - | 1181,60 | - | 1122.20 | - | -77,40 | -59,40 | - | -

Таблиця 1.2

Динаміка показників ліквідності ВАТ “Агротех” за 2002-2004 роки

Показники |

Формула розрахунку по ф.№1 | 2002 р. | 2003 р. | 2004 р. | Відхилення

тис.грн | тис.грн

Розмір власних обігових коштів (ВОК) | р.260+270-(620+630+430) або 380+480+430+630-080-270 | 219,70 | -151,50 | -274,80 | -371,20 | -128,30

Питома вага ВОК в активах (не мен. 30%), % | ВОК / р. 280 | 17,45 | - | -

Коефіцієнт покриття мат. Запасів (0,6 – 0,8) | ВОК / (р.100 – р.140) | 1,81 | - | - | - | -

Коефіцієнт маневреності ВОК | (р.230 + р.240) / ВОК | 0,07 | - | - | - | -

Коефіцієнт загальної ліквідності (2 – 3) | р. 260 / (р. 620 +р.630 + р.430) | 4,95 | - | - | - | -

Коефіцієнт швидкої (проміжної, уточненої) ліквідності ( > 0.7 – 1) | (р. 150 – р. 250) / (р. 620 + р. 630 +р. 430) | 2,48 | 0,32 | 0,18 | -2,16 | -0,14

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2 – 0,3) | (р. 220 – р. 240) / ( р.620 + р. 630 + р. 430) | 0,27 | 0,01 | 0,01 | -0,26 | -

Коефіцієнт проміжної ліквідності вказує, що в 2002 році зобов’язання повністю покриваються за рахунок дебіторської заборгованості і грошових коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує, що поточні зобов’язання лише на 27% покриваються за рахунок грошових коштів. З таблиці 1.2 бачимо, що в 2003 – 2004 рр. фінансовий стан підприємства ВАТ „Агротех” різко погіршився, підприємство абсолютно не ліквідне.

Проаналізуємо показники таблиці 1.3. Коефіцієнт незалежності вказує наскільки підприємство забезпечене власним капіталом. В 2002 році цей показник становив 0,98, тобто на підприємство на 1 грн. капіталу припадає 98 коп. власного капіталу. В 2003 році цей показник уже становить 0,60, а в 2004 році він взагалі зменшився до 0,38. Це негативне явище вказує на зменшення частки власних коштів, і про значне збільшення позикових. Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує, що в 2002 році на 1 грн. власного капіталу приходиться 18 коп. власних обігових коштів, в 2003-2004 рр. цей показник розрахувати неможливо, так як підприємство не має власних обігових коштів. В 2002 році підприємство забезпечене власними оборотними коштами на 80%, в 2003-2004 рр. підприємство взагалі не має власних оборотних коштів. Коефіцієнт реальної вартості майна складають засоби виробництва. В 2002 році цей коефіцієнт становить 0,72, в 2003 році – 0,70, в 2004 році – 0,69.

З таблиці 1.4 бачимо, що в 2002 році збиток на підприємстві становить 80,90 тис. грн., в 2003 році збиток збільшується на 152,90 тис. грн. і становить 233,80 тис. грн. В 2004 році валовий збиток зменшується до 164,60 тис. грн. Збиток від основної діяльності в 2002 році становить 195,20 тис. грн., в 2003 році він збільшується до 373,60 тис. грн., а в 2004 році збиток становить 253,10 тис. грн. Чистий збиток в 2002 році становить 206,10 тис. грн., в 2003 році – 460,20 тис. грн., в 2004 році – 296,70 тис. грн.

Таблиця 1.3

Динаміка фінансової стійкості ВАТ “Агротех” за 2002-2004 роки

Показники | Формула розрахунку по ф. №1 | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | Відхилення абсолютне, тис грн.. | Відхилення відносне, %

2003 рік від 2002 року | 2004 рік від 2003 року | 2003 рік від 2002 року | 2004 рік від 2003 року

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1.Коефіцієнт незалежності (автономії) К>=0.5 | р.380/р.640 | 0.95 | 0.60 | 0.38 | -0.35 | -0.22 | 62.31 | 63.43

2.Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (К<=1) | (р.430+р.480+р.620+

р.630)/р.380 | 4.59 | 67.84 | 164.61 | 63.25 | 96.77 | 1477.99 | 242.64

3.Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К=0,2-0,5) | ВОК/р.380 | 0,18 | - | - | -0,18 | - | 100.00 | -

4.Коефіцієнт забезпечення оборотних коштів ВОК | ВОК/(р.260-р.270) |


Сторінки: 1 2 3 4 5