Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУрок

Речения з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але,і), кома між однорідними членами

Тема: РЕЧЕНИЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І), КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Мета: навчити учнів розрізняти однорідні члени речення (головні і другорядні), виділяти їх у зв'язному висловлюванні; моде-лювати схеми речень з однорідними членами; формувати загальнопізнавальні вміння визначати вид однорідних чле-нів речення, аналізувати зв'язок між ними (сполучниковий чи безсполучниковий), правильно інтонувати речення з од-норідними членами; розставляти розділові знаки між одно-рідними членами, з'єднаними сполучниками а, але, і; роз-вивати творчі вміння реконструювання двох простих речень на одне з однорідними членами, відтворювати деформова-ний текст із реченнями з однорідними членами; за допомо-гою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти морально-етичному розвиткові особистості.

Правопис: кома між однорідними членами речення.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів, добір синонімів, робота з тлумачним словником.

Орфоепія: формування вмінь правильного наголошення слів.

Граматика: способи вираження означення, додатка й обставини різ-ними частинами мови.

Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в ре-ченнях з однорідними членами.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Психологічна настанова й внутрішня мотивація щодо вивчення теми «Речення з однорідними членами». Ознайомлення учнів із ходом на-вчальної діяльності.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа уроку

Як тебе прославити, рідна земле?

Не одною квіткою звалювати, не одним кущем чи деревом, а всю тебе показати,— широку, прекрасну й родючу?

(К. Білокур)

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників

Робота з текстом (спостереження над реченнями з однорідними членами у зв'язному висловлюванні)

> Прослухати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. Дібрати до тексту заголовок.

Благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. А росте він у Карпатах, Лісостепу, Західному Поліссі, переважно в дубо-вих та дубово-грабових лісах.

Прекрасна, осяйна це рослина. Вічнозелений чагарничок на постій-но ввійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу. Коли розливалися весняні води, дівчата на Україні починали співати веснянки. Наставала радісна, бентежна пора оновлення в природі, воскресіння зелен-квіту, пробудження нових почуттів у людських серцях, надій і сподівань. І се-ред пісень цієї пори — чимало про барвінок.

Рослина ця не тільки декоративна, пісенна, а й цілюща. Згадки про її лікарські властивості сягають сивої давнини. Барвінок був відомий ан-тичним лікарям (А. Кондратюк).

> Пригадати з уроків української мови в початкових класах, які чле-ни речення називаються однорідними. Виписати з тексту речення з однорідними членами. Визначити їх вид (означення, додаток, об-ставина).

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Проблемна демонстрація навчального матеріалу на основі зв'язного висловлювання

1. Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Знайти у тексті непоширені речення. Накреслити їх схеми.

ТИХО В ЛІСІ ВЗИМКУ

Тихо і спокійно зимового дня в лісі. Стоять стрункі, високі, нерухо-мі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба. Це він шукає жучків і комах під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зай-чик, сів під дубом і оглянувся. Десь на ставку тріснула крига. Щось за-дзвеніло, заспівали синички і горобці. Впала сніжинка на кущ шипши-ни (За В. Сухомлинським).

2. Розглянути схеми. Поставити запитання до виділених слів (робота з опорною схемою).

Коментар учителя. Однорідними називаються члени речення, які від-повідають на одне і те ж питання і відносяться до одного й того самого члена речення. Однорідні члени не залежать один від одного і з'єдну-ються між собою за допомогою:

а) інтонації переліку або протиставлення і сполучників;

б) тільки інтонації.

Наприклад:

Однорідними можуть бути головні і другорядні члени речення. Од-норідні підмети залежать від присудка, однорідні присудки — від під-мета. Другорядні однорідні члени речення залежать від головних членів або інших другорядних.

Пізнавальне завдання на зіставлення речень з однорідними членами

> Порівняти речення. В якому з них перелік має завершений характер, а в якому — перелік, можна продовжити? Прочитати речення з пра-вильною інтонацією. Звернути увагу на знак паузи між словами.

На весільні урочистості із зе-леного листя барвінка плетуть гірлянди і вінки. | Вінки з барвінка символізують вірність, постійність почуттів, міцність шлюбу.

> Пояснити наявність чи відсутність розділових знаків між однорід-ними членами.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творчий диктант на доповнення тексту необхідними за змістом сполучниками

> Прочитати мовчки текст. Визначити його жанр. Списати, вставляю-чи необхідні за змістом сполучники (та, а, але). Розставити розді-лові знаки. Пояснити, перед якими сполучниками між однорідними членами кома ставиться, а перед якими — ні. Зіставити свої висно-вки з теоретичними відомостями.

Запам'ятай!

Між однорідними членами ставиться кома, якщо вони з'єднані тіль-ки інтонацією або інтонацією та сполучниками а, але.

Перед сполучниками і, та (у значенні і), вжитими один раз, кома це ставиться.

У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки ... татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село ... винищили там усіх людей. Лише один пару-бок ... дівчина сховалися в лісі... не врятувалися від бусурман. Парубка люті зайди зарізали ... дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, ... губами дівчини полилася чиста вода (Нар. твор-чість). Підкреслити однорідні члени речення, визначити їх вид.

> Виписати з тексту синоніми до слів турки і татари.

> Виділити граматичні основи в останньому реченні. Дослідити, що з'єднує сполучник.

Конструктивне завдання на трансформацію синтаксичних одиниць (реконструювання двох простих речень на одне з однорідними членами)

> Перебудувати подані прості речення на речення з однорідними члена-ми, використовуючи потрібні за змістом сполучники, уникаючи по-вторів однакових слів. Підкреслити граматичні основи.

1) На верболозах біля річок з'являються пухнасті котики. Вони з'яв-ляються і біля ставків. На узліссях також з'являються пухнасті котики. 2) Таке буває в лютому. Інколи таке буває навіть у січні. 3) Цвіт верби не тільки зворушливе диво природи. Цвіт верби — вражаючий символ краси. 4) Навесні вербові котики тішать нас надією. Вони звеселяють наше серце. 5) Верби укріплюють береги. Вони стримують наше серце. У посушливих місцях верби зупиняють піщані заноси.

> Прочитати побудовані речення, дотримуючись правильної інтонації.

> Визначити, яким реченням відповідають схеми:

4. Користуючись тлумачним словиником, з'ясувати значення слів верболози, узлісся.

Відтворення деформованого тексту

> Уважно прочитати речення. З'ясувати, чи є вони зв'язним висловлюванням. Переставити їх таким чином, щоб утворився текст. Записа-ти його, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити однорідні члени речення.

Ніколи не забуде дрімучих лісів з гордими смереками ялицями ке-драми. Хто побував хоч раз у Карпатах, той на все життя запам'ятає стрімкі скелі і глибокі ущелини.

Але чи не найпершою красунею серед усіх полонинських квітів і цін-них лікарських рослин є джинжура. Море квітів і запашних трав. Усіма кольорами веселки переливаються дзвіночки красавки дупіниці бузко-вої арніки гірської наперстянки пурпурової.

Відвар джинжури застосовують і при лікуванні запущених гнійних ран екземи. Відвар з кореневини цієї рослини збуджує апетит поліпшує травлення підвищує кислотність та поліпшує якісний склад шлунково-го соку. У народній медицині відвар коріння джинжури вживають при захворюванні легенів хронічних бронхітах малярії ревматизмі та хворо-бах печінки. Препарати його діють заспокійливо знімають втому-та збу-дження (За Ф. Мамчуром).

> Накреслити схеми речень спочатку з однорідними головними чле-нами, а потім — з однорідними другорядними членами.

У Запам'ятати наголос у словах арніка, джинжура, душнйця, наперстянка.

> Визначити, в якому значенні вжито виділене слово. Скласти речен-ня так, щоб це слово набуло іншого значення.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які члени речення називаються однорідними?

2. Які члени речення можуть бути однорідними?

3. За яких умов між однорідними членами ставиться кома? Коми між однорідними членами кома не ставиться?

VIII. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

ІХ. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення про однорідні члени речення. Проілю-струвати теоретичний матеріал прикладами речень із поданого тексту.

На порозі будинку з'являється високий світлочолий чорновусий і ла-гідний батько. Він бере на руки сина і високо підкидає до променистого мережива старої липи.

Батько стоїть замислений під зеленим наметом. Вже снується ви-ткана з тої млистої духмяної куряви дивна казка. Обіч дороги стоять то-полі, ясени, каштани. Жайворонки в'ються над головою засипають віз піснями і квітами (За І.Цюпою).

2. Списати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкреслити в реченнях однорідні члени. Цифрами позначити види речень з од-норідними членами: а) цифрою 1 — речення з однорідними голов-ними членами; б) цифрою 2 — речення з однорідними другоряд-ними членами; в) цифрою 3 — речення з однорідними головними і другорядними членами. Накреслити схеми речень з однорідними членами.