Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАнтична філософія

Антична філософія

План

1. Періодизація історії античної філософії
Сократ - Платон – Арістотель

2. Основні особливості античної філософії

3. Філософія Демокріта
Космологія. 
Теорія пізнання.

4. Філософія Платона
Платон про справедливість (сократ і його друг)

Періодизація історії античної філософії

Антична філософія - це філософія давньої Греції і давнього Рима; виникла в VI столітті до н.е. у давньогрецьких містах-державах (полісах) і розвивалася до VI століття н.е., коли римський імператор Юстиніан в 529 році закрив останню Платонівську академію.

В історії античної філософії виділяються три основних періоди.

1. Класичний - VI-IV ст. до н.е.

2. Ранній еллінізм - IV ст. до н.е.- Іст. н.е.

3. Пізній еллінізм — І-VI ст. н.е.

I. Класичний період (або антична класика) відрізняється великою розмаїтістю шкіл, навчань, напрямків. Тут в свою чергу виділяються два етапи.

1) Ранньогрецька філософія (досократики) - перші натурфілософи цікавилися здебільшого онтологічними проблемами: Що є суще? Із чого складається всі? Які першопричини і першооснови всього? Яка структура світобудови?

2) 3 софістів і Сократа починається поворот філософії до вивчення людини. Знаменитий заклик Сократа: "Пізнай самого себе!".

Основні школи і найбільш відомі філософи класичного періоду: Мілетська школа поєднує перших натурфілософів: Фале с (біля 625-біля 547 p.p. до н.е.) - намагався знайти матеріальну першооснову всього сущого, вважав такою першоосновою - вологу першоречовину (воду). Анаксімандр (610-біля 540 p.p. до н.е.) - вважав першоосновою світу - апейрон - нескінченну матеріальну першооснову, в основі його космогонії - діалектичний принцип єдності і боротьби протилежностей; йому належить перше загальне формулювання закону збереження речовини і енергії, а також здогад про еволюцію живої природи (поява "перших людей" із тварин). Анаксімен (друга половина VI ст. до н.е.) - розвив моністичну концепцію, вважав, що все складається з повітря; "безмежне" повітря у Анаксімена - джерело подиху і життя.

Геракліт з Ефеса (біля 520-біля 460 p.p. до н.е.). Світ цей, по Гераклітові ніким не створений і є "вічно живий вогонь, що повільно загоряється і повільно погасає"; в основі руху світу - єдність і боротьба протилежностей (живе і мертве, пильнуюче і спляче, прекрасне і потворне, чисте і брудне і т.п.).

Піфагор (друга половина VI ст. - початок V ст. до н.е.) - створив релігійно-містичне вчення, відповідно до якого вища, етична мета людини - катарсис - очищення, який досягається: для тіла через вегетаріанство, для душі - через пізнання музично-числової структури космосу, виражається символічно в "чеівері-ці", тобто сумі перших чотирьох чисел 1+2+3+4= 10, що містить основні музичні інтервали: октаву (2:1), квінту (3:2) і кварту (4:3). Піфагор обґрунтував релігійно-філософське братство (спілку), яке мало в свій час політичний вплив у Південній Італії.

Елейська школа (кінець VI-V ст. до н.е.), у яку входив Парменід (народився біля 515 р. до н.е.), Зенон Елейський (біля 490- біля 430 p.p. до н.е.) і Меліс Самосський (V ст. до н.е.). Елеати обґрунтували концепцію буття, протилежну першим натурфілософам. Буття, як сутність, першооснова світу - єдине і нерухоме, всякий рух всяка множинність приводять до протиріч, а значить, неможливі (про це знамениті апорії Зенона: "Ахілл", "Дихотомія", "Стадій" і "Стріла").

Атомізм - Левкіпп, Демокріт (докладно про цю школу в наступному параграфі).

Софісти - Протагор (490-420 p.p. до н.е.), Горгій (480-380 p.p. до н.е.), Антифонт (V ст. до н.е.) і інші. Спочатку слово софіст означало мудрець, потім софістами почали називати платних викладачів красномовства і різних знань. Знамените висловлювання Протагора: "Людина є міра всіх речей" знаменує поворот філософії до людини. Софісти розробляли суб'єктивну діалектику, звернувши увагу на рухливість, мінливість, суперечливість понять у людському мисленні.

Далі варто назвати трьох стовпів античної класики, трьох найвідоміших філософів:

Сократ - Платон - Арістотель

Платон був учнем Сократа, а Арістотель - учнем Платона, і кожен з них створив своє оригінальне вчення, яке стало віхою в історії філософської думки.

Сократ (біля 470-399 p.p. до н.е.) - критикував натурфілософські спекуляції попередньої епохи, вважаючи вартої уваги лише людські проблеми; розробив методику діалогу, як способу знаходження істини. В етиці він дотримувався строгого раціоналізму, стверджуючи, що чеснота тотожна знанню і що людина, яка знає, що таке добро, не стане поступати погано. Життя Сократа, це втілений образ народного мудреця; він не написав жодного твору, розгулюючи по площам Афінським і вступаючи в сперечання, бесіди з людьми. Наприкінці життя був засуджений і страчений за "введення нових божеств і розбещення юнацтва".

Платон (докладно про життя і вчення у наступному параграфі).

Арістотель (384-322 p.p. до н.е.) - філософ і вчений - енциклопедист, засновник перипатичної школи. В філософії Арістотель виділяє три частини:

Теоретична (умоглядна) - перша філософія (метафізика) і фізика, і фізика яка вивчає першопричини буття; мета теоретичної філософії - знання заради знання.

Практична філософія, мета якої - знання заради діяльності - етика і політика.

Поетична (творча) філософія - знання заради творчості - риторика і поетика. Логіка не самостійна наука, а пропедевтика до всіх наук. Якщо Сократ і Платон розробляли діалектичну логіку, то Арістотель - автор формальної логіки. Пізніше, в середні віки, формально-логічна частина вчення Арістотеля була відірвана від змістовної і канонізована, використовувалася як методологічна основа середньовічної схоластики.

II. Ранній еллінізм - це період кризи античного рабовласницького суспільству розчарування філософів у політичній діяльності, філософії була зведена до питань приватного особистого життя людини - етики. Філософія цікавилась не питанням: "Який світ?", а питанням!: "Як треба жити?" У цьому періоді виділяються три відомі школи: скептицизм, стоїцизм, епікуреїзм.

Скептицизм: Піррон (IV-початок III ст. до н.е.), Тимон (біля 325-235 p.p. до н.е.), Енесідем (І в. до н.е.), Агриппа Секст Емпірик (друга половина II ст. - початок III ст. н.е.), - заперечували можливість достовірного знання на підставі того, що знання завжди суб'єктивне. Піррон, засновник школи, стверджував, що філософ - це той, хто прагне до щастя. Хто бажає досягти щастя, повинен відповісти на три питання:

а) із чого складаються речі?

б) як ми повинні ставиться до речей?

в) яку вигоду отримаємо ми від нашого відношення?

Стоїцизм: Зенон з Китіона (біля 362-333 p.p. до н.е.), Хрісипп - (281/277-208/205 p.p. до н.е.), Посидоній (біля 135-51/50 p.p. до н.е.), Сенека (біля 5 р. до н.е.-65 р. н.е.), Епіктет (біля 50-біля 140 p.p. н.е.), Марк Аврелій (121-180 р. н.е.) -напрямок у філософії, в якому етика займає провідне місце, опираючись на фізику (натурфілософію) і логіку. Кінцева мета людини, щастя визначаються як, життя яке узгоджується з природою, логосом. Стоїчний ідеал доброчесної людини - це мудрець, який може розділити всі речі і справи на залежні від нього і не залежні: в перших - треба мужньо виконувати свій обов'язок всупереч всьому, а в другому - ігнорувати.

Епікуреїзм - матеріалістична школа в давньогрецькій і давньоримській філософії, заснована Епікуром (341-270 p.p. до н.е.). Епікуреїзм продовжує традиції філософії Демокріта атомізм і гедонізм. Головне завдання філософії вбачали в тому, щоб навчити людину бути щасливою, звільнити її від страждань.

III. Пізній еллінізм - філософія зближається з релігією, набуваючи частково містичний характер. Філософські школи цього періоду - неопіфагорейство і неоплатонізм - вплинули на середньовічну філософію.

Неопіфагорейство - Ксенократ (396-314 p.p. до н.е.), Плутарх (біля 45-біля 127 р. н.е.), Нуменій (друга половина II ст.) - відродження піфагорійської традиції - надання самостійного значення методам математичного символізму (в основі буття; єдине - багаточисельне, монада - діада, тотожність - розходження, парне - непарне, крапка - лінія - площина -тіло); в етиці - розвиток ідей аскетизму і катартіх (від "катарсис" - очищення).

Неоплатонізм - Плотін (204/205-270), Порфирій (234-між 301 і 305 p.p.), Ямвлих (біля 245-330), Прокл (412-485) - продовження традицій платонівського ідеалізму. Головне завдання філософії - вивести з єдності бога послідовну традицію буття (першооснова всього - Єдине, його прояви: розум - душа - космос; розум і душа здійснення Єдиного у вічності, космос - у часі. Єдине, універсум - те, до чого прагне загублена в просторах космосу душа, побувавши в тутешньому світі як у театрі (де є добро і зло, герої і раби - для розмаїтості п'єси), душа повернеться до свого батька і возлюбить його чистою любов'ю.

Основні особливості античної філософії

Виділимо деякі загальні ознаки, характерні для всієї Античної філософії.

Антична філософія відрізняється розмаїтістю шкіл, напрямків, проблем. Це багатоцвіття обумовлене культурно-історичним середовищем. Античне суспільство - це рабовласницька демократія з досить високим ступенем свободи особи, а там, де свобода - там різноманіття і прогрес. Рабовласницьке суспільство - це суспільство, у якому здійснювався третій великий поділ праці - відділення розумової праці від фізичної. Наслідком цього був зліт духовної культури і, зокрема, розквіт філософії. Не випадково говорять: "Стародавні греки придумали все"; тому вивчення Античної філософії буде завжди актуальним.

Істотною ознакою Античної філософії є її зв'язок з міфологією. Філософія поступово виділяється з міфології, відбувається рух від міфу до логосу. Вплив міфологічного світогляду проявляється в особливостях стилю античних філософів: часте звертання до образів, до метафор, до притчі, до поезії, до діалогу. В грецькій міфології Всесвіт виникає в жарких обіймах богів і богинь, які самі - живе уособлення сил природи: землі і неба (Гея і Уран), земних надр (Тартар) і сяючого дня (Гомера), шумного моря Понта і глибокого Океану. Всесвіт виникає з деякої єдності (Хаос) і управляється єдиним принципом (солодко-млосний Ерос або Майора - доля). В філософії цій картині надається раціональна форма і все різноманіття світу виводиться з єдиного організуючого принципу: у Геракліта це живий вогонь, Логос, у піфагорійців - музична гармонія небесних сфер, у Емпедокла - Любов і Ворожнеча. Від міфології античні філософи успадкували художньо-естетичне сприйняття світу.

Філософія в давні часи була осередком всього наукового знання. Наука ще не звертається до дослідно-експериментальної методології, користуючись, як і філософія, умоглядними методами осягнення істини.

Наприклад, Тит Лукрецій Кар у своїй знаменитій поемі "Про природу речей", користуючись методом аналогії і поетичної метафори, так доводить атомарну побудову світу: Це перед нами завжди і на наших очах відбувається От подивися: щораз, коли сонячне світло проникає в наші житла і морок прорізає своїми променями Безліч маленьких тіл у порожнечі ти побачиш, миготячи, Мечуться назад і вперед у променистому сяйві світла; Начебто у вічній боротьбі вони б'ються в боях і битвах У сутички кидаються раптом по загонах, не знаючи спокою Або сходячись, або знову безперервно знову розлітаючись Можеш із цього ти усвідомити собі, як невпинно, Першооснови речей у порожнечі неосяжній метуться.

Космоцентризм - головна відмінна риса античної філософії. Світ представляється як вічний, живий, який розвивається, є розумним, одухотвореним, самодостатнім Космосом. Небозвід був для древніх вічною красою, абсолютним розумом, самим божеством. Цицерон, наприклад, приводить такий текст Арістотеля: "Якби існували такі люди, які б завжди жили під землею в гарних яскраво освітлених житлах, прикрашених статуями і картинами, були забезпечені вдосталь усім, що вважається необхідним для щастя, якби ці підземні люди ніколи не виходили на поверхню землі, а тільки по слухах знали, що є якісь могутні боги, далі, якби в якийсь час земля розверзлась, і вони, ці люди, змогли зі своїх підземних жител вийти на світло в ті місця, де ми живемо; і отут вони раптово побачили б землю і моря, і небо, і громади хмар, відчули б силу вітрів, глянули б на сонце і пізнали б як його велич і красу, так і його силу, як воно, розливши своє світло по всьому небу, утворить день, а з настанням ночі вони побачили б небо, все засіяне і прикрашене зірками; вони побачили б, як всі ці світила сходять і заходять і помітили незмінність і постійність цих шляхів протягом всієї вічності, то, побачивши все це, люди, які вийшли з під землі, звичайно, вирішили б і що боги існують і що все велике, що їм відкрилося, саме боги і створили"1. Людина - космічна істота, мікрокосмос - повинен наслідувати рух небесних тіл "... через сприйняття гармоній і круговоротів світу виправити круговороти у власній голові... інакше кажучи, домогтися, щоб те що споглядає, як і вимагає початкова його природа, стало подібно тому що за яким споглядають...".

Для античної філософії характерний розвиток діалектики. Древні помітили мінливість, рухливість, суперечливість самого світу (натурфілософія): "Це космос, той же самий для всіх, не створив ніхто ні з богів, ні з людей, але він завжди був, є і буде вічно живим вогнем, мірами що розпалюється і мірами загасаючим"3, а також суперечливість, мінливість нашого пізнання - звідси діалоговий характер давньої філософії.

Герцен О.І. в "Листах про вивчення природи" звертає увагу на таку особливість античної філософії як її зв'язок з життям: "Тоді наука черпала з життя і негайно поринала в нього. Діяльність філософа в Греції не обмежувалося школою, у стінах якої можуть цілі століття тривати суперечки, до того, коли хто-небудь почує їх за стіною, - там філософ був здебільшого вчитель народу, тим хто дає йому раду: Емпедоклу і Геракліту пропонували корону; Зенон загинув в героїчній боротьбі; повага до Піфагора доходила до поклоніння; Перикл ходив по площі афінській зі своєю дружиною, благаючи прощення Анаксагору; Пилип Македонський благословляв долю, за те, що його син народився в часи Арістотеля; Платона афіняни назвали божественним"4.

Філософія Демокріта

Демокріт з Абдер - давньогрецький філософ - атоміст і вчений - енциклопедист, народився близько 460 р. до н.е., рік смерті невідомий, за деяким даними прожив більше ста років. Демокріт - нащадок багатого і знатного роду, величезну спадщину витратив


Сторінки: 1 2 3