Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗакономірності та особливості розвитку перехідних економік

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

План

1. Сутність, необхідність та характерні риси перехідної економіки

2. Концепції та основні завдання переходу постсоціалістичних суспільств до ринкової економіки

3. Основні закономірності еволюції перехідної економіки

Сутність, необхідність та характерні риси перехідної економіки

На зламі тисячоліть майже в усіх соціалістичних країнах змінився суспільний устрій, і перед політичними силами, котрі прийшли в них до влади, постали завдання здійснення глибоких перетворень в економіці, їх необхідність диктувалася наявністю в економічній системі одержавле-ного соціалізму таких ЇЇ родових ознак, як тотальне одержавлення засобів виробництва і умов праці; абсолютизація централізованого планування; обмеження сфери дії товарно-грошових відносин; витратна система ціноутворення; наявність елементів "зрівнялівки" в оплаті праці; хронічний дефіцит найнеобхідніших предметів споживання; планування бюрократизованих відносин в усіх сферах життєдіяльності суспільства; залежність економіки від ідеології та політики.

Побудована на цих засадах соціалістична економіка певний час демонструвала високі темпи зростання та ефективності виробництва. За відносно невеликий проміжок часу СРСР перетворився на індустріальну державу, став світовим лідером у багатьох галузях промисловості, забезпечив розвиток нових територій і окремих республік.

Однак з часом темпи соціально-економічного поступу системи державного соціалізму почали уповільнюватись, чітко окреслилось відставання від економічно розвинених країн світу у рівні та якості життя населення, все більше посилювались диспропорції суспільного відтворення, хронічного характеру набувала неспроможність економіки ефективно і в повному обсязі використовувати досягнення науково-технічного процесу. Це свідчило про кризу адміністративно-командної системи внаслідок загострення притаманних їй соціально-економічних суперечностей.

Серед них слід виділити найбільш суттєві. По-перше, між формально загальнонародною власністю на засоби виробництва і фактичним розпорядженням ними державно-партійним апаратом; по-друге, між загальною централізацією та одержавленням економіки й ініціативою і самостійністю виробників; по-третє, між централізованим розподілом ресурсів та благ і необхідністю своєчасного і повного задоволення постійно зростаючих потреб платоспроможних виробників і споживачів, що проявлялося у вигляді сформованої економіки тотального дефіциту; по-четверте, волюнтаристським підходом до розв'язання нагальних соціально-економічних проблем розвитку суспільства і необхідністю управління економікою на основі не лише прямого, а й зворотнього зв'язку; по-п'яте, між проголошеним розподілом матеріальних благ відповідно до кількості та якості праці і переважно їх зрівняльним розподілом.

Наявність цих суперечностей в економіці державного соціалізму об'єктивно потребує переходу до такої системи господарювання, яка демонструє здатність адаптуватись до науково-технічних та організаційних змін у сфері матеріального і нематеріального виробництва, націлює товаровиробників на раціональне використання обмежених ресурсів, забезпечує задоволення особистих і суспільних потреб, відкрита для взаємодії з іншими країнами.

Період, протягом якого в економічній системі країни або групи країн відбуваються суттєві зміни, спрямовані на утвердження нових відносин, називається перехідним. Як правило, економіка такого етапу називається перехідною.

Через те, що основними елементами економічної системи є продуктивні сили, соціально-економічні, організаційно-економічні відносини та господарський механізм, то в перехідний період відбувається докорінна трансформація кожного з цих елементів. Тому по своїй суті перехідна економічна система - це такий ЇЇ стан, коли в кожний конкретний етап свого розвитку суспільство переходить від однієї цілісної системи економічних відносин до іншої. Головна мета цього переходу полягає в утвердженні нових, більш прогресивних виробничих відносин в суспільстві.

В історичному русі економічних систем виділяється три стадії: формування; відтворення і розвиток на власній основі; розпад. Перехідним є процес, у якому одна система перебуває в стадії формування, а інша - на стадії розпаду. Він може тривати десятки, сотні років або тисячоліття. Розвиток нашої цивілізації характеризувався тим, що, наприклад, первісне людське стадо було перехідною формою від тваринного світу до людського суспільства. Така форма порівняно з пізнішими, більш зрілими економічними системами, існувала досить тривалий час. В історичному процесі руху економічних систем був перехідний період від рабовласництва до феодалізму, від останнього до капіталізму. Певний відрізок часу тривав і перехідний період від капіталізму до соціалізму в межах колишнього СРСР. Тривалість кожного з цих періодів була різною і зменшувалась при наближенні до наших часів.

Розпад економічної системи державного соціалізму породив проблему її перетворення на іншу, більш продуктивну систему. Багатолітній досвід країн світу свідчить про те, що такою системою може бути соціально орієнтована ринкова економіка, котра забезпечує високу ефективність господарювання та динамічний соціально-економічний розвиток суспільства, її модель сформувалася на основі перегляду уявлень про те, що ринкова економіка уявляється з кризами та негативними соціальними явищами і процесами, а планова економіка - з соціальним розвитком. Цьому була протиставлена модель поєднання принципу свободи ринку із соціальною компенсацією.

Основоположними структурними елементами соціальної ринкової економіки виступають:–

забезпечений правовою державою рамковий порядок, який регулює приватну автономію учасників ринку;–

прозорий та справедливий конкурентний порядок;–

валютний порядок, що забезпечується незалежним центральним банком;–

гідний людини суспільний порядок, що ґрунтується на економічній свободі.1

З урахуванням особливостей попереднього етапу розвитку постсоціалістичних країн, позитивних рис та переваг охарактеризованої моделі, кінцеву мету ринкової трансформації економічних систем постсоціалістичних країн, складає формування основ соціальної ринкової економіки. Така трансформація передбачає модернізацію політичного та адміністративно-територіального устрою, зміни у внутрішній та зовнішній політиці, ідеологічних засадах розвитку постсоціалістичних суспільств.

У науковій та начальній літературі виокремлюють постсоціалістичну трансформацію, яка здійснюється в країнах СНД, Східної та Центральної Європи і Балтії, та посттоталітарну трансформацію у вигляді кардинальних реформ в КНР та В'єтнамі. Останнє передбачає розширення сфери ринкових відносин при збереженні влади комуністичних партій.

Отже, перехідна економіка характеризує проміжний етап у розвитку суспільства, на якому відбувається докорінна трансформація економічної системи. Зміст перехідної економіки складає формування нових елементів обраної суспільством моделі економічної системи. Воно дасть змогу в процесі здійснюваних змін новим елементам стати повнішими, а саму систему перетворити на цілісну.

Перехідна економіка відрізняється від усталеної, ринкової, адміністративно-командної або змішаної цілим рядом специфічних ознак. Серед них слід виокремити наявність в ній перехідних економічних форм, котрі віддзеркалюють саме перехідний стан економічної системи, котрий передбачає поєднання нового і старого. Ці форми виражають взаємозв'язок між новим і старим, суперечливість розвитку перехідної економіки.

Наступною ознакою перехідної економіки є її нестійкість. Вона породжена тим, що на відміну від стабільної економічної системи, у якій зміни охоплюють ті її складові, що стосуються переважно механізму її функціонування, в перехідних системах зміни стосуються їх розвитку. Внутрішньо нестійкий характер перехідної економіки зумовлений постійним пошуком і апробацією нових форм організації господарського життя, котрі відповідали б умовам постсоціалістичного суспільства.

Для перехідної економіки притаманні альтернативність і багато-варіативність розвитку. В основі першої ознаки лежить співвідношення соціально-політичних сил, які виражають різноманітність прагнень, цілей щодо майбутнього устрою і впливають на вибір і реалізацію тих або інших форм, методів, прийомів здійснюваних перетворень. Боротьба між ними не гарантує наперед визначеного результату, і тому виникає багато-варіативність розвитку, коли прагнення щодо трансформації попередньої економічної системи будуть реалізовані у великому наближенні до поставленої мети. В такому разі прагнення щодо трансформації попередньої системи вважаються успішними. Якщо вона повертається у модифікованому вигляді до попереднього стану або зникає, то такі перетворення були безуспішними.

Тісно пов'язана з останнім невизначеність здійснюваних перетворень у перехідній економіці. Вона породжується тим, що учасники ринкових перетворень поряд з поставленою метою розробляють механізми та певний набір засобів досягнення поставленої мети. Але при цьому існує неспівпадіння теоретично визначеної і практично реалізованої мети, яке породжене непередбачуваними обставинами та здатністю системи до самоорганізації, що саме по собі викликає невизначеність результатів здійснюваних перетворень.

Специфічною ознакою перехідної економіки є її історичність. Це означає, що ЇЇ існування обмежене в часі. В її розвитку настане момент, коли вона перейде в якісно новий стан. Це зумовлено природно-економічними, регіональними, політичними, соціальними та ідеологічними особливостями країн з перехідною економікою.

Отже, перехідній економіці притаманний цілий ряд ознак, що виокремлює її з-поміж інших економічних систем, надає специфічного характеру процесам і явищам, що в ній відбуваються.

Успішність або негативні результати ринкових перетворень значною мірою залежать від того, наскільки вони є цілеспрямованими і керованими з боку суспільства. Це потребує вибору суспільством прийнятної концепції та визначення основних завдань ринкових перетворень.

Концепції та основні завдання переходу постсоціалістичних суспільств до ринкової економіки

Економічною наукою та практикою здійснення ринкових перетворень сформовано дві основні концепції ринкових перетворень у постсоціалістичних суспільствах.

Зміст однієї з них передбачає поступовий еволюційний перехід до ринкової економіки шляхом зміни потоку ресурсів. Суб'єкти підприємництва поступово пристосовуються до нових умов та починають активно впливати на обсяги виробництва, споживання, напрями та розміри вкладень капіталу. Держава не усувається, а навпаки відіграє активну роль у здійснюваних перетвореннях. (ї роль полягає в тому, щоб поступово замінювати складові адміністративно-командної економіки на ринкові елементи. З цього приводу усталеною є думка про те, що держава має пом'якшити такі соціально-економічні наслідки ринкових перетворень, як зменшення обсягів виробництва, падіння рівня і якості життя населення, що дасть змогу спрямувати процес перетворень у регульоване русло, дасть змогу обрати найбільш раціональні шляхи їх здійснення.

Позитивні результати такого підходу до трансформації економіки у ринкову демонструє Китайська Народна Республіка. З 80-х років XX ст. для економіки цієї держави характерна висока динаміка зростання валового внутрішнього продукту - 11-12% на рік. Китай посідає провідне місце у світі з виробництва тканин, велосипедів, побутової техніки, сталі, кольорових металів, хімічних волокон, електроенергії, м'яса та жирів.

V цій країні адміністративно-командна система господарювання не руйнується, а реформується відповідно до завдань кожного етапу трансформації. Ринкові перетворення здійснюються насамперед там, де для цього є найбільш сприятливі умови, і контролюються ті сфери господарської діяльності, де це необхідно. Так, радикальні економічні реформи здійснювались у пріоритетних галузях економіки Китаю. Це були галузі, де можна було очікувати найшвидшого ефекту: транспорт, сільське господарство, переробні галузі, підприємництво. Водночас створювались передумови для посилення самостійності підприємств та їх відповідальності за результати діяльності, реалізувалась політика "стимулюючого оподаткування", тобто самодостатнього привласнення підприємствами свого прибутку. Широко запроваджувалися такі системи господарювання як підрядна, орендна, акціонерна, що зумовило вдосконалення механізму стимулювання праці та виробництва, зниження витрат, зростання прибутків, розширення самофінансування державних та приватних підприємств.

Відповідно до цієї концепціє/ легалізується та розвивається приватний сектор, що дає змогу досягти динамічної рівноваги на споживчому ринку;

лібералізуються ціни на ресурси, але зберігається державний контроль за ними; ринкові механізми впроваджуються насамперед у виробництво та збут товарів, а потім і вкладення капіталу; формується двосекторна модель економіки з переважанням приватного сектора в галузях, що споживають ресурси, та державного і того, що контролюється нею, секторів.

Концепція „шокової терапії*" за своїм змістом передбачає здійснення радикальних змін в економічній системі, що забезпечить швидкий перехід до досконалого ринкового середовища, котре розвивається на засадах ринкової рівноваги. Нею передбачається одномоментна лібералізація цін; проведення протягом 1-2 років радикальних антиінфляційних заходів, спрямованих на досягнення стабільності в економіці; максимально можливе усунення держави від регулювання економічного розвитку; перехід підприємств на повну фінансову самостійність; відмова від більшості субсидій.

В основу цієї концепції покладено сучасний варіант ліберальної ринкової теорії, побудованої на ідеях монетаризму. Провідне місце серед них займає постулат про те, що ринок є найефективнішою формою економічних відносин. Тому приведення в дію ринкових механізмів саморегуляції дасть змогу швидко пройти етапи ринкової трансформації економічної системи. Суб'єкти підприємницької діяльності у процесі ринкового обміну створюють відповідні норми та правила взаємодії без втручання держави. Однак таке твердження не можна абсолютизувати. Практика ринкових трансформацій за цим сценарієм дає далеко не однозначні результати.

Найбільш послідовно така концепція ринкових перетворень була реалізована в Польщі, де для її втілення в життя були сприятливі умови. Однак у більшості постсоціалістичних країн охарактеризовані концепції у чистому вигляді не використовувались. Вибір тієї або іншої концепції ринкових трансформацій значною мірою залежить від стартових умов соціально-економічного, політичного плану. Але незалежно від обраної моделі трансформації адміністративно-командної системи її кінцевий результат визначальною мірою залежить від рівня державного управління, політичної волі реформаторів. Це особливо актуально для України, де існують особливо яскраві прояви незадовільного ходу ринкових реформ в економіці.

До основних завдань перехідного періоду належать:–

реформування відносин власності шляхом створення умов для утвердження тих з них, котрі притаманні ринковій економіці;–

роздержавлення, що передбачає обмеження втручання держави в економіку, відмову від прямого державного управління нею;–

приватизація за допомогою переходу у приватну власність основної частки державної власності;–

демонополізація економіки через створення конкурентного середовища, його подальший захист, подолання всіх форм монополії;–

лібералізація цін, яка здійснюється за допомогою ліквідації державного контролю за цінами на левову частку товарів та послуг, утвердження свободи торгівлі та підпорядкування підприємницької діяльності у цій сфері економічним законам ринку;–

макроекономічна стабілізація, котра передбачає мінімізацію дефіциту державного бюджету, відхід від надлишкового випуску в обіг грошей, припинення пільгового кредитування, тобто чинників інфляції;–

створення сучасної ринкової інфраструктури;–

формування дієздатної системи соціального захисту населення.

Основні закономірності еволюції перехідної економіки

Трансформація адміністративно-командної системи у ринкову передбачає значний спектр змін. Деякі з них мають невідворотний характер і тому в науковій та навчальній літературі розглядаються як закономірності.

Перша з них - втрата державою функцій монопольного розпорядження ресурсами. Вона полягає в тому, що держава відходить від одноосібного розпоряджання ресурсами, втрачає монопольну владу на прийняття рішень у сфері управління економікою. Внаслідок прийняття ініційованих нею законодавчих актів держава діє відповідно до них і перетворюється на такого ж суб'єкта ринку, як і інші учасники (приватні та колективні підприємства, фізичні особи, їх об'єднання тощо).

По-друге, у процесі зміни економічної ролі держави формується значний арсенал засобів її впливу на всі сторони господарської діяльності в суспільстві. Вона має можливість в нових умовах використовувати як більш гнучкі, так і дієвіші засоби регулювання, функціонування та розвитку економіки. Йдеться про податкові, кредитні, валютні та інші регулятори, які використовуються для регуляторного впливу на діяльність всіх


Сторінки: 1 2