Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУДК 351

УДК 351.862:354.61; 351.86(477)

Ю.Г. ДАНИК

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Сформульовано та систематизовано проблеми, що виникли, та загострилися у сфері міжнародної безпеки. Визначено етапи її формування та показано роль і місце теорії міжнародної безпеки в її практичному забезпеченні.

In the articles are formulated and systematized problems that arose up and sharpened in the field of international safety. The stages of its forming are certain and a role and place of theory of international safety is shown in its practical providing.

Радикальні зміни міжнародної обстановки, які відбуваються, значно впливають на погляди щодо загроз безпеці світового співтовариства і шляхів їх своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації. Сукупність взаємозалежних проблем міжнародного й планетарного характеру, що торкають життєво важливих інтересів людства і таких, що потребують для свого вирішення спільних зусиль держав, міждержавних інституцій і народів, постійно видозмінюється в кількісному та якісному вираженні. Причиною цього є суперечливий процес суспільного розвитку, що поряд із позитивними результатами супроводжується й негативними наслідками. Тому є актуальними виявлення, формулювання та систематизація проблем, що на цей час виникли, загострилися та мають перспективу розвитку у сфері міжнародної безпеки. Їх розгляд доцільно проводити через призму аналізу етапів її формування та із визначенням особливостей подальшого розвитку теорії міжнародної безпеки з точки зору її практичного забезпечення в умовах швидкоплинних змін у міжнародному та загальносвітовому середовищах. Важливість дослідження зазначених питань підкреслюється Законом України "Про основи національної безпеки України" [1] та Стратегією національної безпеки [6], де визначається, що в умовах мінливого і суперечливого зовнішнього середовища, що характеризується посиленням дії чинників, які ставлять під загрозу стратегічну стабільність у світі одним із основних принципів забезпечення національної єдності та захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз є використання в інтересах України механізмів міжнародної колективної безпеки.

Для визначення шляхів розвитку та підвищення ефективності використання можливостей міжнародної колективної безпеки в інтересах забезпечення національної безпеки було необхідно провести уточнення, формулювання та систематизацію проблем, що на цей час виникли, загострилися й мають перспективу розвитку у сфері міжнародної безпеки. Основними з них, обумовленими загостренням протиріч у розвитку самого суспільства й руйнівного впливу людської діяльності на природу, такі проблеми:

§ балансу війни і миру (особливо в умовах наявності, створення й поширення все нових видів ядерної зброї, інших видів зброї масового ураження, а також технологій їхнього виробництва. Війна будь-якого масштабу із застосуванням ядерної зброї катастрофічна для всіх людей на Землі, тваринного й рослинного світу, клімату й атмосфери);

§ гонки озброєнь (людство витрачає величезні матеріальні, інтелектуальні й духовні, природні й людські ресурси на воєнні цілі, що загострює всі інші соціальні й екологічні проблеми та є однією із основних причин формування нестабільності як в окремих регіонах, так і стратегічної);

§ активізації воєнної діяльності значної кількості держав, появи на світовій арені нових гравців, схильних до вирішення проблем шляхом збройного насильства (підсилюють воєнну небезпеку, породжують взаємну недовіру, протидіють об'єднанню зусиль держав і народів для спільного вирішення глобальних проблем);

§ наявності об'єктів, які в разі їх руйнування можуть стати причиною регіональних або загальносвітових катастроф (воєнні дії в зонах їх знаходження навіть із використанням лише звичайних озброєнь із високою ймовірністю стануть причиною таких наслідків);

§ кризового стану системи міжнародного права і міжнародних організацій (недотримання (порушення) багатьма країнами вимог міжнародного права, вимог, постанов і резолюцій міжнародних інститутів (перш за все ООН), створених для забезпечення міжнародної безпеки, що призводить до неприпустимого зниження ефективності їх діяльності);

§ використання деякими країнами цих інститутів і дії від їх імені та під їх прикриттям для реалізації власних інтересів;

§ економічних й інформаційних дій багатьох держав або організацій, що негативно впливають на стратегічну стабільність у світі;

§ конфлікту цивілізацій (деструктивного впливу деяких цивілізаційних відмінностей на міжнародну поведінку держав або груп держав. Сучасні структури безпеки досить часто виникають та розвиваються саме в межах сучасних цивілізацій чи регіонів їх існування. Причому сьогодні немає таких, які б розвивалися безконфліктно з іншими цивілізаціями (слід зазначити, що через Україну проходять межі трьох провідних світових цивілізацій);

§ демографії (істотний перекіс у демографічній ситуації в різних країнах і регіонах, збільшення чисельності населення планети, за рахунок окремих націй і народів до критичних з погляду ресурсних можливостей меж);

§ формування та більш виразного прояву геополітичних й економічних протиріч між промислово розвиненими країнами;

§ зростаючого розриву в рівнях економічного розвитку різних регіонів світу, посилення вбогості у багатьох державах "третього світу", що є підґрунтям соціальних катаклізмів масового характеру (голод, бідність, убогість, хвороби, епідемії та ін.);

§ активізація тероризму (поширення та розвиток тероризму, надбання ним міжнародного характеру, багатовекторності і різноманітності дій за мотивацією, цілями та характером впливу, використання з терористичною метою ядерних та інших небезпечних об'єктів);

§ загострення національних, релігійних та етнічних протиріч у різних регіонах світу (які можуть стати живильним підґрунтям для зростання національного й релігійного екстремізму, створення рухів екстремістської, сепаратистської та терористичної спрямованості, наявність яких може призвести до порушення стабільності не тільки в окремих регіонах, але й світовому масштабі);

§ наркоманії та наркобізнесу;

§ загального погіршення криміногенної ситуації у світі, зростання криміналізації суспільства, як в окремих країн, так світового співтовариства в цілому;

§ наявності умов, які збільшують ймовірність виникнення пандемій (обумовлено наявністю в багатьох країнах осередків епідемій, епізоотій та епіфітотій, а також мутацією відомих та штучним створенням збудників нових високопатогенних захворювань при зростанні мобільності і постійних переміщеннях суттєвої кількості населення планети при неприпустимому зниженні якості санітарного контролю);

§ суттєвого (до небезпечних меж) збільшення міграцій населення багатьох країн;

§ подальшої активізації боротьби за доступ до природних ресурсів та контролю за ними;

§ нераціонального використання як поновлюваних, так і особливо не поновлюваних ресурсів (водних, сировинних, енергетичних тощо);

§ гострої екологічної кризи, що загрожує існуванню людства;

§ збереження ноосфери (збереження навколишнього природного середовища як об'єктивно необхідного середовища для існування людства);

§ впливу потоку інформації, що збільшується, технічних й електронних систем і механізмів на людину та ін.

§ адаптації людини до зміни природного й соціального середовища;

§ економічної й високотехнологічної відсталості ряду країн і регіонів.

Взагалі проблема високотехнологічної відсталості і суттєвої нерівності в цій сфері як окремих країн, так і цілих регіонів світу, ще не є цілком усвідомленою людством. З одного боку, революційні досягнення людства у високих технологіях приносять йому користь та сприяють розвитку. З іншого - вони дуже часто сприяють породженню нових загроз глобального характеру.

В один з найбільш значущих факторів, що сприяють динамічній трансформації сучасного суспільства, перетворилися насамперед інформаційні технології. При цьому розходження в досягненнях і сприйнятті плодів інформаційної революції в різних регіонах світу в найближчі десятиліття можуть спричинити поділ світового співтовариства на: лідерів, тих що відстають, тих, які програли, тих, які зневірилися, й істотному загостренню загальнолюдських і міждержавних відносин.

Значною мірою цьому будуть сприяти і нижчезазначені фактори.

Поява інноваційних товарів і послуг, приведе до змін у русі капіталів, руйнуванні існуючих ринків і формуванні нових, недоступних для більшості гравців. Цей процес ймовірніше за все буде супроводжуватися економічними кризами, крахом компаній, породжених попередньою епохою, суттєвим поглибленням проблем зайнятості і зубожіння населення багатьох країн світу.

Розходження в підходах до визначення прав на інтелектуальну власність на нові високотехнологічні продукти й послуги в різних державах також буде сприяти формуванню загроз, пов'язаних з можливими істотними економічними втратами і погіршенню відносин між ними.

Переміщення капіталу до нових областей, що більше підходять для інформаційної роботи, ніж для промислового виробництва, у свою чергу може спричинити нову масштабну хвилю міграції населення Землі.

Слід також зазначити, що досягнення в інформаційній сфері у свою чергу сприяють більш ефективному об'єднанню й організації тих, хто програв у результаті їхньої появи. Існування зневірених і гарно організованих, тих, які програли або відстають, що мають доступ до досягнень високих технологій, буде вести до появи нових загроз загальнолюдським інтересам, наприклад:

· інтенсифікації тероризму (у т.ч. й на державному рівні: держави, які програли в інформаційній революції, можуть стати пристанищем для терористів або самі використовувати терористичні методи для досягнення своїх цілей);

· прагнення не відстати внесе напругу в економіки, суспільства й держави, навіть високорозвинені, створюючи нові держави, що відставатимуть, і тих, що програли, тощо.

Відкриття, які надали можливість контролю матеріальних структур на мікро-, нано- і молекулярному рівні, також несуть певні, цілком реальні загрози. Відповідно до висновків експертів, ці розробки, ймовірно, приведуть до значних, навіть принципових змін практично в усіх галузях промисловості - від машинобудування до легкої промисловості. Створення новітніх матеріалів, вакцин і комп'ютерів серйозно (але не завжди безпечно для людства) трансформує весь світ.

Потенційним джерелом нових загроз є також прогрес у генетиці, біотехнологіях й їхньому спільному застосуванні з інформаційними технологіями і нанотехнологіями. Наслідки біореволюції можуть бути особливо кардинальними, глибокими й неоднозначними.

Технологічні революції вже призвели до нерівності окремих націй і регіонів планети, а прискорення їхніх темпів може привести до її поглиблення і, як наслідок, - до можливості значного зростання напруги в усьому світі.

Усі розглянуті протиріччя і проблеми, що виникають у системі "людина - суспільство - природа", мають різний характер, масштаб, просторові рамки. Багато які з них завжди супроводжували людство, але не мали глобального характеру. Суспільство знаходило ті чи інші шляхи їхнього вирішення. Але нерозв'язаність або неефективне вирішення цих та інших глобальних проблем несе в собі реальну загрозу великих соціальних й екологічних катаклізмів і катастроф критичних для всього людства. Тому людство для свого самозбереження змушено і повинно шукати спільні шляхи їхнього вирішення.

Основними з них є: вироблення надійних міжнародних механізмів запобігання світовій війні, а також іншим воєнним конфліктам; скорочення збройних сил і воєнної діяльності, зміцнення мір довіри між державами і народами; перебудова міжнародних відносин (створення нового світового порядку, заснованого на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, що виключають збройне насильство, агресію й інші форми нецивілізованих відносин між державами й народами) та створення механізмів, які забезпечать безумовне дотримання вимог міжнародного права; створення міжнародних організацій й установ, субсидованих всіма державами світу, які могли б


Сторінки: 1 2 3