Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУДК 35:083:174(73)

УДК 35:083:174(73)

В. М. ШАМРАЄВА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ СЛУЖБОВОЇ ЕТИКИ У СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ США

Проаналізовано досвід Сполучених Штатів Америки з проблем забезпечення норм службової етики у структурах державної влади. Визначено основні положення "морального кодексу" державних службовців щодо виконання посадових обов'язків, політичної діяльності тощо. Окреслено позитивні сторони такої практики та можливості її використання при подальшому вдосконаленні функціонування вітчизняної державної служби.

In the article it is analyzed the experience of the United States of America on the problem of the guarantee of standards of official ethics in the structures of power of the state. It is determined the basic condition "moral code" civil agent for the fulfillment official obligations, political activity, etc The positive sides of this practice and possibility in the process of an improvement in the functioning of domestic civil service are determined.

Сьогодні перед Україною стоїть важливе завдання подальшого вдосконалення роботи державних службовців на всіх рівнях. Головною проблемою на цьому шляху постала боротьба з корупцією та неетичною поведінкою державних службовців при виконанні службових обов'язків. У такій ситуації було б доречно при використанні своїх національних інструментів частіше звертатися і до закордонного досвіду, накопиченого демократичними державами за кілька століть. Так, наприклад, Сполучені Штати Америки мають високо розвинуту систему законів та правил, що покликані запобігати порушенню етичних норм, виявляти та корегувати таку проблемну поведінку державних установ і посадових осіб, що суперечить суспільним інтересам.

Проблемами, що пов'язані з розбудовою та функціонуванням державної служби у Сполучених Штатах займається достатньо широке коло як закордонних, так і вітчизняних науковців. Серед таких фахівців доцільно особливо підкреслити роботи В. Аверьянова, Н. Тарасової [2; 4]. Статті з визначеної проблематики досить часто публікуються і в російському періодичному виданні "Вестник государственной службы" [1; 3].

В американській політичній науці прийнято виокремлювати кілька блоків проблем, що пов'язані із забезпеченням етичної поведінки державних службовців: сумлінність органів державного управління; політична діяльність державних службовців; захист держслужбовців, які повідомили про порушення; конфлікти інтересів та службова етика; кримінальні конфлікти інтересів; розкриття інформації фінансового характеру; кодекси поведінки.

Метою даної публікації є аналіз механізму забезпечення норм службової етики в державних установах США, з відокремленням положень, які можуть бути використані при подальшому реформуванні вітчизняної державної служби.

Основними рисами моделі державної служби, яка існує сьогодні в Сполучених Штатах, є:

· висока роль політичних призначень у системі державної служби, особливо на тих посадах, де мають прийматися ключові стратегічні рішення;

· наявність "системи заслуг", залежність оплати праці та просування службовими сходинками від результатів роботи державного службовця;

· спрощені процедури звільнення державних службовців, заохочення високої мобільності державних службовців;

· висока децентралізація системи державної служби, що пов'язано з наявністю і федеральної державної служби, і державної служби суб'єктів федерації (закони суб'єктів федерації про державну службу співпадають у загальних рисах один з одним та із законом федерального рівня);

· незначна уніфікація державної служби: існують публічні службовці, під якими розуміють всіх тих, хто працює за наймом в установах США; урядові службовці призначаються за політичною ознакою; цивільні службовці - професійні бюрократи (ця категорія становить приблизно 60 % від загальної чисельності державних службовців;

· важливе місце відведено проблемам етики державних службовців.

У 1993 - 1999 рр. у США було проведено найглибшу за останній час реформу державної служби. Її розробкою та впровадженням займалися не кадрові службовці, а посадовці, призначені за політичною ознакою. У 1992 р. було проведено "загальнонаціональну перевірку результатів діяльності", на основі якої в 1993 р. було прийнято закон про показники та результати діяльності органів державної влади. Результатами реформ стало вдосконалення критеріїв, за якими проводиться оцінка ефективності діяльності державних службовців та скорочення чисельності федеральних державних службовців на 17 %.

Принципи, які забезпечують сьогодні етичні аспекти діяльності федеральних та місцевих органів влади, в США були закладені ще за часів становлення американської держави у роки війни за незалежність. Утіленням основних принципів побудови влади у Сполучених Штатах стала Конституція, яка закріпила принцип розподілу влад, систему стримувань і противаг та головний принцип демократичної держави, згідно з яким державні службовці зобов'язані служити народу, що наділяє їх певним обсягом повноважень.

Основним принципом у функціонуванні американських органів державної влади всіх рівнів є їх сумлінність і робота в межах визначеної законом компетенції. Послідовність і прозорість процесу діяльності органів влади є ключовим компонентом системи, яка покликана забезпечити сумлінність органів державного управління.

Прозорість діяльності забезпечують кілька федеральних законів та низка інших нормативно-правових актів. Основними серед них є закон про адміністративну процедуру та закон про гласність у системі управління США. Відповідно до них державні установи повинні дотримуватися процедур адміністративної діяльності та здійснювати цю діяльність прозоро для суспільства. У свою чергу закон про свободу інформації забезпечує широкий доступ суспільства до документів та інформаційних ресурсів державних установ.

Якщо організації громадянського суспільства або окремі громадяни помічають порушення вказаного принципу, вони можуть звернутися з позовом до федерального суду. Крім цього всі (в тому числі за участю державних службовців усіх рангів) судові процеси з цивільних та кримінальних справ повинні проводитися відповідно до стандартів і закріпленими законом правилами максимально можливої прозорості.

Головною проблемою у функціонуванні сучасної Української державної служби є раціональне використання коштів, які виділяються державою. У Сполучених Штатах за допомогою низки законів створено публічну систему укладення державних контрактів, що базується на принципі змагання. Уряд має у своєму розпорядженні систему стандартів і процедур, які покликані регулювати використання фінансових ресурсів, що надаються Конгресом. У свою чергу в Конгресі створено Управління загальної бухгалтерської звітності, яке має повноваження перевіряти та давати оцінку програмам різних відомств з метою раціоналізації використання фінансових ресурсів у державних установах. До цього ж Управління органи федеральної влади подають фінансові звіти.

У процесі вдосконалення контролю за діяльністю державних службовців було створено цілу низку так званих кодексів поведінки. Такими правилами охоплені майже всі сфери діяльності державних службовців усіх трьох гілок влади. Передусім кодекси обмежують поведінку службовців, яка може бути розглянута як отримання або вимагання подарунків від джерел, що знаходяться поза межами структури органів державної влади (комерційних структур) або колег; роботу за наймом чи іншу діяльність у недержавних структурах; конфлікти фінансових інтересів; необ'єктивність при виконанні службових обов'язків; пошук іншої роботи під час виконання службових обов'язків, зловживання службовим становищем (використання службового становища з метою особистого збагачення, незаконне використання службової інформації, державної власності, робочого часу).

Кодекс поведінки службовців виконавчої гілки влади має деякі особливості та встановлює норми поведінки для всіх кадрових співробітників і службовців, які займають свої посади за політичними призначенням. Перш за все Кодекс має диференційований характер, його норми передбачають більш жорсткі санкції щодо посадових осіб вищого рангу. Покарання за порушення кодексу поведінки у виконавчій гілці влади можуть визначитися залежно від порушення та посади окремого службовця від догани до звільнення, коли ж мова йде про кадрового співробітника публічної служби, такі санкції повинні здійснюватися в рамках стандартної процедури адміністративних стягнень, яка застосовується в публічній службі.

У Сполучених Штатах, як і в більшості демократичних держав світу законодавчим шляхом заборонено всім посадовим та службовим особам трьох гілок влади отримувати хабарі чи винагороди, представляти інтереси приватних осіб у державних органах та брати участь у судових позовах, які подані проти органів державного управління. Посадовим особам виконавчої гілки влади заборонено брати участь у розв'язанні будь-якого державного питання, в якому вони самі, члени їх родин, деякі організація, з якими вони пов'язані кадровими або деякими іншими відносинами, мають фінансові інтереси. Даним державним службовцям також заборонено отримувати фінансові виплати чи премії до посадового окладу з приватних джерел в якості винагороди за виконання службових обов'язків в органах державного управління.

Колишні посадовці або службовці виконавчої та законодавчої гілок влади не мають права протягом певного часу після звільнення з державної служби представляти в державних установах інтереси третіх осіб за певним переліком справ. Карні закони встановлюють максимальне покарання у вигляді штрафу в 250 тис. доларів та/або п'ятирічного терміну ув'язнення, однак більшість порушень розглядаються в рамках законів про цивільну відповідальність.

З початку формування законодавчої бази регулювання етичних норм поведінки державних службовців питання конфлікту інтересів та "етика" посадових осіб опинилися в центрі уваги. На першому етапі становлення дані проблеми були предметом регулювання кримінальних законів. Підкуп та отримання хабарів державними службовцями та посадовими особами стали предметом однієї з перших заборон. У процесі становлення державності та розвитку механізмів державного регулювання, виникнення певних проблем було законодавчо закріплено і заборони на інші дії. Перші кандали, що були пов'язані з особистим збагаченням державних службовців за рахунок державних коштів, призвели до появи цілої низки кримінальних законів, які були покликані перешкодити нецільовому використанню бюджетних коштів, використанню службового становища в особистих інтересах та впливу окремих посадових осіб на прийняття державних рішень. Основні заборони, запроваджені цими законами, зберегли свою дію і на сьогодні.

У 60-х рр. ХХ ст. за часів адміністрації Дж. Кеннеді, значно підвищився авторитет державної служби завдяки проведенню реформи. На першому етапі федеральні кримінальні статути були зведені в одну збірку законів Сполучених Штатів. На другому етапі адміністрація Кеннеді перейшла до створення адміністративного (некримінального) кодексу поведінки для посадових осіб виконавчої гілки влади, в якому б зверталася увага не тільки на реальні конфлікти інтересів, але і на діяльність, яка викликає підозри щодо існування таких конфліктів. У процесі проведення реформи було визначено новий підхід, який базувався на переконанні в тому, що довіра суспільства до влади знижується кожний раз, коли в нього формується думка про те, що у функціонуванні влади присутній конфлікт інтересів. Новим адміністративним кодексом охоплювалося значно більше коло дій, ніж ті дії, на які встановлювалися заборони в рамках кримінального кодексу.

У розвиток започаткованих реформ у 1965 р. Президент Ліндон Джонсон видав Адміністративний наказ 11222, який містив шість основних принципів поведінки на державній службі. У документі визначалося, що службовці повинні уникати будь-яких дій, які можуть створити уяву: 1) використання службового становища у власних корисних цілях; 2)


Сторінки: 1 2