Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУДК 35

УДК 35.084

Лопушинський І. П.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

В УКРАЇНІ

Конфлікти як різновид соціальних процесів і взаємодії виникають і проявляються в різних сферах людської діяльності, у тому числі в галузі державного управління, оскільки в процесі проходження державної служби службовець стикається з різноманітними конфліктними ситуаціями. На відміну від конфліктів економічного і політичного змісту, конфлікти в системі державної служби мають регулюватися не лише цивільним законодавством, але й соціальними нормами, правилами, традиціями, що визначаються державною службою як особливого роду соціальним інститутом. Разом з тим чинне українське законодавство, на відміну від законодавства країн Європейського Союзу, на сьогодні ще не виробило відповідної нормативно-правової бази для запобігання конфлікту інтересів під час проходження державної служби, над чим найближчим часом слід буде активно попрацювати всій системі влади України.

Ключові слова: державна служба, конфлікт інтересів, чинна нормативно- правова база, перспективне законодавче врегулювання конфлікту інтересів.

Конфликты как разновидность социальных процессов и взаимодействий возникают и проявляются в разных сферах человеческой деятельности, в том числе в области государственного управления, поскольку в процессе прохождения государственной службы служащий сталкивается с разнообразными конфликтными ситуациями. В отличие от конфликтов экономического и политического содержания, конфликты в системе государственной службы должны регулироваться не только гражданским законодательством, но и социальными нормами, правилами, традициями, которые определяются государственной службой как особого рода социальным институтом. Вместе с тем действующее украинское законодательство, в отличие от законодательства стран Европейского Союза, на сегодня еще не выработало соответствующей нормативно-правовой базы для предотвращения конфликта интересов во время прохождения государственной службы, над чем в ближайшее время следует будет активно поработать всей системе власти Украины.

Ключевые слова: государственная служба, конфликт интересов, действующая нормативно-правовая база, перспективное законодательное урегулирование конфликта интересов.

Conflicts as variety of social processes and cooperation arise up and show up in the different spheres of human activity, including in industry of state administration, as in the process of passing of government service an office worker runs into various conflict situations. Unlike the conflicts of economic and political maintenance conflicts in the system of government service must be regulated not only a civil legislation but also social norms, rules, traditions which are determined government service as the special family by a social institute. At the same time the current Ukrainian legislation, unlike the legislation of countries of European Union, for today did not yet make the proper normatively legal base for prevention of conflict of interests during passing of government service, above what in the near time it follows it will be actively to do some the work all of the system of power of Ukraine.

Key words: government service, conflict of interests, operating normatively legal base, perspective legislative settlement of conflict of interests.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Конфлікти в системі державної служби, хоч вони і мають загальну соціальну природу з конфліктами в інших різновидах діяльності, містять у собі специфічні особливості, пов'язані з характером соціально-трудових відносин у галузі державного управління. Конфлікти в органах державної влади мають не лише внутрішньоорганізаційні наслідки, але й впливають у широкому розуміння на стан соціального середовища суспільства в цілому. У процесі проходження державної служби службовець стикається з різного роду конфліктними ситуаціями. Одні з них зумовлені загальними протиріччями суспільного розвитку, інші - закономірностями функціонування організаційних структур, треті - особливостями змісту діяльності державних службовців [1, с. 124-125]. Пронизуючи особистість державного службовця, конфлікти стають обов' язковим компонентом життя як окремого індивіда, так і колективів установ і соціального інституту державної служби в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема конфлікту інтересів у системі державної служби України останнім часом обговорюється досить активно. Це зумовлено низкою причин, серед яких учені, зокрема, Т.Е. Василевська, І.П. Лопушинський, В.Я. Малиновський, Т.В. Мо- тренко, О.Ю. Оболенський, М.І. Рудакевич, В.П. Васильєв, Н.Г. Деханова, Ю.О. Холоденко та ін. виокремлюють питання потреби дальшого інституційного розвитку державної служби, закріплення принципів громадянського служіння державі й суспільству, етичних норм виконання посадових обов'язків тощо.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим у працях названих та інших учених належним чином не було відбито останніх спроб Президента, органів законодавчої та виконавчої влади України розв' я- зати на нормативно-правовому рівні проблему конфлікту інтересів під час проходження державної служби. Перша спроба була здійснена Верховною Радою України прийняттям Закону України від 11 червня 2009 року «Про запобігання та протидії корупції» [5], що має набути чинності з 1 січня 2011 року, та Президентом України В. Януковичем - виданням Указу від 26 лютого 2010 року «Про утворення Національного анти- корупційного комітету» [11]. Разом з тим у Верховній Раді України знаходиться на розгляді низка проектів законодавчих актів, ухвалення яких, на нашу думку, сприяло б максимальному врегулюванню конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

Формування цілей статті. Саме тому метою нашої статті й стало висвітлення законодавчої нормотворчості народних депутатів України, що здійснюється впродовж 2009-2010 років, спрямованої на розв' язання питання конфлікту інтересів при проходженні державної служби.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Як відомо, державна служба є специфічною сферою професійною службової діяльності щодо забезпечення функцій органів державної влади та управління. Це вже саме по собі вносить певну визначеність до структури пріоритетів і цінностей в системі державної служби - громадянин, який вступає на державну службу, насамперед визначає своє особисте ставлення до потреби служіння державі і суспільству, добросовісного виконання свого службового обов'язку. У зв'язку з цим особистий інтерес державного службовця має бути підпорядкований інтересам держави, що делеговані на рівень конкретної посади державної служби.

Правильне розуміння конфлікту інтересів неможливе без опертя на категорію інтересу. У соціологічному контексті інтерес - це активна скерованість людини на різноманітні об' єкти, засвоєння яких оцінюється нею як благо [1, с. 126]. Інтерес - реальна причина діяльності соціальних суб' єктів, спрямована на задоволення певних потреб та мотивів особистостей і соціальних груп. Специфіка інтересів визначається насамперед становищем і роллю цих суб'єктів у системі суспільних відносин, оскільки відомо, що суспільство - це соціальний організм, який складається із сукупності відносин, взаємодіючих суб' єктів, які мають свої інтереси, що можуть не збігатися один з одним.

Тривалий час у вітчизняній науці добре відомий пріоритет суспільних інтересів досить часто тлумачився однобічно як підпорядкування особистих інтересів груповим і суспільним, або особистих і групових - суспільним, особливо тоді, коли останнє повністю ототожнювалося з державними. Між тим не лише утиски «особистого» заради такої, що довільно трактується з державно- ідеологічних позицій «суспільної» користі, але й порушення рівності у відносинах між соціальними суб' єктами завдає відчутної шкоди справжнім інтересам і суспільства, і держави, і окремої особистості.

Попри те, що в теорії термін «конфлікт інтересів» має чітке визначення, на практиці його досить важко схарактеризувати, оскільки межі між державними і особистими інтересами не завжди чітко визначено. Більше того, відслідковування цих меж досить важке, у результаті чого нормативні акти різних держав, що стосуються характеру і складу конфлікту інтересів, суттєво різняться один від одного.

З конфліктом інтересів досить тісно пов'язані такі негативні явища, як зловживання службовим становищем, фаворитизм, непотизм (кумівство) і корупція, що розвивається на їх основі.

Ситуація «конфлікту інтересів» містить, крім іншого, і моральну складову, оскільки багато в чому вона залежить від рівня моральної культури державних службовців, від їхнього вміння ухвалювати належні моральні рішення. Моральні зусилля державного службовця повинні бути підкріплені чіткою правовою регламентацією його діяльності, комплексом заходів щодо попередження подібних ситуцій, їх виконання, недопущення або мінімізації шкідливих для особистості, суспільства і держави наслідків.

Конфлікт інтересів виявляється в нанесенні майнової шкоди третім особам, у тому числі в результаті порушення різних умов конкуренції або доступу до державних ресурсів і послуг.

У системі державної служби ситуація конфлікту інтересів може виникнути не лише на індивідуальному/персональному рівні (у фізичної особи), але й на рівні організації в цілому. У зв'язку з цим конфлікти інтересів поділяються на особистісні та корпоративні. Ці види конфлікту інтересів розрізняються як за передумовами виникнення, так і за їх проявами.

Серед передумов виникнення особистісного конфлікту інтересів вирізняють: невисокий моральний рівень конкретного державного службовця; наявність у службовій діяльності (посадових функціях) галузей, що передбачають ухвалення рішень на підставі суб'єктивних оцінок; недосконалість системи звітності, контролю та аудиту діяльності; відсутність норм і правил вирішення виниклого особистісного конфлікту інтересів [1, с. 139]. У той же час передумовами виникнення корпоративного конфлікту інтересів є: відмінність цілей відомства і держави в цілому через неправильне розуміння відомчих завдань або їх неточне/нечітке формулювання; превалювання короткотермінових планів організації над довготерміновими; недосконалість законодавства і системи контролю та аудиту діяльності [1, с. 140].

Як видно, одне з провідних місць у виникненні конфлікту інтересів на державній службі вітчизняні вчені відводять недосконалості (або й відсутності) відповідного законодавства і системи контролю за його виконанням через специфічні контролюючі органи.

Крім того, у Настановах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо врегулювання конфлікту інтересів на державній службі [4] зазначається, що за останні роки виключною темою для обговорення став конфлікт інтересів, і не лише в приватному, а все більше в державному секторі. Руйнація бар'єрів між державними і приватними секторами, спричинена приватизацією послуг, приватно-державними товариствами та обміном персоналом, призвела до виникнення «сірих зон» і можливості для корупції. Значно посилився конфлікт між власними приватними інтересами державних службовців та їхніми службовими обов'язками. Неадекватність ідентифікації та врегулювання «сірих зон» може відкрити для державних службовців можливості, за яких вони здатні скористатися своїми посадами задля власної користі. Сьогодні зростає визнання того, що брак уваги і невирішення студій конфлікту інтересів може призвести до корупції. Враховуючи обсяги взаємодії між приватним та державним сектором, а також фінансові інтереси, які, власне, знаходяться в центрі уваги, неврегу- льовані конфлікти інтересів можуть стати важливим тягарем для економіки країни. Вони, зокрема, можуть підірвати конкуренцію, зумовити викривлення розподілу державних ресурсів і зайве витрачання державних коштів та спричинити гучний скандал, що


Сторінки: 1 2 3 4