Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІнформаційне та аналітичне забезпечення діяльності сфери фінансів

Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності сфери фінансів

План

1. Значення інформації у сучасному світі

2. Класифікація і кодування інформації. Інформаційні технологи

3. Інформаційні системи: суть та значення

Значення інформації у сучасному світі

На сьогодні відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного. Сама економіка стає інформаційною. Це означає, що нові знання і технології стають її основою, адже саме завдяки їм можна перетворити "те, що валяється під ногами" у товар, часто набагато кращої якості, ніж той, що виготовлявся раніше. Прикладом може бути порівняння звичайних кабельних мереж для передачі інформаційних сигналів (наприклад, з мідного провідника) і оптико волоконних мереж. Останні мають на порядок більшу пропускну здатність та швидкість передачі, не піддаються впливу звичайних електромагнітних полів і виготовлені з використанням нових технологій на основі кварцу - плавленого і очищеного піску, який "валяється під ногами".

Подальший розвиток інформаційної економіки нерозривно пов'язаний з інтенсифікацією інформаційних процесів, збором, обробленням, швидкою передачею величезних обсягів інформації, перетворенням останньої у товар, часто дуже високої вартості.

Все зазначене стосується і сфери управління. Автоматизовані інформаційні системи і нові технології дають можливість у десятки і сотні раз збільшити швидкість і якість оброблення управлінської інформації при мінімальних затратах людських ресурсів. Серед вже втілених прикладів можна назвати заміну громіздкого паперового документообігу на багатофункціональний і оперативний електронний документообіг. Це дало можливість забезпечити високий рівень гнучкості виробництва та управління, менеджери отримали здатність миттєво реагувати на нові суспільні потреби. Широке використання у побуті персональних комп'ютерів та мережі Internet дозволило автоматизувати управління домашніми побутовими пристроями, в результаті цього вдалось забезпечити швидкий і дешевий зв'язок з найвіддаленішими точками планети (IP-телефонія), домашній перегляд фільмів, комп'ютерне вивчення іноземної мови, відвідання Інтернет магазинів, бібліотек, виставок тощо. Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології стали одним з найбільш прибуткових та швидкозростаючих секторів реальної економіки та фінансового сектора. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом, розвиток глобальної мережі Інтернет спричинив лавиноподібне зростання міжнародних спілкувань у різних сферах людського життя: бізнесі, освіті, культурі тощо і дав поштовх подальшому розвитку науки і виробництва.

Класифікація і кодування інформації. Інформаційні технологи

Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією з використанням комп'ютерних засобів, будь-яка інформація без зміни її змісту певним чином уніфікується, а форма її представлення стандартизується. Для цього створена система класифікації інформації про певні об'єкти і її кодування.

Класифікація - це умовне розбиття об'єктів на підмножини на підставі їх характерних ознак з метою їх упорядкування і систематизації. Вона повинна відповідати таким основним вимогам:

- повнота охоплення всіх об'єктів множини класифікації;

- груп об'єктів, що виділяються;

- можливість включення нових груп об'єктів;

- лаконічність, чіткість і зрозумілість класифікаційних ознак;

- незмінність прийнятої класифікаційної ознаки на всіх рівнях класифікації. Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об'єктів

міститься в документі, який називається класифікатором. Класифікатор — офіційний документ, в якому подано систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об'єктів класифікації. Він є конкретним вираженням класифікації і кодування. Сукупність класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частина інформаційного забезпечення конкретної автоматизованої інформаційної системи).

Сумісність кодів для різних рівнів управління забезпечується засобами Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК).

З метою впорядкування системи стандартизації і класифікації в Україні з 1993 року започатковано розроблення 18 національних класифікаторів серед яких ЄДРПОУ - єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; СПОДУ - система позначень органів державного управління; СПАТО - система позначень автономій, територій, областей; ЗКТЕП - загальнодержавні класифікатори техніко-економічних показників тощо. Інтеграція України в світову економіку потребує узгодження чинних класифікаторів з міжнародними.

Інформація про об'єкти в межах певного класу кодується, тобто кожному об'єкту класифікації присвоюється певний код. Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об'єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об'єкта серед йому подібних. Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об'єктів і структурних зв'язків між ними.

Код - знак або сукупність знаків, узятих для позначення об'єкта класифікації.

Алфавіт (абетка) коду - система знаків, узятих для створення коду.

Довжина коду - кількість знаків у коді без урахування пропусків (прогалин).

Структура коду - умовне позначення складу та послідовності розміщення знаків у коді.

Прикладом кодування є структура ідентифікаційного коду фізичної особи, який використовується для ідентифікації всіх фізичних осіб в податковій системі України: перші 5 цифр - дата народження (в кодах Excel), зміщена на один день; наступні три - порядковий номер серед осіб з однаковою датою народження; наступна цифра - ознака статі; остання цифра - контрольний розряд. Алфавіт коду - цифри 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; довжина коду - 10 знаків.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування товарів. Штрихове кодування базується на застосуванні двійкової системи числення: інформація запам'ятовується як послідовність нулів і одиниць, причому широкі смуги (темні чи світлі) означають 1, вузькі - 0, тому штриховий код являє собою послідовність смуг: світлих чи темних, вузьких чи широких, нанесених на різні носії інформації. Структура товарного коду, як правило, розшифровується так: перші 3 цифри означають країну-в пробника, наступні 4 цифри - код підприємства-виробника, далі 5 цифр - код продукту, а остання цифра - контрольне число. Можливий варіант, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника - наступні 5 цифр. Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.

Інформаційна технологія (IT) - це комплекс методів і засобів збирання, зберігання, оброблення та передавання інформації.

Кожна інформаційна технологія орієнтована на оброблення інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори). Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв'язання формалізованих і неформалізованих задач.

Серед відомих - технологія комплексного багатовимірного аналізу даних (OLAP -On-Linc Analytical Processing), головний компонент організації сховищ даних, який використовується для збору, очистки й попереднього оброблення інформації.

Інша широко розповсюджена технологія - автоматизоване робоче місце ( АРМ), програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації конкретного виду діяльності. АРМ є професійно орієнтованою інформаційно-обчислювальна системою, яка може працювати автономно, а також в складі комп'ютерної мережі. АРМ організовують за функціональною ознакою. Основними функціями АРМу можуть бути: введення, нагромадження та зберігання інформації; її пошук за заданими ознаками; виконання прикладних програм оброблення інформації; видача здобутих результатів у потрібному вигляді; контроль усіх етапів оброблення інформації; автоматичне протоколювання робочих процесів; відображення інформації та результатів її оброблення на дисплеях тощо.

Часто в корпоративних інформаційних системах використовуються брандмауери - програмні системи або комбінації систем, які дають можливість розділити комп'ютерну мережу на дві і більше складових з метою підвищення ефективності 21 загального функціонування. Наприклад, брандмауер може бути посередником між локальною мережею підприємства та глобальною мережею Інтернетом. Ще одним прикладом інформаційних технологій, які використовуються при формуванні баз даних колективного користування, є створення різновидів бази даних Data Warehouse, що характеризується предметною орієнтацією, інтегрованістю даних, інваріантністю в часі, стабільністю (незмінюваністю) даних, мінімальною збитковістю інформації тощо.

Інформаційні системи: суть та значення

Загалом поняття інформаційна система (ІС) - означає систему, яка організовує нагромадження, перетворення і зберігання інформації щодо певної сфери людської діяльності.

Автоматизована інформаційна система (АІС) - це інформаційна система, яка використовує комп'ютерну базу на етапах збору, введення, оброблення, зберігання і виведення інформації споживачеві.

Принципи побудови, сама архітектоніка інформаційних систем є відносно сталою, але різноманітність сфер, форм застосування сучасних інформаційних технологій породжує велику різноманітність способів класифікації інформаційних систем.

За масштабом інформаційні системи поділяються на одиночні, групові, корпоративні і глобальні.

Одиночні інформаційні системи реалізуються, як правило, на автономному персональному комп'ютері без підключення до комп'ютерної мережі. Така інформаційна система формується декількома простими складовими із спільним інформаційним фондом. Подібні інформаційні системи можуть бути створені за допомогою локальних систем управління базами даних таких, як Clipper, FoxPro, Paradox, MS Access та інших, прикладом реалізації є "ІС: Бухгалтерія", різноманітні АРМи тощо.

Групові ІС орієнтовані на колективне використання інформації і найчастіше будуються на базі локальної комп'ютерної мережі. При розробці таких інформаційних систем найчастіше використовуються сервери баз даних (SQL-сервери), зокрема відомими є Oracle, InterBase, Sybase тощо. Сервер баз даних - спеціальне програмне забезпечення (програма) комп'ютера у вузлі мережі, яке дозволяє приймати і обробляти запити користувачів мережі. Комп'ютер, що керує певним ресурсом, ще називають сервером цього ресурсу, комп'ютер, який ним користується - клієнтом (файл-сервер, сервер баз даних).

Корпоративні ІС орієнтовані на великі компанії і можуть підтримувати територіально віддалені комп'ютерні інформаційні вузли і мережі. Як правило, вони мають ієрархічну клієнт-серверну структуру зі спеціалізацією серверів. При розробці таких систем можуть використовуватись ті ж сервери баз даних, що і при розробці групових ІС. Для корпоративних систем найбільш поширеними є сервери Oracle, DB2, Microsoft SQL Server.

Глобальні ІС охоплюють територію держави чи континенту. Прикладом такої інформаційної системи є глобальна мережа Інтернет.

За рівнем або сферою діяльності - державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.

Державні ІС призначені для підтримки прийняття рішень державними менеджерами щодо вирішення економічних проблем країни. Вони створюються на основі використання комп'ютерних комплексів, комп'ютерних інформаційних систем та економіко-математичних методів моделювання. Серед них: автоматизована система державної статистики - основне джерело статистичної інформації; автоматизована система планових розрахунків (Міністерство економіки України); державна інформаційна система фінансових розрахунків (Міністерство фінансів України) тощо.

Територіальні АІС (автоматизовані інформаційні системи) призначені для підтримки прийняття рішень з управління адміністративно-територіальним регіоном (область, місто, район).

Галузеві ІС управління - для підтримки рішень з управління підвідомчими підприємствами та організаціями сфери.

Інформаційні системи управління підприємствами (корпоративні) - для підтримки рішень з управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.

Організація інформаційних мереж.

З метою надання територіально-розподіленим користувачам можливості доступу до централізованих баз даних, а також полегшення обміну інформацією між самими користувачами за допомогою спеціальних кабельних та інших ліній зв'язку їх комп'ютери можуть об'єднуватись в комп'ютерні мережі. Залежно від способу керування мережними ресурсами розрізняють декілька видів мереж:

а) централізовані — керування всіма мережними ресурсами покладено на один комп'ютер-сервер, який ідентифікує користувачів, перевіряє їх повноваження, зберігає, приймає, передає і обробляє дані тощо. Сервери часто класифікують за їх функціями, наприклад, файл-сервер (зберігання, приймання, передавання і обробка файлів даних), сервер доступу (керування доступом до комп'ютерної мережі) і т.п.

б) децентралізовані - кожен користувач, використовуючи інформацію про свої права і стан мережі, самостійно визначає можливість доступу до її ресурсів.

Один з найбільш використовуваних варіантів класифікації комп'ютерних мереж за територіальним розташуванням є такий: локальні, кампусні, міські, широкомасштабні і глобальні.

LAN (Local Area Network) - локальна мережа. Це сукупність комп'ютерів, з'єднаних один з одним за допомогою високошвидкісної кабельної лінії з метою спільного використання комп'ютерних ресурсів і інформаційних даних. У локальних мережах прагнуть уникати використання телефонних або інших виділених ліній для передачі даних. Як правило, комп'ютери локальної мережі розташовані в одному будинку, на відміну від кампусних, міських і інших більш масштабних комп'ютерних мереж.

CAN (Campus-Area Network) - кампусна мережа, яка поєднує локальні обчислювальні мережі декількох близько розташованих будинків.

MAN (Metropolitan-Area Network ) - мережа міського масштабу.

WAN (Wide-Area Network) - широкомасштабна мережа в межах області, регіону тощо.

GAN (Global-Area Network глобальна обчислювальна мережа) - об'єднує локальні мережі і комп'ютери на великій території (країна, планета). Прикладом є глобальна мережа Інтернет.

Інтранет (intranet) - внутрішньо корпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернсту. її можна ізолювати від Інтернету за допомогою брандмауера.

Екстранет (extranet) - це мережа Інтранет, але до неї мають доступ окремі користувачі з-поза меж корпоративної мережі. Прикладом такої мережі може бути об'єднання декількох мереж Інтранет.

Одиниці вимірювання інформації, що передається мережею: baud (бод) - зміна сигналу (якщо за 1 сек. два рази включити світло в кімнаті, то це рівне швидкості 4 боди);

- bps (bits per second) - біти за 1 сек.;

- cps (characters per second) - символи або байти за 1 сек.

Пристрій, що здійснює кодування інформації, називається кодер (coder), а пристрій, що здійснює декодування інформації, відповідно - декодер (decoder).

Модем (MOdulator-DEModulator) - пристрій для перетворення цифрового сигналу в аналоговий і навпаки; факс-модем, крім свого основного призначення, може ще й приймати і передавати факс (графічні зображення документів).

Типи модемів:

- внутрішній (internal) - встановлюється в комп'ютер як допоміжна електронна плата;

- зовнішній (external) - самостійний пристрій, що з'єднується з комп'ютером за допомогою кабелю.

Якщо локальна комп'ютерна мережа структурно повинна містити більше, ніж 30-40 робочих станцій, то її необхідно розділяти на сегменти, з'єднані між собою шлюзами і маршрутизаторами.

Маршрутизатор - засіб з'єднання двох або декількох локальних мереж, що використовують однакові протоколи передачі даних між собою.

Шлюз - пристрій, що забезпечує перенесення даних між мережами, які функціонують за різними протоколами.

Спільне використання інформаційних ресурсів.

Найпоширенішими є три технології спільного використання інформаційних ресурсів: телеоброблення, створення файл-сервера і клієнт-сервера.

В режимі телеоброблення використовується один потужний центральний комп'ютер і декілька терміналів. їх кількість залежить від параметрів центрального комп'ютера. Термінали не мають своїх засобів роботи з даними (процесор, СУБД) і застосовуються лише як пристрої користувачів. Всі операції виконуються на центральному комп'ютері і мережею передаються на термінали.

У файл-сервер технології центральний комп'ютер - файловий сервер (FS -File Server), використовується в локальній мережі як спільний віддалений нагромаджувач інформації великої ємності. Він працює під управлінням мережевої операційної системи і виконує функції доступу до інформаційних ресурсів (файлів). Оброблення даних здійснюється на клієнтських користувацьких комп'ютерах: система управління базами даних (СУБД) на кожній робочій станції при розв'язанні конкретної задачі посилає запити за


Сторінки: 1 2