Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІнвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій

Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій

План

1. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Одним з головних завдань, які стоять перед інвестором на ринку інвестицій, є вибір об'єктів інвестування компаній та фірм тих галузей, які мають найкращі перспективи розвитку та можуть забезпечити найбільшу ефективність інвестицій. Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів, окремої сфери діяльності (галузі) та підприємств чи фірм

Значна частка факторів інвестиційної привабливості та їх показників с спільною для переважної більшості структурних рівнів економіки, наприклад, таких, як обсяги внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємства, темпи зміни прибутку та обсягів промислового виробництва, відсоток збиткових підприємств порівняно із загальною їх кількістю в країні, або в регіоні, або в конкретній галузі. Інші ж фактори характерні лише для одного або декількох структурних рівнів економіки. Наприклад, ставлення населення до курсу економічних реформ, яке можна визначити за результатами президентських або парламентських виборів, - є фактор, спільний лише для макроекономічного та регіонального рівнів.

Для розрахунку міри інвестиційної привабливості будь-якого об'єкта дослідження, необхідно врахувати велику кількість факторів, що чинять суттєвий вплив на його діяльність. Тому, кожен об'єкт повинен розглядатися як багатомірний та такий, що описується системою показників.

Наприклад при розгляді мірі інвестиційної привабливості регіону повинна використовуватись якомога більша кількість показників, що характеризують потенційний об'єкт інвестування, однак у реальних умовах існують певні обмеження. Врахування великої кількості показників, з одного боку, збільшує трудомісткість розрахунків, а з іншого - підвищує якість інформаційної моделі, що описує регіональну економічну систему.

Існують різні підходи до проблеми відбору показників, які повинні бути враховані при аналізі інвестиційної ситуації в регіоні.

Найчастіше за базу оцінки використовуються показники, запропоновані І. Бланком [5], які містять:

1) Рівень загальноекономічного розвитку регіону:*

питому вагу регіону у ВВП і національному доході;*

обсяг виробленої промислової продукції на душу населення;*

рівень самозабезпечення регіону основними продуктами;*

обсяг та динаміку капітальних вкладень у регіоні на душу населення; ? число компаній та фірм різних форм власності та ін.

2) Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону:*

кількість підрядних будівельних організацій усіх форм власності;*

обсяг місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів;*

виробництво енергетичних ресурсів на душу населення;*

забезпеченість залізничним та автомобільним транспортом.

3) Демографічну характеристику регіону:*

питома вага населення регіону в загальній кількості жителів України;*

співвідношення сільських та міських жителів;*

питома вага населення, яке зайняте у громадському виробництві на підприємствах усіх форм власності;*

рівень кваліфікації працівників регіону.

4) Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону:*

питома вага приватизованих підприємств у загальній кількості підприємств;*

питома вага компаній та фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств;*

чисельність спільних підприємств, банківських установ, страхових компаній та бірж (фондових, товарних, спеціалізованих).

5) Рівень кримінальних, екологічних та інших ризиків: рівень економічних правопорушень;*

питома вага підприємств зі шкідливими виробництвами;*

середній радіаційний фон тощо.

Інвестиційна привабливість галузей - це інтегральна характеристика окремих галузей економіки з позицій перспективності розвитку, дохідності інвестицій та рівня галузевих інвестиційних ризиків.

Інвестиційна привабливість окремої сфери діяльності (галузі) містить: важливість галузі (значення продукції, її особливість, частку експорту, залежність від імпорту, рівень забезпеченості внутрішніх потреб країни тощо); характеристику споживання продукції галузі; рівень конкуренції чи монопольності; особливості ринку збуту; фактичні та потенційно можливі обсяги ринку; рівень державного втручання у розвиток галузі (законодавство, податки, амортизаційна та кредитна політика тощо); соціальну роль галузі (кількість робочих місць, середню зарплатню, екологічну забезпеченість виробництва); фінансові умови роботи галузі (середній рівень прибутковості, оборотність активів тощо) та ін.

Зазначені вище показники можна згрупувати за такими критеріями:

1) ринкові - розмір сегменту ринку, що охоплює галузь, темп його росту та потенціал, циклічність попиту, еластичність цін, прибутковість та диференціал продукції;

2) конкуренція - стан конкуренції галузевого ринку, наявність рівних конкурентів, інтенсивність конкуренції, міра спеціалізації конкурентів, наявність товарів-замінників, завантаження потужностей тощо;

3) бар ери входження у галузь - наявність каналів розподілу та доступу до них, доступ до сировинних ресурсів, захищеність з боку держави, соціальні проблеми галузі, які можуть здійснити вплив на входження у галузь та ін.;

4) бар'ери виходу підприємства із галузі - наявні обмеження державного та соціального порядку, які перешкоджають виходу із галузі, спеціалізації активів і можливості їх перепрофілювання та використання за іншим призначенням;

5) взаємовідносини із позичальниками - наявність місцевих постачальників, матеріалів-замінників, інтенсивність конкуренції серед постачальників, можливість формування стратегічних союзів та інших взаємовідносин з постачальниками сировини і матеріалів, рівнем вертикальної інтеграції з постачальниками;

6) технологічні фактори - рівень технічних нововведень у галузі, складність продукції і виробництва, патентно-ліцензійна ситуація у галузі, капіталомісткість і наукомісткість продукції.

Визначення інвестиційної привабливості окремого підприємства (фірми) полягає у визначенні інтегральної характеристики окремого підприємства як об'єкта інвестування з позицій перспективності розвитку, менеджменту, обсягів і перспектив збуту продукції, виробничого та експортного потенціалу, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості, див. рис. 2.1.

Найчастіше у світовій та вітчизняній практиці для визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується методика визначення стану підприємства заданими бухгалтерської фінансової звітності, яка містить розрахунок групи показників, вибір яких залежить від цілей, що ставить перед собою інвестор.

Основним джерелом інформації для визначення інвестиційної привабливості є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства за два останні календарні роки та останній звітний період, а саме: бухгалтерський баланс Ф.1 (річний або квартальний), звіт про дебіторську або кредиторську заборгованість (Ф.1-б), звіт про фінансові результати діяльності підприємства (Ф2), звіт про фінансово-майновий стан (Ф3), примітки до річної фінансової звітності (Ф5) та, за необхідності, розшифровки дебіторсько-кредиторської заборгованості, структури запасів, готової продукції, основних фондів тощо.

Рис. 2.1. Фактори інвестиційної привабливості підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:–

оцінки майнового стану підприємства та динаміки його зміни;–

оцінки фінансових результатів діяльності підприємства;–

оцінки ліквідності;–

аналізу ділової активності;–

аналізу платоспроможності (фінансової стійкості);–

аналізу рентабельності.

Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) та їх нормативні значення визначені у таблицях 2.1-2.6.

1. Оцінка майнового стану підприємства дає змогу визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідковувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів та коефіцієнт вибуття основних засобів, див. табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Розрахунок показників оцінки майнового стану підприємства

№ п/п | Назва показника | Алгоритм розрахунку | Нормативне значення

1 | Коефіцієнт зносу основних засобів | Ф.1 р. 032/Ф.1 р. 031 | Зменшення

2 | Коефіцієнт оновлення основних фондів | ф.5 р. 260 (гр. 5) / /ф. 1р. 031(гр. 4) | Збільшення

3 | Коефіцієнт вибуття основних фондів | ф.5 р. 260 (гр. 8 ) / /ф.1 р. 031 (гр. 3) | Повинен бути меншим, ніж коефіцієнт оновлення основних фондів

2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на формування розміру чистого прибутку (збитку) підприємства.

За результатами аналізу складається висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

3. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу, див. табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Розрахунок показників ліквідності підприємства

№ п/п | Назва показника | Алгоритм розрахунку | Нормативне значення

1 | Коефіцієнт покриття | Ф1 р. 260/ф 1 р. 620 | >1

2 | Коефіцієнт швидкої ліквідності | ф1 (р.260 - р. 100 - p. 110 - р.120-р.130-р. 140)/ /ф1 р. 620 | 0,6 - 0,8

3 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності | ф1(р. 220+ р. 230+ р. 240/ /ф1 р. 620 | >0, збільшення

4 | Чистий оборотний капітал, тис. гри. | ф1(р. 260-р. 620) | >0, збільшення

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, міру фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами та коефіцієнта маневреності власного капіталу, див. табл. 2.3.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованостей, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі) та коефіцієнта оборотності власного капіталу, див. табл.2.4.

Розрахунок показників платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

№ п /п | Назва показника | Алгоритм розрахунку | Нормативне значення

1 | Коефіцієнт платоспроможності (автономії) | ф1 р. 380/ф 1 р. 640 | >0,5

2 | Коефіцієнт фінансування | ф1(р. 430+р. 480 + р. 620 + +р. 630)/ф1 р. 380 | <1, зменшення

3 | Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами | ф1(р. 260-р. 620)/ /ф1 р. 260 | >0,1

4 | Коефіцієнт маневреності власного капіталу | ф1(р. 260-р. 620)/ ф1 р.380 | >0, збільшення

Таблиця 2.4.

Розрахунок показників ділової активності підприємства

№ п/п | Назва показника | Алгоритм розрахунку | Нормативне значення

1 | Коефіцієнт оборотності активів | ф2 р. 035 / ф1 (р. 280(гр. 3) + р. 280 (гр. 4))/2 | збільшення

2 | Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості | ф2 р. 035 / ф1 [ (р. 520 / р. 600) гр. 3 + (р. 520 / р. 600)гр. 4 ] / 2 | збільшення

3 | Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості | ф2р. 035/ф1 [(р.150/р.210)гр.3 + + (р.150/р. 210) гр. 4 ] / 2 | збільшення

4 | Строк - погашення дебіторської заборгованості, днів | тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості | зменшення

5 | Строк - погашення кредиторської заборгованості, днів | тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості | зменшення

6 | Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів | ф2 р. 040 / ф1 [ (р. 100 / р. 140) гр. 3 + +у (р.100 / р. 140) гр. 4 ] / 2 | збільшення

7 | Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) | ф2 р. 035/ф1 (р. 031 гр. 3 + +р. 031 гр. 4)/2 | збільшення

8 | Коефіцієнт оборотного капіталу | ф2 р. 035 / ф1( р. 380 гр. 3+ р. 380 гр. 4) //2 | збільшення

6. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта рентабельності активів, коефіцієнта рентабельності власного капіталу, коефіцієнта рентабельності діяльності та коефіцієнта рентабельності продукції, див. табл. 2.5.

Таблиця 2.5.

Розрахунок показників рентабельності підприємства

№ п/п | Назва показника | Алгоритм розрахунку | Нормативне значення

1 | Коефіцієнт рентабельності активів | ф2 р. 220 або р. 225/ ф1(р. 280 (гр. 3)+р. 280 (гр. 4)) / 2 | >0, збільшення

2 | Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | ф2 р. 220 або р. 225 / ф 1 (р. 380 (гр. 3)+р. 380 (гр. 4))/2 | >0, збільшення

3 | Коефіцієнт рентабельності діяльності | ф2 р. 220 або р. 225 / ф2 р. 035 | >0, збільшення

4 | Коефіцієнт рентабельності продукції | ф2 p. 100 (або р. 105)+090-060 / ф2 (р. 040+070+080) | >0, збільшення

Усі розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до спеціальної таблиці та визначається рейтингова оцінка підприємства. Дотримання критеріального рівня кожного з коефіцієнтів дає певний відсоток (питома вага конкретного коефіцієнта в загальній кількості показників), недотримання оптимального значення коефіцієнта дає - 0 %. Потім набрана сума відсотків додається та підприємству присвоюється рейтинг відповідно до певної рейтингової системи, див. табл. 2.6. Найбільше значення рейтингової оцінки - 100%.

Окрім зазначених вище показників, при оцінці інвестиційної привабливості підприємств використовують також інші, зокрема, у випадку, коли інвестор планує придбати цінні папери, емітовані цим підприємством.

У цьому випадку під інвестиційною привабливістю розуміють наявність економічного ефекту (доходу) від вкладення грошей в цінні папери при мінімальному рівні ризиків. Методика оцінки базується на використанні аналізу факторів і припускає розрахунок результативних показників (коефіцієнтів), їх групування за економічним змістом, оцінку поточного фінансового стану та перспектив його розвитку.

Рейтингова оцінка підприємства

Оцінка | Рейтинг | Характеристика

90-100% | Високий | Висока платоспроможність, відмінний фінансовий стан

80-90 % | Достатній | Достатньо добрий фінансовий стан. Підприємство з мінімальним ризиком

60-80% | Задовільний | Задовільний фінансовий стан та рівень платоспроможності

40-60 % | Недостатній | Надійність підприємства викликає підозру, недостатній рівень платоспроможності. Високий рівень ризику

0-40% | Поганий | Фінансовий стан поганий. Вкладення коштів у підприємство є надризиковим

Підсумком аналізу є висновок про міру інвестиційної привабливості акціонерної компанії.

Показники інвестиційної привабливості емітента класифікують за двома напрямами:

1) акції пропонуються вперше (первинна емісія);

2) акції тривалий час обертаються на фондовому ринку.

У першому випадку оцінка інвестиційної привабливості компанії проводиться з використанням традиційних показників, наведених нами у табл. 2.1-2.5. В іншому - оцінка доповнюється аналізом ряду нових показників, серед яких найважливішими є такі, див. табл. 2.7.

Розглянуті показники характеризують ефективність попередніх випусків акцій акціонерного товариства.

Оцінка характеру обігу акцій на ринку пов'язана, передусім, з показниками їх ринкової вартості та ліквідності. Серед цих параметрів найважливішу роль відіграють такі (табл. 2.8).

Далі в оцінці привабливості здійснюється оцінка умов емісії цінних паперів. Чинним законодавством встановлені жорсткі вимоги до проспекту емісії цінних паперів. Він повинен містити інформацію про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.

Таблиця 2.7.

Коефіцієнти, що характерізують ефективність


Сторінки: 1 2