Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУДК 336

УДК 336.02

Коваленко О.Ю.

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Проаналізовано рівень фінансової безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризикований, що підтверджено оцінкою порогових значень показників-індикаторів стану фінансової безпеки. Виявлено, що найбільш небезпечними показниками для економіки України у 2009 р. є: відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП (47,57 %); частка іноземного капіталу в загальному обсязі банківського капіталу (34,5 %); обсяг кредитування банками реального сектору економіки 18,4 % до ВВП. Запропоновано використання методів класичної теорії ймовірності при аналізі офіційних показників рівня фінансової безпеки України, таких як рівень інфляції, відношення загального обсягу державного боргу до ВВП та ін., що дає можливість визначити з множини показників трьох рівнів небезпеки (критичний - кризовий - катастрофічний) певну загрозу з метою її попередження.

Ключові слова: фінансова безпека, індикатори стану фінансової безпеки, порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки, аналіз, оцінка, загрози, класична теорія ймовірності.

Проанализирован уровень финансовой безопасности в Украине, который охарактеризован как рискованный, что подтверждено оценкой пороговых значений показателей-индикаторов состояния финансовой безопасности. Выявлено, что наиболее небезопасными показателями для экономики Украины в 2009 г. являются: отношение общего объема внешнего долга к ВВП (47,57 %); доля иностранного капитала в общем объеме банковского капитала (34,5 %); объем кредитования банками реального сектору экономики 18,4 % к ВВП. Предложено использование методов классической теории вероятности для анализа официальных показателей уровня финансовой безопасности Украины, таких как уровень инфляции, отношение общего объема государственного долга к ВВП и др., что дает возможность определить из множества показателей трех уровней опасности (критический - кризисный - катастрофический) определенную угрозу с целью ее предупреждения.

Ключевые слова: финансовая безопасность, индикаторы состояния финансовой безопасности, пороговые значения индикаторов состояния финансовой безопасности, анализ, оценка, угрозы, классическая теория вероятности.

Financial strength security in Ukraine, which is described as risky, that is confirmed by estimation of threshold values of indexes-indicators of the state of financial safety, is analyzed. It is exposed, that the most unsafe indexes for the economy of Ukraine in 2009 are the following: attitude of external debt general volume toward GDP (47,57 %); stake of foreign capital in the general volume of the bank capital (34,5 %); volume of bank credit to real sector 18,4 % of GDP. Proposed use of classical methods of probability theory to analyze the official measure of Ukraine's financial security such as inflation, the ratio of total public debt to GDP, etc., which makes it possible to identify a certain threat in order to prevent it, among set of indicators of three levels of threat (Critical - crisis - disastrous).

Key words: financial safety, indicators of the state of financial safety, threshold values of indicators of the state of financial safety, analysis, estimation, threats, classic probability theory.У системі економічної безпеки України важливу роль відіграє її фінансова складова, від рівня якої залежить реалізація національних інтересів та стабільний економічний розвиток. Забезпечення фінансової безпеки набуває особливої актуальності у період фінансово-економічної кризи, оскільки розлад фінансів держави призводить до втрати внутрішньої та зовнішньої платоспроможності, нестабільності національної грошової одиниці, зниженню доходів населення та активів суб'єктів господарювання.

Ці та інші негативні наслідки кризових явищ в економіці мають місце на сучасному етапі інтеграції України у світове господарство. Відповідно і масштаби цих наслідків можуть бути глобальними: втрата фінансової самостійності у вирішенні соціально-економічних питань та власної фінансової інфраструктури, обмеження доступу держави до зарубіжних ринків. Нагальність підвищення рівня фінансової безпеки зумовлюється також значним зменшенням прибутку підприємств, доходів державного та місцевих бюджетів, надходжень до цільових фондів.

Проблемам фінансової безпеки присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені: Б.М. Данилишин, З.С. Варналій, В.В. Вітлінський, А.П. Градов, Л. Л. Маханець, П.В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін. Однак наявність вищезазначених загроз глобального та національного характеру в умовах тривалої фінансово-економічної кризи в країні потребує ґрунтовного аналізу рівня фінансової безпеки та адекватної її оцінки.

Зважаючи на викладене вище, метою статті є аналіз рівня фінансової безпеки в Україні та вдосконалення методичних засад її оцінки.

Фінансова безпека - це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи

роки

За дослідженням авторів [4, с. 175] основними причинами інфляції є немонетарні фактори, такі як рух значної кількості грошей поза сферою виробництва, а саме в сфері торгівлі і споживання, вихід грошей на ринок без ув'язки з товарним забезпеченням, невідповідність обсягу виробництва товарів грошовим доходам населення. Це означає, що лише уряд політикою обмеженої грошової пропозиції і витрачання бюджетних коштів та взаємоузгодженими діями з Національним та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання. Фінансова безпека містить такі складові: бюджетна, валютна, грошово-кредитна, боргова, безпека страхового та фондового ринків, банківська (Дод. А).

Існують офіційні показники рівня фінансової безпеки України - індикатори та порогові значення індикаторів, які передбачає Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказом Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. [1]. Аналіз рівня цих показників за 2005-2009 роки свідчить про те, що значну загрозу фінансовій безпеці становив високий рівень інфляції, значення якого у 2008 році перевищувало порогове (107 %) на 16 %, а у 2009 р. - на 5,3 %, що є свідченням стабілізації інфляційних процесів (рис. 1).

На початку 2010 р. інфляційний тиск залишався на високому рівні, індекс споживчих цін при цьому становив 101,8 %, що обумовлено підвищенням цін на продукти харчування та безалкогольні напої [2]. Тривалість (з початку 90-х років) та галопуючий характер інфляції (19981999, 2007-2008 рр.) [3, с. 57], свідчать, що монетарні засоби боротьби з цією проблемою негативно впливають на економічне зростання.

Примітка. Складено за даними [5].

банком України (НБУ) спроможний вирішити цю проблему.

Б.М. Данилишин у своєї праці [5] наголошує на необхідності цілеспрямованої співпраці між НБУ та Кабінетом Міністрів України (КМУ), оскільки відсутність скоординованих дій призводить до небезпечних наслідків. Наприклад, у поточному 2009 році НБУ не були передані до уряду «Основні засади грошово-кредитної політики» на наступний 2010 рік, через що не вчасно прийнятий Державний бюджет чим порушено вимоги статті 3 Бюджетного кодексу України. Згідно з цією статтею Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року [6].

Оскільки «... стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів» складають законодавчо визначене поняття бюджетної безпеки [1], невчасне прийняття Державного бюджету є

Примітка. Складено за даними [2; 7].

Згідно з офіційними даними у 2009 р. [2] стан фінансової безпеки за цим індикатором досяг загрозливого рівня, на якому держава вже неспроможна за рахунок доходів забезпечувати фінансування витрат, що сприяє зростанню державного боргу, перешкоджає ефективній взаємодії країни з міжнародними фінансовими організаціями, негативно відображається на економічному зростанні.

За даними Міністерства економіки України [7], особливо небезпечним показником для економіки України є також відношення дефіциту загрозою бюджетній та в цілому фінансовій безпеці України.

Серед прямих наслідків несвоєчасного прийняття Державного бюджету, за відомими дослідженнями [4, с. 143], найбільш загрозливими є: дезорганізація у соціально-економічній сфері, зниження інвестиційної активності, посилення інфляційних процесів, дестабілізація національної валюти, знецінення грошових доходів громадян.

Державний бюджет України за 2005-2009 рр. можна охарактеризувати як дефіцитний (рис. 2), а відношення дефіциту (профіциту) державного бюджету до ВВП є одним з найважливішим індикаторів фінансової безпеки України (рис. 3).

торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, який зріс з 8,3 % у 2007 р. до 13,1 % у 2008 р. (при пороговому значенні не більше 5 %). Виходячи з того, що дефіцит торговельного балансу призводить до нестабільності обмінного курсу гривні до іноземних валют, а зовнішня торгівля є основним джерелом валютних надходжень та стабілізуючим фактором національної економіки, виникає загроза відтоку капіталу за кордон та труднощів у напрямі залучення іноземних інвестицій в Україну.

Важливою складовою фінансової безпеки держави є боргова безпека, яка визначається такими індикаторами, як відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %, відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %, відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % та ін. [1]. Стан боргової безпеки в Україні у 2009 р. можна охарактеризувати як ризикований, оскільки вищезазначені індикатори перевищують їх порогові значення на 4,1 %, 17,57 % та 0,53 % відповідно [1; 2]. За даними Міністерства фінансів України сукупний прямий і гарантований державою збільшилися на 112 млрд грн. (59 %). Це означає, що наслідки такої ситуації можуть бути кризовими: зростання податків, інфляційні процеси в економіці, падіння обмінного курсу національної валюти. Девальвація гривні ускладнює обслуговування зовнішніх боргів, оскільки погашення іноземних кредитів напряму залежить від валютних коливань.

Подальший аналіз рівня фінансової безпеки України дозволив виявити, що частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу у 2009 р. складає 34,5 % при пороговому значенні 30 %, а обсяг кредитування банками реального сектору економіки - 18,4 % до ВВП (який має бути не менше 30) [2]. Це означає відірваність банківської системи від реального сектору економіки і, відповідно, неможливість впливу на його кількісні і якісні перетворення.

Ще у 2005-2007 рр. у банківській системі України спостерігалося підвищення фінансової стабільності, що знайшло своє відображення у покращенні якості активів та зростанні депозитів, орієнтації на реальний сектор економіки та виконанні посередницьких функцій. Проте починаючи з 2007-2008 р. ситуація почала змінюватися. Першою загрозою ефективному функціонуванню банківської системи було збільшення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів, яке у 2007 р. складало 36,6 %, а у 2008 р. - 32,5 % [2] при пороговому значенні не більше 25 % [1]. Підвищення курсу долара під впливом світової фінансової кризи призвело до зростання кількості неповернень за валютними кредитами та боргових зобов'язань, а нестача внутрішніх джерел капіталізації - до залежності банків від іноземних інвесторів. Збільшення обсягу готівки поза


Сторінки: 1 2