Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАналіз і прогнозування стану ринку праці України. Структура та показники аналізу ринку праці України

Держкомстат України склав систему аналітичних показників ринку праці таблиця (11.3), визначивши такі її основні розділи:

1. Економічна активність населення— характеризується розподіл населення за статусом економічної активності, сюди відносять абсолютні показники і відносні рінні економічної активності, зайнятості, безробіття.

2.Чисельність і категорії зайнятих— містить показники чисельності основних категорій зайнятого населення.

Рух робочої сили — дає змогу простежити рух робочої сили, тобто процес прийому-звільнення працівників та зовнішню трудову міграцію. Інформацію про них має статистична звітність підприємств і дані Державної служби зайнятості.

3.Робочий час і його використання — охоплює показники робочого часу та його використання, які розраховуються в основному за даними статистичної звітності підприємств, але дані стосовно встановленої та фактичної тривалості робочого часу є й у вибіркових обстеженнях домашніх господарств та підприємств.

4.0плата праці — дає можливість простежити об'ємні та середні показники оплати праці, їх структуру й динаміку. Основним джерелом їх визначення також е статистична звітність підприємств. Подібні дані надають і вибіркові обстеження підприємств, але вони публікуються рідше.

5.Умови праці та соціальний захист працівників— містить показники, що характеризують умови праці, соціальний захист працівників та підвищення їхньої кваліфікації. Інформаційною базою для визначення цих показників е статистична звітність та вибіркові обстеження підприємств.

Таблиця 11.3

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РИНКУ ПРАЦІ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ [14, c. 115-128]

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

1. Економічна активність населення

1а.. Розрахунок середньорічної чисельності зайнятого населення, звітність

1.1 | Населенім, зайняте в усіх сферах економічної діяльності | Особи працездатного і старшого віку та підлітки, які були зайняті економічною діяльністю: працювали по найму на умовах повного (неповного) робочого дня (тижня), роботодавці особи, які самостійно забезпечували себе роботою в тому числі й підприємців та безкоштовно працюючих членів сімей, служителів релігійних культів, військових кадрової служби, спецконтингент та інші | тип місцевості, стать, населення у працездатному віці, регіони, галузі економіки, форми власності, динаміка по роках

1.2 | Зареєстроване безробіття | Чисельність безробітних, зареєстрована в Державній службі зайнятості. Згідно з Законом України "Про зайнятість населення" безробітними можуть бути визнані працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів, через брак підходящої роботи, зареєстровані в Державній службі зайнятості, справді шукають роботу та здатні приступити до праці | регіони, тривалість безробіття, причина безробіття, одержання допомоги по безробіттю, соціально захищені категорії населення (5-% квота), динаміка по роках

1.3 | Рівень зареєстрованого безробіття | Відношення кількості офіційно зареєстрованих безробітних до працездатного населення працездатного віку | регіони, динаміка по місяцях

16. За даними обстеження домашніх господарств

1.4 | Економічно активне населення | Населення обох статей віком 15—70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. До економічно активних належать особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить дохід (зайняті), та безробітні | стать, вік, рівень освіти, тип місцевості, регіони, професійні групи, динаміка по кварталах

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

11.5 | Рівень економічної активності | Відношення чисельності економічно активного населення до всього обстеженого населення або населення по відповідній групі | стать, вік, рівень освіти, тип місцевості, динаміка по кварталах

11.6 | Зайняті економічною діяльністю | Особи віці 15—70 років, які виконували роботу по найму на умовах пивного або неповного робочого часу, працювали індивідуально (самостійно) або в окремих громадян, на власному (сімейному) підприємстві, безкоштовно працюючі члени домашнього господарства, зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово відсутні на роботі | стать, вік, рівень освіти, тип місцевості, регіони, професійні групи, види діяльності, форми господарювання, наявність додаткової роботи, статус зайнятості, встановлена і фактична тривалість робочого часу, причини пошуків іншої або додаткової роботи, динаміка по кварталах

11.7 | Рівень зайнятості | Підношення чисельності зайнятого населення до всього обстеженого населення або населення по відповідній групі | стать, вік, рівень освіта, тип місцевості, регіони, динаміка по кварталах

11.8 | Незайняті | Особи обох статей у віці від 15 до 70 років, які протягом обстежуваного тижня були безробітними або економічно неактивними | співвідношення з чисельністю зайнятих

1.9 | Безробітні (за методологією МОП) | Особи у віці 15—70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); шукали роботу або намагались організувати власну справу протягом обстежуваного тижня; готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів. До категорії безробітних також відносять осіб, які: приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів знайшли, чекають відповіді; зареєстровані в службі зайнятості як ті, хто шукає роботу; навчаються за направленням служби зайнятості | стать, вік, рівень освіти, тип місцевості, регіони, причини і тривалість незайнятості, тривалість пошуків роботи, окремі категорії, професійна належність за останнім місцем роботи, динаміка по кварталах

Продовження табл. 11.3

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

1.10 | Рівень безробіття (за методологією МОП) | Відношення (у відсотках) кількості безробітних до економічно активного населення (робочої сили) по відповідній групі | стать, вік, рівень освіти, тип місцевості, регіони, динаміка по кварталах

1.11 | Економічно неактивне населення (поза робочою силою) | Особи, які не можуть бути класифіковані як "зайняті" або "безробітні". До окладу цієї категорії населення входять: учні та студенти; пенсіонери; особи, зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей, доглядом за хворими; особи, які зневірились знайти роботу; особи, які не мали потреби у працевлаштуванні чи шукали роботу, але не були готові приступити до неї найближчим часом | стать, вік, рівень освіти, тип місцевості, регіони, причини незайнятості, причини не акти ви ості (чому не ведуть пошуків роботи?), динаміка по кварталах

2. Чисельність і категорії зайнятих

2 а. За даними звітності

2.1 | Населення, зайняте в галузях економіки | Працівники державних, колективних, громадських, спільних, приватних підприємств, установ та організацій, сільськогосподарських підприємств, а також зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, міжнародних організаціях, фермерських господарствах | стать, галузі економіки, форми власності, динаміка по роках

2.2 | Населення, зайняте в інших сферах економічної діяльності | Зайняті па приватних індивідуальних або сімейних підприємствах, охоплюють безкоштовно працюючих членів сімей, осіб, які самостійно забезпечували себе роботою, служителів релігійних культів та інші | стать, галузі економіки, форми власності, динаміка по роках

2.3 | Облікова кількість штатних працівників | Кількість штатних працівників облікового складу на певну дату звітного періоду, звичайно, на перше чи останнє число місяця. | рівень освіти, галузі економіки, галузі промисловості, окремі категорії, соціальні групи, регіони, динаміка по роках

Продовження табл. 11.3

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

2.4 | Середньооблікова кількість штатних працівників | За місяць обчислюється підсумовуванням кількості працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, в тому числі святкові (не робочі) і вихідні дні і цілення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця (облікова кількість працівників— це кількість штатних працівників облікового складу на певну лату звітного періоду, звичайно, на перше чи останнє число місяця). За кілька місяців обчислюється підсумовуванням середньооблікової кількості працівників за неї місяці звітного періоду та діленням Одержаної суми на кількість місяців у звітному періоді | галузі економіки, галузі промисловості, регіони, форми власності, окремі категорії працівників (органи управління, підприємства, які змінили форму власності), динаміка по роках

2.5 | Кількість поза штатних працівників | Кількість працівників, зайнятих за контрактами, договорами, сумісники | галузі, регіони

2.6 | Середньооблікова кількість всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості | Кількість працівників усього персоналу, який залучався до роботи у звітному періоді та отримував відповідну заробітну плату або дохід (як за відпрацьований робочий час, так і не відпрацьований, але оплачений), у перерахунку в умовну кількість працівників, зайнятих виконанням роботи повний робочий день, виходячи зі встановленої Його тривалості. Охоплюється також умовна кількість окремих категорій працівників, за якими неможливо визначити дні явок на роботу (надомники тощо), що розраховується діленням фактично нарахованих їм коштів за звітний період па середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника, перераховану в еквівалент повної зайнятості | галузі економіки, галузі промисловості, регіони

2.7 | Зайняті на державній службі | Працівники, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу" | стать, вік, рівень освіти, регіони, рівень посади (керівники-спеціалісти), посадові категорії, стаж роботи, причини вибуття, і порядок прийнятті) (на конкурсній основі, з випробним строком)

2.8 | Працівники, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною | Працівники, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством | галузі економіки, вікові групи, регіони

2.9 | Жінки, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами | галузі економіки, вікові групи, регіони

2.10 | Зайнята молодь | Кількість працівників у віці 15—28 років | галузі економіки, окремі категорії, регіони, динаміка порівняно з попереднім роком

2.11 | Працівники перед-пенсійного віку | Кількість працівників у віці 50 років і спарте | галузі економіки, вікові групи (50—54, 55—59 років), регіони

2.12 | Працюючі пенсіонери | Кількість працівників, які отримують пенсії | стать, галузі економіки, види пенсій, регіони, динаміка порівняно з попереднім роком

2.13 | Особи, які проходять альтернативну службу | Громадяни, які не можуть бути призвані на військову строкову службу через належність до релігійних організацій, віросповідання яких не припускає користування зброєю, і проходить альтернативну (невійськову) службу | види економічної діяльності, належність до релігійних організацій, прийом та звільнення зі служби, регіони

2 б. За даними обстеження домашніх господарств

2.7 | Тимчасово відсутні на роботі | Особи, які мають роботу або заняття, але на обстежуваному тижні не працювали з таких причин: хвороба, травма, догляд за хворими; щорічна або компенсаційна відпустка, вихідні дні; відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами; відпустка по догляду за дитиною; відпустка без збереження заробітної плати (з ініціативи1 адміністрації або за власним бажанням); інші причини відсутності, які дають право повернення на роботу | стать, тип місцевості, причини відсутності на роботі, тривалість відсутності, питома вага в загальній кількості зайнятих, динаміка по кварталах

Продовження табл. 11.3

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

2.8 | Працюючі по найму | Особи, які уклали письмовий трудовий договір (контракт) з адміністрацією підприємства (установи), організації або власником підприємства за умови трудової діяльності та її оплати | стать, тип місцевості, регіони, форми господарювання, динаміка по кварталах

2.9 | Роботодавці | Особи, які здійснюють самостійно або з одним чи кількома партнерами управління власним (сімейним) підприємством (фермою) з використанням праці найманих працівників | стать, тип місцевості, регіони, форми господарювання, динаміка по кварталах

2.10 | Самозайняті | Особи, які здійснюють трудову діяльність на самостійній основі (без залучення найманих працівників), на свій власний коші, володіють засобами виробництва і несуть відповідальність за вироблену продукцію (надані послуги) | стать, тин місцевості, регіони, форми господарювання, динаміка по кварталах

2.1 ] | Безкоштовно працюючі члени сім'ї | Особи, які працюють без оплати на сімейному підприємстві, яке очолює родич, який проживає у тому ж домашньому господарстві (якщо ця діяльність належить До економічної") | стать, тип місцевості, регіони, форми господарювання, динаміка по кварталах

3. Рух робочої сили За. За даними статистичної звітності

3.1 | Рух робочої сили | Поток працівників, які приймаються або звільняються з роботи | галузі економіки, галузі промисловості, регіони, причини звільнення, окремі групи (державні службовці, підприємства, які змінили форму власності), динаміка Ію роках

3.2 | Оборот робочої сили | Абсолютний обсяг прийому і вибуття працівників на підприємствах (сума прийнятих і звільнених працівників) | форми власності, динаміка гаї роках

Продовження табл. 11.3

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

3.3 | Коефіцієнти прийому, звільнення та обороту робочої сили | Відношення кількості прийнятих, звільнених та обороту до середньооблікової кількості штатних працівників у звітному періоді | Галузі економіки, галузі промисловості, регіони. Причини звільнення, форми власності, динаміка по роках

3б. За даними Державної служби зайнятості

3.4 | Кількість незайнятих громадян, які звернулись у пошуках роботи | Кількість незайнятих громадян, які звернулись до Державної служби зайнятості протягом звітного періоду | регіони, статус останнього робочого місця (робітник, службовець, без спеціальної підготовки, працівник сільського господарства), окремі категорії населення (жінки, молодь, соціально захищені групи (5%- на квота)), причини незайнятості, динаміка по роках

3.5 | Пропозиція робочої сили | Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості на початок або кінець звітного періоду | регіони, професійні групи, окремі категорії населення (жінки, молодь, соціально захищені групи (5 %— на квота)), причини незайнятості, динаміка по роках

3.6 | Кількість вивільнених працівників | Кількість звільнених працівників за даними звітності підприємств Державній службі зайнятості | регіони, галузі, статус останнього робочого місця (робітник, службовець, без спеціальної підготовки, працівник сільського господарства), окремі категорії населення (жінки, молодь, соціальне захищені групи (5 %— на квота)), форми власності підприємств, динаміка по роках

Продовження табл. 11.3

№ з/п | Назва показника | Визначення | Аспект аналізу

3.7 | Попит на робочу силу | Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць | регіони, галузі, робочі місця дня окремих категорій населення (жінки, молодь, соціальне захищені групи (5%- на квота), професійні групи, форми власності, статус робочого місця (робітник, службовець, без спеціальної підготовки, працівник сільського господарства), новостворені робочі місця, динаміка по роках

3.9 | Кількість працевлаштованих


Сторінки: 1 2 3