Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІстина і її критерії

Істина і її критерії

План

1. Хто такі агностики 

2. Критерії істини

3. Чи об'єктивна істина?

4. Про абсолютні відносні істини

5. "Як мало пройдено шляхів, як багато зроблено помилок..." 

Чому деякі філософи і вчені заперечують можливість пізнання світу? Які знання є істинними? Чи існують абсолютні істини? Відкіля беруться помилки?

ХТО ТАКІ АГНОСТИКИ

Під істиною у філософії розуміється достовірне, правильне знання. " Слово "істина" у своєму розумінні означає відповідність думки предмету",- писав французький філософ Р. Декарт (1596-1650). У своїй суперечці і раціоналісти, і емпірики допускали можливість набуття людиною істинного знання, але були і філософи, що заперечували цю можливість, - агностики ("агностицизм" у перекладі з грецької - недоступний пізнанню). Наведемо фрагмент однієї філософської суперечки.

Гілас. Воістину, моя думка полягає в тому, що всі наші думки однаково суєтні і недостовірні. Те, що ми схвалюємо сьогодні, ми засуджуємо завтра. І я не думаю, щоб ми могли пізнати що-небудь у цьому житті. Наші здібності занадто обмежені, їх занадто мало.

Філоніус. Які Ти говориш, що ми нічого не можемо пізнати, Гілас?

Гілас. Немає жодної речі, щодо якої ми могли б пізнати її дійсну природу чи те, що таке вона сама в собі.

Філоніус. Ти хочеш мені сказати, що я в дійсності не знаю, що таке вогонь чи вода?

Гілас. Ти можеш, звичайно, знати, що вогонь гарячий, а вода текуча; але це значить знати не більше, ніж які відчуття викликаються у власній душі, коли вогонь і вода стикаються з твоїми органами чуттів. Що ж стосується їхнього внутрішнього устрою, їх істинної і дійсної природи, то в цьому плані ти знаходишся в абсолютній пітьмі" (Д. Берклі).

Отже, агностики стверджували, що відносно "речі в собі", тобто сутності предмета, ми нічого певного знати не можемо. Нам немає з чим порівняти наші відчуття, перевірити, чи відповідає дійсності те, що вони передають.

У той же час для більшості філософів було очевидно, що висновки агностиків розходяться з усім історичним досвідом людства, заперечують принципи експериментального природознавства. Соціальний прогрес був би неможливий без опори на знання про реальний світ.

КРИТЕРІЇ ІСТИНИ

Але що ж може служити критерієм (у перекладі з грецької - міряло) істини?

Звернемося до суперечки емпіриків і раціоналістів. Емпірики вважають, що істинність знання забезпечується дослідними даними: що дається нам у відчуттях, те і є в дійсності. Звідси ціль науки - чистий опис фактів почуттєвого пізнання, до яких пристосовується думка. Але відомо, що дані безпосереднього досвіду нерідко вводять нас в оману: наприклад, ложка, опущена в склянку води, здається нам вигнутою. Крім того, далеко не усе можна вивести з чисто емпіричної основи. Так, чи можна уявити логіку чи математику як просте узагальнення почуттєвих даних?

Для раціоналістів критерієм істини є розум. За істинне приймаються теоретично обґрунтовані знання, коли за законами логіки з деяких загальних посилань (аксіом) виводяться всі інші судження. Ідеалом у цьому плані довгий час виступала геометрія Бвкліда.

Однак з відкриттям неевклідової геометрії позиції раціоналістів похитнулися. Оскільки різні системи аксіом геометрій Бвкліда, Лобачевского і Рімана узгоджувалися з досвідом, то виникало питання про те, яка з них відповідає дійсному простору, є істинною.

Деякі філософи запропонували вважати, що в основі наукових теорій лежать угоди між вченими і вибір цих теорій ґрунтується на розуміннях зручності, простоти. Так, французький математик, фізик і філософ Ж.Пуанкаре (1854-1912) писав: "Основні положення геометрії Евкліда є також не що інше, як угода, і було б настільки ж нерозумно дошукуватися, істинні вони чи помилкові, як ставити запитання, істинна чи помилкова метрична система. Ці угоди тільки зручні".

При такому підході питання про істинність чи хибність наших знань узагалі знімається з розгляду. Однак те, як завзято повертаються до його розгляду філософи різних шкіл і напрямів, говорить про те, що він і сьогодні зберігає своє значення.

У спробах зняти однобічність зазначених підходів народився ще один погляд на головний критерій істини. Візьмемо елементарний приклад. Допустимо, що людина бачить темну пляму на білому тлі. Однак чи існує вона реально, насправді? Так, відразу скажуть деякі, за умови, що його бачать і інші люди. Але, можливо, справа в тому, що у всіх людей однаковий психофізіологічний механізм сприйняття? Як вийти за рамки почуттєвого досвіду? У нашому випадку це можливо різними шляхами. По-перше, поставити експеримент, використовуючи спеціальні прилади. По-друге, здійснити практичну взаємодію явища, що спостерігається, з яким-небудь іншим. Залежно від того, чи одержали ми очікуваний ефект, можна судити про істинність первісного враження чи судження. Обидва ці шляхи укладаються в поняття "практика", яка і розглядається як критерій істини. При цьому дане поняття трактується широко: у нього включаються і матеріальне виробництво, і накопичений досвід, і науковий експеримент.

Навряд чи можна заперечувати значну роль практики для пізнавальної діяльності людей. Практичні потреби викликали до життя багато галузей наукових знань. З курсу історії ви знаєте, як потреби землеробства і мореплавання стимулювали розвиток астрономії, геометрії. Виробництво створює необхідну апаратуру для наукових досліджень, що істотно розсовує кордони наших знань. І нарешті, досвід усього людства в його історичному розвитку є "верховним суддею" вірогідності наших знань. З погляду цього підходу знання про предмети і явища можуть вважатися правильними, якщо з їхньою допомогою ми можемо зробити ті чи інші реальні речі, здійснити доцільні перетворення.

Подумайте над викладеною тут позицією. Чи може, на ваш погляд, практика служити універсальним (загальним) критерієм істини в пізнанні? Чи існують явища, недоступні практичному впливу на них? Чим у такому випадку можна довести їхню істинність?

Так, учень зіставляє результати, отримані при вирішенні завдань, не з реальною дійсністю безпосередньо, а з теоретичними пізнаннями (законами, правилами, аксіомами, раніше доведеними положеннями, визначеннями), отриманими ним у процесі навчання. Вчений у ході своєї наукової діяльності для підтвердження висунутих ідей у багатьох випадках спирається не тільки на експеримент, але і на відповідну теорію. У математичних науках обґрунтування положень завжди завершується теоретичним доказом: критерієм істинності цих положень безпосередньо виступає теорія.

Відзначимо ще одну обставину. Цілий ряд явищ дійсності взагалі не піддається оцінці з погляду істинності чи хибності. Це відноситься, в першу чергу, до духовних цінностей, форм культурної творчості. Приміром, існує різне розуміння художніх текстів, різні трактування музичних добутків. І серед них навряд чи варто шукати одне істинне. З часом вони неминуче збагачуються новими змістами, значеннями, ніби переростаючи те, чим вони були в епоху створення.

ЧИ ОБ'ЄКТИВНА ІСТИНА?

Ми вже знаємо, що деякі філософи виходять з того, що наші знання суб'єктивні, тобто залежать винятково від суб'єкта, що пізнає, і є конструкціями чи побудовами "чистого розуму" або деякі "комплексами відчуттів". У такому випадку ні про яку об'єктивну істину не може бути і мови, і слідом за давньогрецьким мислителем Протагором ми можемо сказати: "Що кожному здається, те і вірогідно". Критику такого погляду дав ще Аристотель: якщо правий Протагор, виходить, "що одне і те саме, що існує і не існує, що воно і погане, і добре, що інші протилежні одне одному висловлення також слушні, тому що часто одним здається прекрасним одне, а іншим - протилежне". Але "надавати однакового значення думкам людей, що сперечаються одне з одним, безглуздо: адже зрозуміло, що одні з них повинні бути помилкові".

Розвиваючи надалі погляди Аристотеля, багато філософів прийшли до висновку про існування об'єктивної істини, незалежної від сваволі людей, їхніх пристрастей і інтересів.

Так, у наших знаннях безсумнівно присутнє суб'єктивне, пов'язане з особливостями органів почуттів, нервової системи, діяльністю головного мозку, з нашими здібностями, інтересами, ставленням до світу. Але є в наших знаннях, вважають ці філософи, і те, що визначається самим досліджуваним предметом. Завдання науки - нарощувати це об'єктивне знання про світ.

ПРО АБСОЛЮТНІ ВІДНОСНІ ІСТИНИ

Абсолютна істина — це безсумнівне, незмінне, раз і назавжди встановлене знання. Абсолютна істина цілком вичерпує предмет і не може бути спростована при подальшому розвитку пізнання. Чи досяжне таке знання? Чи можна вважати ним, наприклад, твердження про те, що сума внутрішніх кутів трикутника завжди дорівнює 180"? Так, для евклідової геометрії це безперечне твердження. Однак в інших геометричних системах воно помилкове. Крім того, претензія на абсолютне знання суперечить установці на критичність — необхідну рису наукового пізнання. Адже знання припускає активну роботу думки, а думати - значить сумніватися.

Більшість філософів розглядають абсолютну істину як зразок або межу, до якої прагне наше знання. На шляху до цієї мети ми одержуємо відносні істини, тобто неповне, обмежене знання. Відносність наших знань обумовлена деякими причинами. Насамперед сам світ нескінченний і мінливий. Крім того, можливості пізнання залежать від реальних історичних умов свого часу і визначаються рівнем розвитку виробництва, духовної культури, наявними засобами спостереження, експерименту.

У підсумку на кожному етапі ми одержуємо знання неповні, незавершені, невічні. Але в міру нагромадження знань одні відносні істини замінюються іншими, більш повними і глибокими. Шлях пізнання нагадує сходи, де кожна знову відкрита істина - ступінь до наступної.

Звернемося до конкретного прикладу. Простежимо, як мінялися знання і уявлення людей про устрій Всесвіту. Уже древні люди, спостерігаючи за небесними явищами, побачили, що, крім Місяця і Сонця, є ще п'ять світил, що постійно переміщаються небом. їх назвали планетами. Астрономічні спостереження дозволили визначити тривалість року, скласти перші календарі. При цьому панувало уявлення про те, що Земля - нерухоме плоске тіло, навколо якого обертаються Сонце, Місяць і планети. В II ст. до н.е. давньогрецький астроном Птоломей висунув свою "систему світу": куляста Земля - нерухомий центр Всесвіт. Ці погляди протрималися майже півтори тисячі років. І справа не тільки в тому, що ці уявлення узгоджувалися з релігійною картиною світу. Вони містили в собі певні елементи істинних знань, зокрема, що стосуються траєкторій планет. Це дозволяло заздалегідь обчислювати рух планет, що було необхідно для орієнтування під час подорожей і для календаря.

У XVI ст. польський учений М. Коперник на основі спостережень і складних математичних розрахунків переконливо показав, що Земля лише одна з планет і всі планети обертаються навколо Сонця. При цьому, однак, Коперник вважав зірки нерухомими, а орбіти руху планет круговими. Драматична була доля цього справді новаторського вчення. Захист і пропаганда його суворо каралися католицькою церквою. Через три чверті століття німецький учений І. Кеплер довів, що орбіти планет є еліпсами, він же вивів закони руху планет. Італійський учений Г. Галілей своїми спостереженнями підтвердив правильність вчення Коперника.

Нова сторінка в дослідженні Всесвіту була відкрита наприкінці XVII ст. англійським ученим І. Ньютоном. Саме йому, що відкрив закон всесвітнього тяжіння, вдалося з'ясувати істинну причину руху планет. (Кеплер помилково порівнював Сонце з гігантським магнітом і думав, що планети рухаються по орбітах під впливом магнетичної дії Сонця.)

У процесі нагромадження знань було встановлено, що галактики віддаляються одна від одної. Сьогодні вчені, використовуючи новітні методи дослідження, намагаються з'ясувати, чому почалося розширення Всесвіту, що було до цього, як утворилися галактики. Таким чином, одержуючи відповіді на одні питань, допитливий розум людини ставить нові проблеми і шукає способи їхнього вирішення.

"ЯК МАЛО ПРОЙДЕНО ШЛЯХІВ, ЯК БАГАТО ЗРОБЛЕНО ПОМИЛОК..."

Якщо ми володіємо могутнім і ефективним інструментом пізнання -мозком, знаємо, що таке істина, прагнемо до істинних знань, то чому така велика кількість помилок людства в цілому і кожного з нас окремо? (тут ми відкидаємо випадки завчасної неправди, свідомого підтасування фактів).

Почасти причини цього криються в деяких особливостях пізнавальної діяльності людини. Про ці особливості, що відводять зі шляху істинного знання, писав ще в XVI ст. англійський філософ Ф. Бекон. Він назвав їх ідолами. Ось, зокрема, як він характеризував ідолів роду, тобто джерела помилок, що кореняться в самій людській природі: "Розум людини уподібнюється нерівному дзеркалу, яке, домішуючи до природи речей свою природу, відбиває речі у викривленому і спотвореному вигляді". Напевно, залишати на частку людей лише "викривлення" і "спотворювання" пізнаваного світу несправедливо. Але те, що людина не може залишатися лише стороннім спостерігачем у процесі пізнання, визнається сьогодні, як ми уже відзначали, багатьма дослідниками. З часів Ф. Бекона перелік таких ідолів свідомості, що перешкоджають віднайденою істинного знання, істотно поповнився.

Добре відомо, наскільки ми залежні від загальноприйнятих думок, навіть якщо вони розходяться з достовірними фактами і науково обґрунтованими висновками. Деякі з цих думок складаються стихійно, інші нав'язуються пропагандою або рекламою. Приміром, довгий час багато хто був переконаний, що вгодованість, "огрядність" — ознака здоров'я. Такий погляд зберігався всупереч запевнянням медиків у зворотному. Окремі з таких ідей можна вважати сучасними міфами. Детальніше про них буде розказано нижче.

Людям також властиво встановлювати зв'язки там, де їх насправді немає. Так, чимало тих, хто вважає, що землетруси, як би далеко вони не відбувалися, неодмінно викликають погіршення самопочуття людей. Ми занадто довіряємо першому враженню, нерідко перебільшуємо число тих, хто розділяє наші погляди.

Але головне, що перешкоджає встановленню істини, - це, говорячи мовою науки, відсутність повної і точної інформації про цікавлячий нас предмет, а також необхідних засобів її обробки. Звичайно, навряд чи можна мати вичерпні відомості, особливо про складний об'єкт пізнання. Саме тому ми говоримо, що наше знання утворює відносні істини. Але і те, що уже вірогідно відомо, далеко не завжди враховується кожним з нас: щось здається несуттєвим, щось ми відкидаємо як суперечне сформованим поглядам. Психологи вважають, що це викликане прагненням заощаджувати пізнавальну енергію. З лавиноподібним ростом інформації ми неминуче стаємо пізнавальними "скнарами". Але


Сторінки: 1 2