Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУДК 378

УДК 378.001.76

О.В. Ладоренко

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У статті аналізуються інноваційні тенденції розвитку сучасної професійної освіти, дається тлумачення понять, пов'язаних з інноваційним розвитком освітньої практики.

Актуальність проблеми інновації полягає в тому, що в сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежать від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які будують на діяльнісному підході до навчання.

Модернізація системи освіти пов'язується насамперед із запровадженням до освітнього середовища інноваційних технологій, в основу яких покладено цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.

Останнім часом досить широко ввійшов до вжитку термін «інноваційні педагогічні технології».

Значний внесок у розробку методології і теорії поняття педагогічної технології зроблено сучасними педагогами: В. Безпалько, Б. Лихачовим, М. Кларіним, В. Монаховим, Г. Селевко та іншими. Проблему педагогічної інноватики розглядали такі вчені, як О. Арламов, В. К. Марігодов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та інші.

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити поняття інноваційних педагогічних технологій, розкрити основні методологічні вимоги, нові більш ефективні напрямки, яким має відповідати будь-яка інноваційна технологія навчання на сучасному етапі розвитку.

Слово "інновація" має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, уведення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу.

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, В. К. Марігодов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового в педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.

Так, В. Загвязинський вважає, що нове в педагогіці - це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти.

Розрізняють поняття новація, або новий спосіб та інновація, нововведення. Новація - це сам засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація - процес його освоєння, що є над системою новації.

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів у сучасній професійній освіті становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень до традиційної системи. Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості.

Низка дослідників (В. Радкевич, Т. В. Циновкін, Р. Суровцева) вважають, що педагогічна технологія повинна відповідати основним методологічним вимогам (критеріям технологічності), а саме:

- Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують у конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту освіти.

- Відтворюваність. Можливість використання педагогічної технології в інших ідентичних освітніх закладах.

- Візуалізація (характерна для окремих інноваційних технологій). Передбачає використання аудіовізуальної та електронно-обчислювавальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників для більш ефективного засвоєння матеріалу.

- Концептуальність. Кожній педагогічній технології повинна бути притаманне опертя на певну наукову концепцію, що містить психологічне, філософське, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети в навчанні.

- Системність. Педагогічній технології мають бути притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок усіх його частин, цілісність, невідривність від процесу.

- Можливість управління. Передбачає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання засобами та методами з метою корекції результатів і використання їх в подальшій роботі.

- Цілісність. Зміна позиції студентів, альтернативні способи опрацювання навчального матеріалу, взаємодія педагогічного знання з особистістю студентів. [1,911; 2,82-84 ].

Таким чином, інтенсивний розвиток процесу інформатизації, застосування інтерактивних технологій навчання, а також динамічні моделі в освіті будуть застосовані в навчальному процесі під час вивчення дисциплін, що дасть можливість за той самий термін що відведено на вивчення того чи іншого матеріалу, зменшити затрати часу енергії, людських ресурсів, а також більш ефективно засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розширенню сфери застосування сучасних інноваційних технологій. Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації сучасної професійної освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах освіти.

Література:

1. Радкевич В. Інноваційні процеси у сучасній професійній школі // Професійно- технічна освіта. - 2005. - №1. - С.9-11.

2. Суровцева Р. Розвиток індивідуального стилю діяльності як умова інноваційної підготовки майбутнього вчителя // Вища освіта України. - 2003. - №3. - С.82-84.

3. Петрович С. Інноваційна діяльність професійного навчального закладу // Професійно-технічна освіта. - 2005. - №2. - С.14-15.